HomeΓύρω από ένα βιβλίοΚριτικές-ΣχολιασμοίΈλληνας είσαι ή γίνεσαι; -Σχολιάζει η αρχαιολόγος Δήμητρα Σαμλίδου.

Έλληνας είσαι ή γίνεσαι; -Σχολιάζει η αρχαιολόγος Δήμητρα Σαμλίδου.

Έλληνας είσαι ή γίνεσαι; -Σχολιάζει η αρχαιολόγος Δήμητρα Σαμλίδου.

 

Έλληνας είσαι ή γίνεσαι;

 

 

Ένα ερώτημα που έχει απασχολήσει πολλούς, ή που θα απασχολήσει, μετά την ανάγνωση της εν λόγω μελέτης. Αφορά μία έρευνα, της οποίας το χρονικό πλαίσιο τοποθετείται στα χρόνια του Μεσοπολέμου, ενώ γίνονται και προγενέστερες αναφορές, γύρω από την Ελληνική Επανάσταση.

 

Ο συγγραφέας του βιβλίου, Στέφανος Πουγαρίδης, γεννηθείς στη Φλώρινα, εργάζεται ως Φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Έχει αποφοιτήσει από το τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με ειδίκευση στον Κλασικό τομέα. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος στις Επιστήμες Αγωγής και στις Νέες Τεχνολογίες του Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας και Διδάκτορας στην Τοπική Ιστορία (του ίδιου πανεπιστημίου). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με την πολιτική και την τοπική Ιστορία, τις ταυτότητες και τη Διδακτική της Ιστορίας. Έχει συγγράψει άρθρα που έχουν δημοσιευτεί σε Πρακτικά Συνεδρίων και επιστημονικά περιοδικά.

 

Στην αρχή της μελέτης, παραθέτει το θεωρητικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο της έρευνας, το οποίο στηρίζεται στην Κριτική Ανάλυση του Λόγου. Στην συνέχεια, επεξηγεί τους όρους “εθνικισμός”, “εθνικό κράτος” και “εθνική ταυτότητα”. Ο πυρήνας της έρευνας λαμβάνει χώρα στην Επαρχία Φλώρινας, την περίοδο του Μεσοπόλεμου. Η πολιτισμική ποικιλομορφία της περιοχής μαζί με το νέο περιεχόμενο της ελληνικής εθνικής ιδεολογίας συνδράμουν στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων αναφορικά με τη σχέση λόγου και εθνικής ταυτότητας. Βασικό επιχείρημα είναι πως δεν υπάρχει μια αυτή καθεαυτή ταυτότητα,  αλλά μία πανσπερμία ιδεολογικών και πολιτικών εκφάνσεων που τη συγκροτούν.

 

Ο λόγος του συγγραφέα είναι επιστημονικός, δογματικός, εμπλουτισμένος με παραδείγματα που συνέβησαν την συγκεκριμένη περίοδο. Η δομή είναι σαφής και ανάμεσα στα κεφάλαια υπάρχει συνοχή.

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος προσέγγισης του ζητήματος της εθνικής ταυτότητας από τον συγγραφέα, το υλικό από το οποίο άντλησε τις πηγές του και τέλος τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει. Αποτελεί αξιοποιήσιμο έργο μελέτης βιβλιογραφικής αναφοράς για επιστημονικά άρθρα ή πανεπιστημιακές εργασίες με τεκμηριωμένο λόγο, απαντήσεις σε πολλά ζητήματα και στο βασικό ερώτημα: Έλληνας είσαι ή γίνεσαι;

 

Ο Στέ­φα­νος Που­γα­ρί­δης γεν­νή­θη­κε στη Φλώ­ρι­να, όπου και ερ­γά­ζε­ται ως Φι­λό­λο­γος στη Δευ­τε­ρο­βάθ­μια Εκ­παί­δευ­ση, ενώ έχει δι­α­τε­λέ­σει και στέ­λε­χος της εκ­παί­δευ­σης. Είναι από­φοι­τος Φι­λο­λο­γί­ας του Πα­νε­πι­στη­μίου Ιω­αν­νί­νων, με ειδί­κευ­ση στον Κλα­σι­κό το­μέα. Είναι κά­το­χος Με­τα­πτυ­χι­α­κού δι­πλώ­μα­τος στις Επι­στή­μες της Αγω­γής και στις Νέ­ες Τε­χνο­λο­γί­ες (Πα­νε­πι­στή­μιο Δυ­τι­κής Μα­κε­δο­νί­ας) και Δι­δά­κτο­ρας στην Το­πι­κή Ιστο­ρία (Δι­δα­κτο­ρι­κό από το ίδιο Πα­νε­πι­στή­μιο). Τα ερευ­νη­τι­κά του εν­δι­α­φέ­ρο­ντα σχε­τί­ζο­νται με την πο­λι­τι­κή Ιστο­ρία, την Το­πι­κή Ιστο­ρία, τις ταυ­τό­τη­τες και τη Δι­δα­κτι­κή της Ιστο­ρί­ας. Έχει συγ­γρά­ψει άρ­θρα που έχουν δη­μο­σι­ευ­τεί σε Πρα­κτι­κά Συ­νε­δρί­ων και πε­ρι­ο­δι­κά. Είναι μέ­λος επι­στη­μο­νι­κών ενώ­σε­ων που προ­ω­θούν την έρευ­να γύ­ρω από ιστο­ρι­κά και φι­λο­λο­γι­κά ζη­τή­μα­τα.

 

 

 

 

 

Η Δήμητρα Σαμλίδου, γεννήθηκε το 1996 και μένει στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο ΠΜΣ “Επιστήμες Αγωγής” Κατεύθυνση “Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός” ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τίτλο  Διπλωματικής Εργασίας: “Η Γλώσσα του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού στη Σύγχρονη Εκπαίδευση”. Εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα από τον Αύγουστο του 2019.

Η πρώτη της συγγραφική απόπειρα έγινε με τη συγγραφή του οδοιπορικού  “Ανθρακίτης Το χωριό που αναγεννήθηκε μέσα από τις στάχτες”.

Είναι επίσης, κειμενογράφος της ιστοσελίδας του Ξενώνα “Ανθρακίτης” (https://anthrakitis.gr/)

 

Έχει στο ενεργητικό της συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα σχολείων, καταγραφή κεραμικής, καταγραφή/ταξινόμηση/αρχειοθέτηση βιβλίων Βιβλιοθήκης Μουσείου, μετάφραση επιστημονικών άρθρων από την Ελληνική στην Ισπανική γλώσσα.

Μιλά αγγλικά και ισπανικά και έχει συμμετοχή σε πλήθος σεμιναρίων που αφορούν θέματα Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Τέχνης, Φιλοσοφίας, Δημιουργικής γραφής.

 

Έχει συμμετοχή και διακρίσεις σε διαγωνισμούς διηγήματος – Σύλλογο Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Δράμας- επαίνους και διακρίσεις σε λογοτεχνικούς διαγωνισμους-6ο Διαγωνισμό Παραμυθιού της ‘Ονειρούπολης 2012-2013’, 4ο πανελλήνιο σχολικό λογοτεχνικό διαγωνισμό του Μορφωτικού Ομίλου Πετρούπολης.

Έχει λάβει το 1ο Βραβείο Διηγήματος στον 4ο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό του Μορφωτικού Ομίλου Πετρούπολης, 22 Απριλίου 2012.

 

Την ενδιαφέρει ….ή αγαπα το διαβασμα κτλ

 

            

 

Οι απόψεις του εκάστοτε άρθρου, αντικατοπτρίζουν την προσωπική άποψη του συντάκτη. Προτείνουμε, ο εν δυνάμει αναγνώστης, αφενός να προβαίνει σε έλεγχο αγοράς, για την εύρεση της πιο συμφέρουσας τιμής, αφετέρου κατά  την αγορά, να επισκέπτεται  οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο, ώστε να ελέγξει από μόνος του, κατά πόσο το συγκεκριμένο ανάγνωσμα, καλύπτει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του.

 

Share With:
Rate This Article

jimbouzaras@gmail.com

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.