HomeΓύρω από ένα βιβλίοΑνακοινώσειςΗ Επερχόμενη Αταξία -Κώστας Στούπας -Παρουσίαση βιβλίου – Τετάρτη 24 Απριλίου, στις 7:00 μ.μ, στον Ευριπίδη στη Στοά.

Η Επερχόμενη Αταξία -Κώστας Στούπας -Παρουσίαση βιβλίου – Τετάρτη 24 Απριλίου, στις 7:00 μ.μ, στον Ευριπίδη στη Στοά.

Η Επερχόμενη Αταξία -Κώστας Στούπας -Παρουσίαση βιβλίου – Τετάρτη 24 Απριλίου, στις 7:00 μ.μ, στον Ευριπίδη στη Στοά.

Το Βιβλιοπωλείο Ευριπίδης και οι εκδόσεις Επίκεντρο διοργανώνουν την Τετάρτη 24 Απριλίου, στις 7:00 μ.μ, στον Ευριπίδη στη Στοά (Ανδρέα Παπανδρέου 11, Χαλάνδρι), εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του Κώστα Στούπα «Η Επερχόμενη Αταξία. Οι πέντε παγίδες που απειλούν τις δημοκρατίες και την ευημερία της Δύσης».

 

Με τον συγγραφέα θα συνομιλήσει ο Γιώργος Ν. Πολίτης, συγγραφέας και αναπληρωτής καθηγητής Κοινωνικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

 

Το Βιβλιοπωλείο Ευριπίδης και οι εκδόσεις Επίκεντρο διοργανώνουν την Τετάρτη 24 Απριλίου, στις 7:00 μ.μ, στον Ευριπίδη στη Στοά (Ανδρέα Παπανδρέου 11, Χαλάνδρι), εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του Κώστα Στούπα «Η Επερχόμενη Αταξία. Οι πέντε παγίδες που απειλούν τις δημοκρατίες και την ευημερία της Δύσης».

 

Με τον συγγραφέα θα συνομιλήσει ο Γιώργος Ν. Πολίτης, συγγραφέας και αναπληρωτής καθηγητής Κοινωνικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Η Επερχόμενη Αταξία

Οι πέντε παγίδες που απειλούν τις δημοκρατίες και την ευημερία της Δύσης

 

Ποια είναι η σχέ­ση της βρο­χής με τη δη­μο­κρα­τία και της βι­ο­μη­χα­νι­κής επα­νά­στα­σης με την γυ­ναι­κεία χει­ρα­φέ­τη­ση και τους γά­μους των ομο­φυ­λο­φί­λων;

Γι­α­τί ο Τζέ­ιμς Βατ συ­νει­σέ­φε­ρε πε­ρισ­σό­τε­ρο από τον Κά­ρο­λο Μαρξ στην κα­τάρ­γη­ση της δου­λεί­ας και προ­σε­χώς της εκ­με­τάλ­λευ­σης του αν­θρώ­που από άν­θρω­πο;

Τι σχέ­ση έχει η πα­γί­δα του χρέ­ους με την πα­γί­δα του Σκί­νερ και η πα­γί­δα του Θου­κυ­δί­δη με την πα­γί­δα της βι­ο­λο­γί­ας και τον αν­θρω­πι­σμό;

Γι­α­τί το Calcoin έχει πε­ρισ­σό­τε­ρες πι­θα­νό­τη­τες να επι­κρα­τή­σει από το Bitcoin και σε ποιο ση­μείο του κύ­κλου της ατα­ξί­ας βρι­σκό­μα­στε;

Ο Κο­ντρά­τι­εφ, ο Καρ­ντά­σεφ, η Μάρ­γκα­ρετ Ατ­γουντ ή ο Χ. Τζ. Γου­ελς έχουν δι­α­τυ­πώ­σει το κα­λύ­τε­ρο σε­νά­ριο για το που πάει ο κό­σμος;

Τι προ­μη­νύ­ουν τα απα­νω­τά ρε­κόρ του SP 500 και της τι­μής του χρυ­σού;

Είναι σε θέ­ση οι κοι­νω­νί­ες των αν­θρώ­πων από «βού­τυ­ρο» και των «νάρ­κισ­σων» της Δύ­σης, να κα­τα­λά­βουν τι παί­ζε­ται;

Αν το κα­τα­λά­βουν, αντέ­χουν να θυ­σι­ά­σουν μέ­ρος των ανέ­σε­ων και της ευη­με­ρί­ας με δα­νει­κά προ­κει­μέ­νου να επα­νε­φεύ­ρουν την εκρη­κτι­κή δυ­να­μι­κή του αντα­γω­νι­σμού, της ελεύ­θε­ρης αγο­ράς και της ανοι­χτής δη­μο­κρα­τι­κής κοι­νω­νί­ας, χω­ρίς τις ταυ­το­τι­κές υστε­ρί­ες (των σε­βα­στών κα­τά τα άλ­λα ) επι­μέ­ρους μει­ο­νο­τή­των. Είμα­στε σε θέ­ση να επα­νεκ­κι­νή­σου­με τον κα­πι­τα­λι­σμό;

Αυτή είναι η με­γα­λύ­τε­ρη πρό­κλη­ση της επερ­χό­με­νης πε­ρι­ό­δου ατα­ξί­ας.

 

Ο Κώ­στας Στού­πας γεν­νή­θη­κε στα Γι­άν­νε­να το 1962 και με­γά­λω­σε στη Δυ­τι­κή Γερ­μα­νία. Από τις αρ­χές της δε­κα­ε­τί­ας του ’90 ασχο­λεί­ται με τη δη­μο­σι­ο­γρα­φία και την αρ­θρο­γρα­φία γύ­ρω από θέ­μα­τα που αφο­ρούν τις χρη­μα­τι­στη­ρι­α­κές αγο­ρές, την οικο­νο­μία και τις πο­λι­τι­κές εξε­λί­ξεις. Έχει ερ­γα­στεί με­τα­ξύ άλ­λων στον Επεν­δυ­τή, την Ημε­ρη­σία, το MegaChanel και το StarChannel, τον Planet FM και τον Real FM. Από το 2008 αρ­θρο­γρα­φεί στο Capital.gr και το Κε­φά­λαιο.

 

 

 

 

 

Οι απόψεις του εκάστοτε άρθρου, αντικατοπτρίζουν την προσωπική άποψη του συντάκτη. Προτείνουμε, ο εν δυνάμει αναγνώστης, αφενός να προβαίνει σε έλεγχο αγοράς, για την εύρεση της πιο συμφέρουσας τιμής, αφετέρου κατά  την αγορά, να επισκέπτεται  οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο, ώστε να ελέγξει από μόνος του, κατά πόσο το συγκεκριμένο ανάγνωσμα, καλύπτει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του.

 

Share With:
Rate This Article

jimbouzaras@gmail.com

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.