HomeΓύρω από ένα βιβλίοΚριτικές-ΣχολιασμοίΟδηγός Αντιρατσιστικής Εκπαίδευσης – Σχολιάζει  η Δήμητρα Σαμλίδου.

Οδηγός Αντιρατσιστικής Εκπαίδευσης – Σχολιάζει  η Δήμητρα Σαμλίδου.

Οδηγός Αντιρατσιστικής Εκπαίδευσης – Σχολιάζει  η Δήμητρα Σαμλίδου.

 

Σχολιάζει  η Δήμητρα Σαμλίδου

Οδηγός Αντιρατσιστικής Εκπαίδευσης 

 

Έχοντας γραφτεί μόλις το 2000, ωστόσο παραμένει επίκαιρο, ο Γιώργος Τσιάκαλος μάς εισάγει στα μονοπάτια της αντιρατσιστικής εκπαίδευσης μέσα από τον οδηγό του.
Ο Γιώργος Τσιάκαλος γεννήθηκε το 1946 στο Σουφλί Έβρου και μεγάλωσε στην Αλεξανδρούπολη και τη Θεσσαλονίκη. Το 1964 μετανάστευσε στην Γερμανία. Είναι καθηγητής της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στην οποία έχει εκλεγεί τρεις φορές κοσμήτορας.

Το βιβλίο του Εχθρότητα κατά των ξένων στον εκδοτικό οίκο C.H. Beck του Μόναχου το1983, αποτέλεσε την έναρξη της ενασχόλησης της κοινής γνώμης με την επανεμφάνιση του ρατσισμού στην Γερμανία και γενικότερα στην Ευρώπη. Μεταξύ άλλων, έχει δημοσιεύσει (στα γερμανικά) τα: “Ρατσισμός και κοινωνικός αποκλεισμός σε συνθήκες φτώχιας” (1994), “Διαπολιτισμικές σχέσεις: αντιτίθεται η ‘φύση’;” (1992), κ.ά., ενώ στα ελληνικά έχει δημοσιεύσει τα: “Αντικατοπτρισμοί της ανθρώπινης κοινωνίας (2004) και “Η υπόσχεση της Παιδαγωγικής” (2008).

Στον Οδηγό Αντιρατσιστικής Εκπαίδευσης, πέραν του ότι αναφέρονται τραγικές καταστάσεις ρατσιστικής συμπεριφοράς στις κοινωνικές ομάδες – οι οποίες παρατίθενται μέσα από αποκόμματα εφημερίδων – είναι ένα βιβλίο, το οποίο οποίο αισιοδοξεί στην ειρηνική συνύπαρξη διαφόρων ομάδων στις σχολικές
αίθουσες και κατ’ επέκταση στην κοινωνία. Επικεντρώνεται στον φυλετικό ρατσισμό και σε γεγονότα που έχουν λάβει χώρα στο σχολείο, στο πλαίσιο αυτού του ρατσισμού.

Στις σελίδες του βιβλίου αναλύεται η έννοια του ρατσισμού και της προκατάληψης. Παραθέτει τα αναλυτικά προγράμματα των μαθημάτων (Βιολογία, Ιστορία, Λογοτεχνία, Μαθηματικά, κ.ά.) και την αντιρατσιστική εκπαίδευση σε αυτά, καθώς και τους σχεδιασμούς εκπαιδευτικών παρεμβάσεων σε
διάφορα θέματα, όπως “Είναι επικίνδυνοι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες;” κ.ά. Παρότι αναφέρεται και αφορά εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, είναι γραμμένο σε καθημερινή γλώσσα, άρα μπορεί να διαβαστεί από τον οποιονδήποτε. Άλλωστε, είναι κάτι που συναντάται σε κάθε κοινωνία, μικρή και μεγάλη, καθώς τα παραδείγματα που αναφέρονται, αφορούν συμβάντα που πραγματοποιήθηκαν σε πολυκατοικία, σε χωριό και αλλού.

Έχει διδακτικό και υποδειγματικό χαρακτήρα και στο τέλος του βιβλίου οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η αντιρατσιστική εκπαίδευση μπορεί να υποστηριχτεί σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος σπουδών και εφαρμόζεται με κάθε μοντέλο διδασκαλίας, χωρίς απαραίτητα προκατασκευασμένο διδακτικό υλικό. Είναι, θα λέγαμε, ένα βιβλίο για όλους εκείνους τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τις εκφάνσεις του ρατσισμού και να τον αντιμετωπίσουν επιτυχώς.

 

 

 

 

 

Ο Γι­ώρ­γος Τσι­ά­κα­λος σπού­δα­σε βι­ο­λο­γία και πή­ρε το δι­δα­κτο­ρι­κό δί­πλω­μα της φυ­σι­κο­μα­θη­μα­τι­κής σχο­λής του πα­νε­πι­στη­μίου του Κί­ε­λου. Κα­τό­πιν σπού­δα­σε παι­δα­γω­γι­κή και πή­ρε το δι­δα­κτο­ρι­κό δί­πλω­μα της φι­λο­σο­φι­κής σχο­λής του πα­νε­πι­στη­μίου της Βρέ­μης. Δί­δα­ξε στα πα­νε­πι­στή­μια της Βρέ­μης, του Όλ­ντε­μπουργκ και του Ζή­γκεν και στην ανώ­τα­τη παι­δα­γω­γι­κή σχο­λή της Ρη­να­νί­ας (Άα­χεν). Το 1984 εκλέ­χτη­κε κα­θη­γη­τής της παι­δα­γω­γι­κής στο Αρι­στο­τέ­λειο Πα­νε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης, όπου δι­δά­σκει μέ­χρι σή­με­ρα. Δη­μο­σί­ευ­σε επι­στη­μο­νι­κά άρ­θρα και βι­βλία στους το­μείς της γε­νε­τι­κής των πλη­θυ­σμών, του ρα­τσι­σμού, του κοι­νω­νι­κού απο­κλει­σμού, της δι­δα­κτι­κής, της εκ­παί­δευ­σης των μει­ο­νο­τή­των και της εκ­παι­δευ­τι­κής πο­λι­τι­κής.

 

Αναζητώντας Ασφάλεια στην Περίοδο των ΚρίσεωνProrexΡωσία. Pro et ContraΗ Επερχόμενη ΑταξίαΗ Μεγάλη Φενάκη

 

Οι απόψεις του εκάστοτε άρθρου, αντικατοπτρίζουν την προσωπική άποψη του συντάκτη. Προτείνουμε, ο εν δυνάμει αναγνώστης, αφενός να προβαίνει σε έλεγχο αγοράς, για την εύρεση της πιο συμφέρουσας τιμής, αφετέρου κατά  την αγορά, να επισκέπτεται  οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο, ώστε να ελέγξει από μόνος του, κατά πόσο το συγκεκριμένο ανάγνωσμα, καλύπτει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του.

Share With:
Rate This Article

jimbouzaras@gmail.com

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.