HomeΓύρω από ένα βιβλίοΝέες ΚυκλοφορίεςΤο άγνωστο ελληνικό μπάσκετ.

Το άγνωστο ελληνικό μπάσκετ.

Το άγνωστο ελληνικό μπάσκετ.

Το άγνωστο ελληνικό μπάσκετ

Θεολογίδης Σωτήρης

Το μπά­σκετ στο θυ­μι­κό των Ελ­λή­νων φι­λά­θλων είναι από­λυ­τα συν­δε­δε­μέ­νο με την κα­τά­κτη­ση του χρυ­σού Ευρω­πα­ϊ­κού Κυ­πέλ­λου, το 1987, και του αση­μέ­νιου, δύο χρό­νια αρ­γό­τε­ρα.

Ποι­ος από τους ση­με­ρι­νούς, εκα­το­ντά­δες χι­λι­ά­δες φί­λους του αθλή­μα­τος θα μπο­ρού­σε να φα­ντα­στεί ότι στην δε­κα­ε­τία του ’50 κερ­δί­ζα­με με άνε­ση τους … Γι­ου­γκοσ­λά­βους; Ότι, πο­λύ νω­ρί­τε­ρα, η φτω­χή, μι­κρή και ολι­γά­ριθ­μη Ελ­λά­δα κέρ­δι­σε, χά­ρη στο μπά­σκετ, την πρώ­τη της δι­ε­θνή δι­ά­κρι­ση στην σκιά των Πυ­ρα­μί­δων;

Πώς επι­τεύ­χθη­κε αυτό το άλ­μα; Πώς και γι­α­τί το ελ­λη­νι­κό μπά­σκετ βρί­σκε­ται σή­με­ρα ανά­με­σα στις με­γά­λες πα­γκό­σμι­ες δυ­νά­μεις σε συλ­λο­γι­κό και εθνι­κό επί­πε­δο; Την απά­ντη­ση επι­δι­ώ­κει να δώ­σει με αυτό το δεύ­τε­ρο βι­βλίο του για την άγνω­στη πο­ρεία και εξέ­λι­ξη του ελ­λη­νι­κού μπά­σκετ, ο δη­μο­σι­ο­γρά­φος Σω­τή­ρης Θε­ο­λο­γί­δης.

Όπως και το πρώ­το (Ιστο­ρί­ες μέ­σα από το Κα­λά­θι) είναι το απο­τέ­λε­σμα πο­λύ­χρο­νης έρευ­νας που βα­σί­στη­κε στις μαρ­τυ­ρί­ες των πρω­τα­γω­νι­στών της πε­ρι­ό­δου 1942-1979, σε πλή­θος τεκ­μη­ρί­ων κα­θώς και στις προ­σω­πι­κές του εμπει­ρί­ες από την πλού­σια επαγ­γελ­μα­τι­κή του δι­α­δρο­μή. Οι συ­νε­ντεύ­ξεις παι­κτών, προ­πο­νη­τών και πα­ρα­γό­ντων, κά­θε πε­ρι­ό­δου, ανα­δει­κνύ­ο­νται με την κα­τα­γρα­φή όλων των δι­ε­θνών αγώ­νων και των συ­να­ντή­σε­ων σε κά­θε είδους πρω­τα­θλή­μα­τα. Το σύ­νο­λο της έρευ­νας, με τις συν­θέ­σεις και τους πό­ντους των παι­κτών, απο­τυ­πώ­νε­ται σε 264 σε­λί­δες και ανα­δει­κνύ­ε­ται με πε­ρισ­σό­τε­ρες από 250 σπά­νι­ες φω­το­γρα­φί­ες.

Ο Σω­τή­ρης Θε­ο­λο­γί­δης είναι δη­μο­σι­ο­γρά­φος, μέ­λος της ΕΣΗ­ΕΜΘ και του ΠΣΑΤ.

Γεν­νή­θη­κε στον Κο­λιν­δρό Πι­ε­ρί­ας και είναι μό­νι­μος κά­τοι­κος Θεσ­σα­λο­νί­κης. Απο­φοί­τη­σε από το Ε Γυ­μνά­σιο και από την Σχο­λή Υπο­μη­χα­νι­κών Ηλε­κτρο­λό­γων και Μη­χα­νο­λό­γων Θεσ­σα­λο­νί­κης. Η δη­μο­σι­ο­γρα­φι­κή του δι­α­δρο­μή ξε­κί­νη­σε από την ημε­ρή­σια απο­γευ­μα­τι­νή εφη­με­ρί­δα «Θεσ­σα­λο­νί­κη» όπου είχε την ευθύ­νη της σε­λι­δο­ποί­η­σης των αθλη­τι­κών σε­λί­δων της (1969-1981).

Πε­ρισ­σό­τε­ρο γνω­στός έγι­νε για τα κεί­με­νά του σχε­τι­κά με το μπά­σκετ. Στη συ­νέ­χεια με­τα­πή­δη­σε στο πο­λι­τι­κό ρε­πορ­τάζ και ανέ­λα­βε (1983) υπεύ­θυ­νος του αντα­πο­κρι­τι­κού Γρα­φείου του Αθη­να­ϊ­κού Πρα­κτο­ρείου Ειδή­σε­ων για πε­ρί­που 20 χρό­νια. Στο με­σο­δι­ά­στη­μα ερ­γά­στη­κε στον Ρ/Σ ΑΝΤ-1 (δι­ευ­θυ­ντής ειδή­σε­ων 1988-91), στις εφη­με­ρί­δες «Εγνα­τία», «Ελεύ­θε­ρη Γνώ­μη», «Ειδή­σεις», «24 Ώρες» και ως πα­ρα­γω­γός εκ­πο­μπών στη Δη­μό­σια Τη­λε­ό­ρα­ση, στο Ρά­διο Πα­ρα­τη­ρη­τής και στο Ρά­διο 105.

Δι­ε­τέ­λε­σε υπεύ­θυ­νος Τύ­που της ΔΕΘ (1993-98) και δι­ε­θνών δι­ορ­γα­νώ­σε­ων. Συ­νε­τέ­λε­σε στην έκ­δο­ση της Εγκυ­κλο­παί­δει­ας «Επι­στή­μη και Ζωή» (1975-77) και συ­νερ­γά­στη­κε με τις εκ­δό­σεις Μαλ­λι­ά­ρης-Παι­δεία. Δι­ε­τέ­λε­σε, επί­σης, μέ­λος της Δ.Ε. της ΕΤ-3 (1993-96). Με την ιδι­ό­τη­τα του αθλη­τι­κού συ­ντά­κτη κά­λυ­ψε πολ­λούς δι­ε­θνείς αγώ­νες των εθνι­κών ομά­δων και των συλ­λό­γων μας.

«Το άγνω­στο ελ­λη­νι­κό μπά­σκετ» είναι το δεύ­τε­ρο βι­βλίο του. Προ­η­γή­θη­κε το «Ιστο­ρί­ες μέ­σα από το κα­λά­θι».

Είναι πα­ντρε­μέ­νος με την Έλ­σα Κο­τσα­νέ­λου και έχουν δύο κό­ρες, τη Μα­ρία και τη Γε­ωρ­γία.

                                                                                             

Οι απόψεις του εκάστοτε άρθρου, αντικατοπτρίζουν την προσωπική άποψη του συντάκτη. Προτείνουμε, ο εν δυνάμει αναγνώστης, αφενός να προβαίνει σε έλεγχο αγοράς, για την εύρεση της πιο συμφέρουσας τιμής, αφετέρου κατά  την αγορά, να επισκέπτεται  οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο, ώστε να ελέγξει από μόνος του, κατά πόσο το συγκεκριμένο ανάγνωσμα, καλύπτει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του.

Share With:
Rate This Article

jimbouzaras@gmail.com

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.