HomeΓύρω από ένα βιβλίοΝέες ΚυκλοφορίεςΗ τέχνη ανάμεσα στον έρωτα και τον θάνατο.

Η τέχνη ανάμεσα στον έρωτα και τον θάνατο.

Η τέχνη ανάμεσα στον έρωτα και τον θάνατο.

Χρόνης Μπότσογλου

Η τέχνη ανάμεσα στον έρωτα και τον θάνατο

Ο δι­ά­λο­γος του Χρό­νη Μπό­τσο­γλου με τον έρω­τα και τον θά­να­το, δι­α­κρι­τός στο σύ­νο­λο της ερ­γο­γρα­φί­ας του, εντο­πί­ζε­ται κυ­ρί­ως στην Προ­σω­πι­κή Νέ­κυ­ια, τα Ερω­τι­κά, τις Ανα­φο­ρές και σε πολ­λές αυτο­προ­σω­πο­γρα­φί­ες του.

Η ζω­γρα­φι­κή ανά­κλη­ση των οικεί­ων και γνω­στών του νε­κρών, ο έρω­τας ως ενερ­γο­ποί­η­ση του σω­μα­τι­κού ορ­μέμ­φυ­του, οι καλ­λι­τέ­χνες που λει­τούρ­γη­σαν ως φά­ροι στην τέ­χνη και την κο­σμο­α­ντί­λη­ψή του, όπως και η συ­μπε­ρί­λη­ψη της μορ­φής του στην ζω­γρα­φι­κή του σκη­νο­θε­σία, στοι­χει­ο­θε­τούν την εικα­στι­κή του πα­ρα­κα­τα­θή­κη για την υπαρ­ξι­α­κή τρι­λο­γία «έρω­τας – θά­να­τος – εαυ­τός» που κα­θο­ρί­ζει τον αν­θρώ­πι­νο χω­ρο­χρό­νο.

Με δι­α­κρι­τή την δυ­σκο­λία της δι­α­χεί­ρι­σης του πλού­σιου εικο­νο­γρα­φι­κού υλι­κού και ανα­μέ­τρη­σης με τον απέ­ριτ­το και ουσι­α­στι­κό λό­γο του Χρό­νη Μπό­τσο­γλου, απώ­τε­ρος στό­χος αυτής της με­λέ­της είναι η πα­ρα­κο­λού­θη­ση της εικα­στι­κής του δι­α­δρο­μής σε ζη­τή­μα­τα που αφο­ρούν στον ορι­σμό της ύπαρ­ξης ανά­με­σα στα όρια της ζω­ής και του θα­νά­του, του χρό­νου και της σχέ­σης του με το σώ­μα και την μνή­μη, του σαρ­κι­κού έρω­τα και της ευκαι­ρί­ας για επι­βί­ω­ση του εαυ­τού ως καλ­λι­τέ­χνη που ανα­με­τρι­έ­ται με την λευ­κή επι­φά­νεια και την άμορ­φη ύλη.

Ο πρό­σφα­τος θά­να­τός του το 2022 έδω­σε το έναυ­σμα για την συγ­γρα­φή αυτού του βι­βλίου ως ελά­χι­στη από­δο­ση τι­μής σε έναν καλ­λι­τέ­χνη που μέ­σα από τα έρ­γα του δι­ε­ρεύ­νη­σε σε βά­θος την αν­θρώ­πι­νη ύπαρ­ξη.

Η Ευαγ­γε­λία Δι­α­μα­ντο­πού­λου γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να το 1958, δι­δά­σκει ως Λέ­κτο­ρας στον Το­μέα Πο­λι­τι­σμού, Πε­ρι­βάλ­λο­ντος, Επι­κοι­νω­νι­α­κών Εφαρ­μο­γών και Τε­χνο­λο­γί­ας και είναι μέ­λος του Ερ­γα­στη­ρίου Τε­χνών και Πο­λι­τι­στι­κής Δι­α­χεί­ρι­σης του Τμή­μα­τος Επι­κοι­νω­νί­ας και ΜΜΕ ΕΚ­ΠΑ. Τα μα­θή­μα­τα που δι­δά­σκει σε προ­πτυ­χι­α­κό και με­τα­πτυ­χι­α­κό επί­πε­δο αφο­ρούν ζη­τή­μα­τα όπως Ιστο­ρία της Τέ­χνης, Εικα­στι­κές Τέ­χνες και Επι­κοι­νω­νία, Δι­α­λε­κτι­κή της Εικό­νας, Ζη­τή­μα­τα Ευρω­πα­ϊ­κής Τέ­χνης, Θέ­μα­τα Νε­ό­τε­ρης και Σύγ­χρο­νης Ελ­λη­νι­κής Τέ­χνης, Καλ­λι­τε­χνι­κά πορ­τραί­τα, Ζη­τή­μα­τα Καλ­λι­τε­χνι­κής Δη­μι­ουρ­γί­ας. Τα ερευ­νη­τι­κά της εν­δι­α­φέ­ρο­ντα εστι­ά­ζο­νται σε θέ­μα­τα όπως Τέ­χνη και Επι­κοι­νω­νία, Τέ­χνη και κοι­νω­νία, Ζη­τή­μα­τα ταυ­τό­τη­τας στην καλ­λι­τε­χνι­κή δη­μι­ουρ­γία, Συμ­βο­λι­κός και Βι­ω­μέ­νος Χώ­ρος στις Εικα­στι­κές Τέ­χνες, Τέ­χνη και Παι­χνί­δι, Τέ­χνη και Ιστο­ρι­κή Μνή­μη. Το δη­μο­σι­ευ­μέ­νο συγ­γρα­φι­κό της έρ­γο πε­ρι­λαμ­βά­νει 4 μο­νο­γρα­φί­ες (2007: Ο Θε­ό­φι­λος στο Πή­λιο: Ζη­τή­μα­τα ζω­γρα­φι­κής σκη­νο­θε­σί­ας, εκ­δό­σεις Αλε­ξάν­δρεια, 2010: Η τέ­χνη του μπι­λι­άρ­δου: Ένα παι­χνί­δι με εικό­νες, εκ­δό­σεις Τα­ξι­δευ­τής, 2012:Η δι­μέ­τω­πη ταυ­τό­τη­τα του Γι­αν­νού­λη Χα­λε­πά, εκ­δό­σεις Τα­ξι­δευ­τής, 2019: Εκτός οικο­γε­νεί­ας: Επι­κοι­νω­νώ­ντας με την τέ­χνη του ξέ­νου, εκ­δό­σεις Επί­κε­ντρο) κα­θώς και 10 ερευ­νη­τι­κές ερ­γα­σί­ες σε ελ­λη­νι­κά και δι­ε­θνή δι­ε­πι­στη­μο­νι­κά πε­ρι­ο­δι­κά και συλ­λο­γι­κούς τό­μους σε θέ­μα­τα τέ­χνης και πο­λι­τι­σμού.

                                                                                             

Οι απόψεις του εκάστοτε άρθρου, αντικατοπτρίζουν την προσωπική άποψη του συντάκτη. Προτείνουμε, ο εν δυνάμει αναγνώστης, αφενός να προβαίνει σε έλεγχο αγοράς, για την εύρεση της πιο συμφέρουσας τιμής, αφετέρου κατά  την αγορά, να επισκέπτεται  οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο, ώστε να ελέγξει από μόνος του, κατά πόσο το συγκεκριμένο ανάγνωσμα, καλύπτει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του.

Share With:
Rate This Article

jimbouzaras@gmail.com

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.