HomeΑρθρογραφίαΔιάφορα ΆρθραΕίκοσι πέντε παλαιότερες και νεότερες εκδόσεις, που αξίζει να ταξιδέψουν μαζί σας αυτό το καλοκαίρι.

Είκοσι πέντε παλαιότερες και νεότερες εκδόσεις, που αξίζει να ταξιδέψουν μαζί σας αυτό το καλοκαίρι.

Είκοσι πέντε παλαιότερες και νεότερες εκδόσεις, που αξίζει να ταξιδέψουν μαζί σας αυτό το καλοκαίρι.

Όλα όσα θα σου πω αύριο

Mετάφραση: Δέσποινα Δρακάκη

 

Τι θα γινόταν αν είχες την ευκαιρία να ξαναζήσεις τον μεγάλο σου έρωτα από την αρχή; Μη χάσεις το απόλυτο ρομαντικό μυθιστόρημα του καλοκαιριού και της ζωής σου.Από την Ισπανίδα συγγραφέα των εκατομμυρίων αντιτύπωνκαι της μπεστ σέλερ σειράς «Βαλέρια»

 

H Ισπανίδα Elísabet Benavent, συγγραφέας της μπεστ σέλερ σειράς του Netflix «Βαλέρια», έχει πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα στη χώρα της και έχει κάνει τεράστια επιτυχία στο #BookTok, ενώ τα βιβλία της έχουν εκδοθεί σε τουλάχιστον 10 χώρες. Και τώρα επιστρέφει δυναμικά με το απόλυτο ρομαντικό μυθιστόρημα του καλοκαιριού – ένα χορταστικό βιβλίο, το 22ο της Benavent, σαν ένα μοντέρνο «Sex and the City» ή μια «Emily in Paris» σε ρυθμούς Μαδρίτης!

 

ΜΙΡΑΝΤΑ. 33 ετών. Υποδιευθύντρια σε περιοδικό μόδας. Μια θέση που λατρεύει και της έχει χαρίσει μερικές από τις καλύτερες στιγμές της ζωής της – πριβέ κοκτέιλ πάρτι στο Λούβρο, Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι…

ΤΡΙΣΤΑΝ. 37 ετών. Δικηγόρος. Σιχαίνεται τη δουλειά του. Ονειρεύεται να γυρίσει στην πατρίδα του, στη θάλασσα και στην ηρεμία, και να ζήσει σε ένα σπίτι στην εξοχή με τη γυναίκα και τα παιδιά του, επειδή το μόνο που θέλει είναι να κάνει οικογένεια.

Η Μιράντα ήταν χαρούμενη με τον Τριστάν – και για αυτό δεν καταλαβαίνει γιατί την παράτησε. Ξαναγυρίζει νοερά στις πιο μικρές και τις πιο σημαντικές στιγμές της σχέσης τους: από το πρώτο φιλί μέχρι τη στιγμή που αρχίζουν να εμφανίζονται οι αμφιβολίες και τα ερωτηματικά.

Μακάρι να μπορούσε να τα είχε κάνει όλα διαφορετικά… Ή μήπως τελικά μπορεί;

Με εξαιρετική δεξιοτεχνία, η Elίsabet Benavent λαβώνει τις καρδιές των αναγνωστών με μια ιστορία που ταξιδεύει στον χρόνο και ζωντανεύει με ξεκαρδιστικό και απλό τρόπο τις κορυφαίες στιγμές της σχέσης ενός ζευγαριού. Μπορεί κανείς να είναι πιστός στον εαυτό του όταν αυτό που διακυβεύεται είναι η αγάπη;

«Η υπέροχη φωνή μιας ολόκληρης γενιάς».

 

Σκοτεινές αλέες

 

Πολ­λά από τα δι­η­γή­μα­τα ξε­κι­νούν με λε­πτο­με­ρή πε­ρι­γρα­φή του φυ­σι­κού πε­ρι­βάλ­λο­ντος, του και­ρού, των κτι­σμά­των, ως μια, ίσως, νο­σταλ­γι­κή δι­ά­θε­ση του συγ­γρα­φέα για την πα­τρί­δα του, από την οποία έλει­πε για πε­ρισ­σό­τε­ρα από είκο­σι χρό­νια. Το στοι­χείο αυτό, όμως, απο­τε­λεί και τον συν­δε­τι­κό κρί­κο με όλη την προ­η­γού­με­νη, με­γά­λη, ρω­σι­κή λο­γο­τε­χνία του 19ου αιώ­να.

Το Σκο­τει­νές αλέ­ες είναι έρ­γο της πλέ­ον ώρι­μης πε­ρι­ό­δου της δη­μι­ουρ­γι­κής πο­ρεί­ας του συγ­γρα­φέα. Είναι μια συλ­λο­γή που μας προ­σφέ­ρει μια κα­λει­δο­σκο­πι­κή μα­τιά στα αν­θρώ­πι­να πά­θη, αδυ­να­μί­ες και τρα­γω­δί­ες που προ­κα­λεί συ­χνά ο ανε­πί­δο­τος έρω­τας. Και ως τέ­τοιο, δι­καί­ως έχει κα­τα­κτή­σει εξέ­χου­σα θέ­ση στην ρω­σι­κή αλ­λά και την πα­γκό­σμια λο­γο­τε­χνία του 20ού αιώ­να.

 

O Ιβάν Μπού­νιν, κα­τέ­χει μία ιδι­αί­τε­ρη, ξε­χω­ρι­στή θέ­ση στα ρω­σι­κά γράμ­μα­τα του 20ού αιώ­να. Και αυτό όχι μό­νο γι­α­τί ήταν ο πρώ­τος Ρώ­σος συγ­γρα­φέ­ας που τι­μή­θη­κε με το βρα­βείο Νο­μπέλ (1933), αλ­λά γι­α­τί, ουσι­α­στι­κά, ήταν εκεί­νος που με τα έρ­γα και το ήθος του έχτι­σε τη γε­ρή και στε­ρεή γέ­φυ­ρα που συν­δέει τη ρω­σι­κή γραμ­μα­τεία του 19ου αιώ­να, με εκεί­νη του 20ού. Ευπα­τρί­δης στην ζωή και τη λο­γο­τε­χνία, δεν απο­δέ­χτη­κε πο­τέ την ανε­λευ­θε­ρία ως πρό­τα­ση κοι­νω­νι­κής ορ­γά­νω­σης είτε αφο­ρού­σε το τσα­ρι­κό κα­θε­στώς, είτε εκεί­νο των Μπολ­σε­βί­κων. Απορ­ρί­πτο­ντας τη νέα σο­βι­ε­τι­κή εξου­σία, αφού πε­ρι­πλα­νή­θη­κε μέ­σα στις φω­τι­ές και τα χα­λά­σμα­τα του Εμ­φυ­λίου πο­λέ­μου, με­τα­νά­στευ­σε στη Δυ­τι­κή Ευρώ­πη, όπου ξε­δί­πλω­σε το τα­λέ­ντο του, έχο­ντας πά­ντα βα­θιά μέ­σα του τη νο­σταλ­γία για την χα­μέ­νη πα­τρί­δα και το ρω­σι­κό τρό­πο ζω­ής.

 

Με λένε Ευρώπη

Στο Με λέ­νε Ευρώ­πη ο Γκαζ­μέντ Κα­πλά­νι αφη­γεί­ται τη ζωή ενός συ­νη­θι­σμέ­νου με­τα­νά­στη και τη σχέ­ση του με μια και­νούρ­για χώ­ρα και κουλ­τού­ρα. Είναι το μυ­θι­στό­ρη­μα μι­ας ανα­γέν­νη­σης: η ανα­κά­λυ­ψη μι­ας άλ­λης γλώσ­σας, οι κρυ­φές ση­μα­σί­ες πί­σω από τις πιο κοι­νές λέ­ξεις και εκ­φρά­σεις, η εξε­ρεύ­νη­ση της ξε­νό­τη­τας του με­τα­νά­στη σε μια ελ­λη­νι­κή κοι­νω­νία που φο­βά­ται και εκ­πλήσ­σε­ται από την ξαφ­νι­κή πα­ρου­σία του Άλ­λου. Μια ανε­ξά­ντλη­τη πε­ρι­έρ­γεια προς όλους εκεί­νους που, όπως κι αυτός, έπρε­πε να εφεύ­ρουν έναν νέο εαυ­τό, ένα νέο πα­ρόν, οδη­γεί τον αφη­γη­τή να προ­σκα­λεί άλ­λους με­τα­νά­στες/με­τα­νά­στρι­ες που έρ­χο­νται από τις τέσ­σε­ρις γω­νι­ές του κό­σμου να αφη­γού­νται τις πολ­λές φο­ρές έκ­κε­ντρες δι­α­δρο­μές τους, όπου συ­νυ­πάρ­χουν η απελ­πι­σία και η ελ­πί­δα, η πα­ραί­τη­ση και η επι­μο­νή, ο σπα­ραγ­μός κι η αν­θρώ­πι­νη ομορ­φιά.

Οι σε­λί­δες αυτού του μυ­θι­στο­ρή­μα­τος ανή­κουν στις πιο πα­ρα­στα­τι­κές που έχουν γρα­φτεί για αυτήν την τό­σο συ­γκλο­νι­στι­κή εμπει­ρία της αλ­λα­γής γλώσ­σας και την κα­τά­κτη­ση της ελ­λη­νι­κής. Γραμ­μέ­νο στα ελ­λη­νι­κά πριν από 14 χρό­νια στην Αθή­να και ξα­να­γραμ­μέ­νο πρό­σφα­τα στο Σι­κά­γο των ΗΠΑ, το Με λέ­νε Ευρώ­πη επι­βε­βαι­ώ­νει τον Κα­πλά­νι ως έναν από τους πιο ξε­χω­ρι­στούς και τα­λα­ντού­χους ελ­λη­νό­φω­νους (ξέ­νους) συγ­γρα­φείς. Ένα τα­λέ­ντο που τον κα­θι­στά μία από τις πιο πο­λύ­τι­μες και κο­σμο­πο­λί­τι­κες φω­νές της σύγ­χρο­νης βαλ­κα­νι­κής λο­γο­τε­χνί­ας.

 

 

 

Η στενή πύλη του Andre Gide

Mετάφραση: Λίλα Κονομάρα

Μια σαγηνευτική ιστορία που διερευνά τα όρια του έρωτα και της αυταπάρνησης. Το μυθιστόρημα που καθιέρωσε τον Ζιντ ως έναν από τους κορυφαίους Γάλλους συγγραφείς.

Ο Ζερόμ, ένα ασθενικό αγόρι που μεγαλώνει στο Παρίσι, περνά τα καλοκαίρια του στο σπίτι του θείου του στη Χάβρη. Εκεί θα γεννηθεί ο βαθύς έρωτάς του για την ξαδέρφη του την Αλίσα. Η σχέση τους όμως δεν θα εξελιχθεί όπως θα αναμενόταν, αφού η Αλίσα θα πειστεί πως η αγάπη του Ζερόμ για κείνην θέτει σε κίνδυνο την ψυχή του και θα αποφασίσει να τον σώσει θυσιάζοντας την ομορφιά της.

«Ένας ανθρωπιστής έχει τέσσερα χαρακτηριστικά: περιέργεια, ελεύθερο πνεύμα, πίστη στο καλό γούστο, πίστη στο ανθρώπινο είδος – και ο André Gide τα διαθέτει και τα τέσσερα. Πρόκειται για έναν από τους σπουδαιότερους σύγχρονους ανθρωπιστές».

 

Η τελευταία σελίδα

 

Άνοι­ξη του 1943: Στην κα­τε­χό­με­νη από τους να­ζί Θεσ­σα­λο­νί­κη μια τρι­με­λής οικο­γέ­νεια Ελ­λή­νων Εβραί­ων, αλ­λά­ζο­ντας ονό­μα­τα και ταυ­τό­τη­τες, κα­τα­φέρ­νει να σω­θεί βρί­σκο­ντας κα­τα­φύ­γιο στην Αλ­βα­νία.

Δε θα μπο­ρέ­σουν να εγκα­τα­λεί­ψουν πο­τέ ξα­νά τη χώ­ρα, αφού τα σύ­νο­ρα της Αλ­βα­νί­ας, με­τά τον πό­λε­μο, έκλει­σαν ερ­μη­τι­κά για σα­ρά­ντα πέ­ντε χρό­νια.

Φθι­νό­πω­ρο του 2011: Ο βι­βλι­ο­θη­κά­ρι­ος Αλί πε­θαί­νει από έμ­φραγ­μα στη Σαν­γκάη.

Ο γι­ος του, Μέλ­σι, γυ­ρί­ζει εσπευ­σμέ­να από την Αθή­να στα Τί­ρα­να και κά­νει ενέρ­γει­ες ώστε να φέ­ρει από την Κί­να τη σο­ρό του πα­τέ­ρα του. Στις είκο­σι δύο μέ­ρες που με­σο­λα­βούν μέ­χρι την επι­στρο­φή της σο­ρού, ανα­κα­λύ­πτει μια άγνω­στη ιστο­ρία της οικο­γέ­νει­άς του και λύ­νει το μυ­στή­ριο του μοι­ραίου τα­ξι­διού του πα­τέ­ρα του στη Σαν­γκάη.

Η Τε­λευ­ταία Σε­λί­δα είναι ένα πυ­κνό και φω­τει­νό βι­βλίο, ένα με­λαγ­χο­λι­κό μυ­θι­στό­ρη­μα που ξε­τυ­λί­γε­ται σαν αστυ­νο­μι­κό παζλ που σε συ­νε­παίρ­νει. Μέ­σω χα­ρα­κτή­ρων που βρί­θουν από αν­θρω­πιά, κά­τω από τις πιο ακραί­ες συν­θή­κες της ευρω­παι­κής ιστο­ρί­ας του 20ού αιώ­να, ο Κα­πλά­νι με­τα­φέ­ρει την αν­θρώ­πι­νη θέ­λη­ση και απελ­πι­σία για την από­κτη­ση μι­ας ταυ­τό­τη­τας πέ­ρα από εθνι­κά και φυ­λε­τι­κά σύ­νο­ρα, μι­ας ταυ­τό­τη­τας που μπο­ρεί κά­ποι­ες φο­ρές να τρέ­φε­ται εξ ολο­κλή­ρου από την αγά­πη για τα βι­βλία και τις γλώσ­σες.

 

 

Σκόνη στο χρόνο.

Η Αριάδνη, κόρη αριστοκρατικής οικογένειας της Ελληνικής Παροικίας της Οδησσού, ενηλικιώνεται απότομα μέσα στη δίνη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της Οκτωβριανής Επανάστασης. Η οικογένειά της καταστρέφεται οικονομικά και καταλήγει στη Χίο, όπου κάνει μια νέα αρχή.

Την ίδια στιγμή ο Δημήτρης, με καταγωγή από τη Χίο, πολεμάει για την Ελλάδα που σπαράσσεται από το μένος του Μεγάλου Πολέμου και του Εθνικού Διχασμού. Γνωρίζει την αγάπη στο όμορφο πρόσωπο της Αμαλίας, μιας Αγγλίδας νοσοκόμας του Βρετανικού Ερυθρού Σταυρού που τον ερωτεύεται παράφορα. Οι δύο νέοι βρίσκουν τον έρωτα ενάντια στη σκληρή πραγματικότητα.

Από την Οδησσό και τη Θεσσαλονίκη μέχρι τη Χίο και τη Σμύρνη, οι ζωές των δύο γυναικών θα διαγράψουν την τροχιά τους γύρω από τον Δημήτρη, επικίνδυνα κοντά η μία στην άλλη, επικίνδυνα κοντά στη ζώνη του πυρός.

Ένα μυθιστόρημα που ταξιδεύει τον αναγνώστη στην ταραγμένη χαραυγή του εικοστού αιώνα, τότε που οι άνθρωποι και οι ιδέες έλαμψαν για λίγο, πριν γίνουν σκόνη στον χρόνο.

 

Πέρσα

Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, σε μια Ελλάδα που σπαράσσεται από τον Εμφύλιο, η Πέρσα, κόρη Ελλήνων προσφύγων από την Καππαδοκία και τη Ρωσία, προσπαθεί να επιβιώσει. Με μόνα εφόδια την ομορφιά και την επιθυμία της για μια καλύτερη ζωή, βρίσκει δουλειά στον φημισμένο οίκο μόδας Τσούχλου. Σ’ αυτό το παραμυθένιο σύμπαν της δαντέλας και του μπροκάρ, η Πέρσα θα εντρυφήσει στην πολυτέλεια και παράλληλα θ’ ανακαλύψει, μ’ έναν παράδοξο τρόπο, ιδέες όπως η κοινωνική δικαιοσύνη, η ισότητα, η ελευθερία, η αξιοπρέπεια.

Δεν είναι ηρωίδα ούτε αγωνίστρια, μα δεν είναι και αδιάφορη. Ονειρεύεται μια ζωή στα βελούδα, και την ίδια ώρα συγκλονίζεται όταν κατά τύχη γίνεται μάρτυρας ενός ιστορικού γεγονότος, της εκτέλεσης του Νίκου Μπελογιάννη. Δεν κλείνει τα μάτια στην ανισότητα που απλώνεται γύρω της και εξεγείρεται όταν η Αστυνομία απαγορεύει την πρώτη πορεία ειρήνης με επικεφαλής τον Γρηγόρη Λαμπράκη. Στην πορεία θα συναντήσει προσωπικότητες που καθόρισαν τη μεταπολεμική Ελλάδα· από τον Τσαρούχη και τη Δόρα Στράτου, μέχρι την Παξινού και τον Ωνάση.

Από την Αθήνα θα βρεθεί στο Παρίσι, για να ολοκληρώσει την πορεία της στην κοσμοπολίτικη Ύδρα του ’60. Μέσα από την ιστορία της πρωταγωνίστριας αναδύεται η Ιστορία της μετεμφυλιακής Ελλάδας, μιας ερειπωμένης χώρας που παλεύει ν’ ανθίσει σε αντίξοες συνθήκες, με όχημα τη δημιουργικότητα και την εξωστρέφεια. Μια ιστορία φόρος τιμής σε όλους εκείνους τους γνωστούς και άγνωστους ανθρώπους που άφησαν το αποτύπωμά τους σε μια πορεία σχεδόν σαράντα χρόνων, από το 1945 μέχρι το 1980.

 

Κατερίνα Σφόρτσα

Με πρωταγωνίστρια την πλέον θρυλική γυναικεία φυσιογνωμία της μεσαιωνικής Ιταλίας και μέσα από τα μάτια μιας βασανισμένης Κυθήριας νησιωτοπούλας, ο αναγνώστης αιχμαλωτίζεται από τον ανεμοστρόβιλο των εξελίξεων, τη βιαιότητα των παθών και τον φονικό κυνισμό των προσωπικοτήτων που σημάδεψαν μια κρίσιμη εποχή και χάραξαν τη μελλοντική πορεία της Ευρώπης. Ένα ολοκληρωμένο ιστορικό μωσαϊκό που καθηλώνει και συναρπάζει. Με ασυνήθιστη ταχύτητα γραφής και με ήρωες γνωστά ιστορικά πρόσωπα –που αποκτούν όμως σάρκα και οστά– ξεδιπλώνεται ολοζώντανα η σύνθετη ιστορική πραγματικότητα της ευρωπαϊκής Αναγέννησης.

Σημείωμα του συγγραφέα:

Ο ύστερος Μεσαίωνας και ιδιαίτερα η Αναγέννηση κρύβουν ακόμη πολλά μυστικά. Καταστάσεις και γεγονότα εξακολουθούν να είναι σε πολλά κρίσιμα σημεία τους αδιευκρίνιστα. Κάθε περίοδος έχει τα δικά της μυστήρια και τις δικές της σκοτεινές πτυχές. Ποτέ λοιπόν κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά πως η Ιστορία είναι ξεκάθαρη. Ξέρουμε αρκετά πράγματα για πρόσωπα και γεγονότα. Δεν γνωρίζουμε όμως σχεδόν τίποτα για τους ανθρώπους που βρίσκονταν πίσω από τα γνωστά ιστορικά προσωπεία. Αυτό ακριβώς με παρακίνησε να αρχίσω να ψάχνω σε βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου. Δεν ήθελα να βγει από τα χέρια μου ένα ακόμα ιστορικό χρονικό. Αλλά η ιστορία κάποιων ανθρώπων που η Μοίρα τους έφερε στο κέντρο μεγάλων γεγονότων. Κοινών θνητών όμως, που η γραφή του ιστορικού τούς βγάζει από τα όριά τους και τους ντύνει με τη ρομφαία της μοιραίας προσωπικότητας.

 

Μητ(ε)ρα

« Από εκεί που περνούσαμε, τα βουνά ρουφούσαν σύννεφα. Τα χώματα εύφορα, αλεσμένα, αλλού βροχή, κάπου καπνοί, μπάλες στάχυα, βαμβάκια, πολύ κρύο, πετριχώρ· Κυριακή. Πιο μακριά, στον ορίζοντα, τα σύννεφα απλώνονται, τεντώνονται να πιάσουν τα βουνά, ξεχύνονται πάνω τους, χαϊδεύονται σαν εραστές. Εδώ δεν βρέχει. Από τη θέση του συνοδηγού, τα βλέπω όλα σε υψηλή ανάλυση· Βοριάς. Τα βουνά μένουν βουβά. Με τον τρόπο τους τραβούν τα σύννεφα κοντά κι εκείνα ξαλαφρώνουν πάνω τους. “Ένα μόνο δεν σωπαίνει…”»

 

 

Ανεκπλήρωτος Έρωτας

Μέσα από τα θραύσματα του έρωτα γεννιέται…η ποίηση!

Έρωτας, λέξη µικρή, πράξη όµως δύσκολη
προς ολοκλήρωση από δύο άγνωστα κορµιά.
Έρωτας, ανάσα κοφτή, φλόγα δυνατή,
µε προστάτη τα θέλω µας…
Έρωτας, εγώ… εσύ… και κάτι λίγο από τις σκιές µας,
από φόβο και ενθουσιασµό.
Και αν δεν είµαι εγώ, είσαι εσύ
και αν όχι εµείς οι δυο, κάτι παρόµοιο µε εµάς
που πάλεψε ή παλεύει για τον δικό του ανεκπλήρωτο έρωτα…

…και θέλω να σου πω, µα τα χείλη µου κλειδωµένη κλειδαριά
και τα κλειδιά χαµένα στο βάθος της καρδιάς µου…

Στίχοι από ανείπωτες ιστορίες ψυχών µπλεγµένες στον γλυκόπικρο χορό των ανεκπλήρωτων επιθυµιών,
ζωγραφίζουν ένα εξαίσιο πορτρέτο των απωθηµένων που κατοικούν εντός όλων µας.

 

Μην γυρίσεις πίσω

Η Εύα άλλαξε όνοµα, εµφάνιση αλλά και συνήθειες για να καταφέρει να ξεχάσει τον µαύρο Αύγουστο του 2014. Το παρελθόν, ωστόσο, φαίνεται πως συνεχίζει να τη στοιχειώνει! Χαµένη για χρόνια, κάπου στη γοητευτική Ιταλία, αποφασίζει να επιστρέψει στην γραφική Μακρυνίτσα του Πηλίου. Γυρίζει πίσω, στην γενέτειρά της,  για να αποδείξει πως έχει ξεπεράσει τους φόβους της.  Σύντοµα όµως θα έρθει αντιµέτωπη µε αυτούς και θα καταλάβει πως ο µόνος τρόπος να τους καταπολεµήσει µια για πάντα είναι να παλέψει και να τους νικήσει! Ξεκινάει µια ανελέητη µάχη µε τον άγνωστο εχθρό και ανακαλύπτει πτυχές του εαυτού της, αλλά και των ανθρώπων της, που δεν πίστευε ποτέ πως υπήρχαν!

Μια ξεχασµένη από τον καιρό και τον Θεό καταπακτή.

 

 

Η σοφίτα (σε τρεις πράξεις) –  La mansarde (en trois actes)

Η Σιμόν ντε Μπωβουάρ για τη Σοφίτα:

«Μ΄αρέσει η έμπνευση του έργου σας και του βρίσκω αρετές: ένα δραματικό βάδισμα, αγωνία…
Είναι βέβαιο ότι έχετε ταλέντο…
Θα γράψετε θέατρο πραγματικά ωραίο…
Θα είμαι ευτυχής αν με ενημερώνετε για την πρόοδο των εργασιών σας.»

Ανάμεσα στις σελίδες του ‘Σοφίτα’, ένα αερόμετρο γίνεται το κεντρικό σύμβολο μιας αγωνίας που διαπερνά την κοινωνία: το δικαίωμα στην αναπνοή, την ελευθερία και τη ζωή.
Μέσα από σας προσωπικές ιστορίες των χαρακτήρων που ζουν και αναπνέουν στον κόσμο της ‘Σοφίτας’, ο αναγνώστης καλείται να εμβαθύνει σε έναν ιστό από αγώνες, ελπίδες και ανατροπές.
Αυτό το βιβλίο αποτελεί μια πρόσκληση να βιώσετε από κοντά την ανθρώπινη δύναμη και την αντίσταση σε έναν κόσμο που προσπαθεί να σας καθορίσει.

 

Το θαυμάσιο πεπρωμένο της Άννας

Άννα, η γυναίκα που θα μισήσετε μέχρι να μάθετε να την αγαπάτε. Φιλόδοξη, εγωκεντρική, εριστική, η Άννα δε φαίνεται να νοιάζεται για κανέναν πέρα από τον εαυτό της. Η ζωή της, μια ατελείωτη πορεία για επιτυχία και αναγνώριση, φαίνεται να κορυφώνεται με τον προσεχή γάμο της με έναν επιτυχημένο επιχειρηματία.
Όμως, ένα απροσδόκητο γεγονός ανατρέπει τα πάντα στην άψογα οργανωμένη ζωή της. Όπως ένας κεραυνός εν αιθρία, η ζωή της Άννας καταρρέει, συντρίβοντας τα όνειρα και τις φιλοδοξίες της. Η ευτυχία της κομματιάζεται και κάθε επιθυμία της γκρεμίζεται σαν πύργος από τραπουλόχαρτα.

Από τις στάχτες της παλιάς της ζωής, θα αναδυθεί μια νέα Άννα. Μια γυναίκα που ανοίγει τα μάτια της ψυχής της και αρχίζει να βλέπει τον κόσμο γύρω της με έναν νέο τρόπο. Θα αρχίσει να παρατηρεί, να αντιλαμβάνεται και να αισθάνεται τον πόνο των άλλων, και θα βρει τη δύναμη να προσφέρει βοήθεια.

Σε αυτό το ταξίδι αυτοανακάλυψης, η Άννα θα μάθει ότι η αληθινή δύναμη βρίσκεται όχι στο να κυριαρχείς, αλλά στο να είσαι ευγνώμων και να αγαπάς. Μέσα από την παλιά Άννα θα αναγεννηθεί μια νέα, που βοηθά τον συνάνθρωπό της, κάνοντας μικρά «θαύματα» σε γνωστούς και αγνώστους.
Αυτήν την καινούρια Άννα θα τη λατρέψετε! Και εκεί που η απειλή του θανάτου έμοιαζε το τέρμα, θα είναι η αφετηρία για τη νέα της ζωή. Πλέον η Άννα θα έχει σκοπό, θα αναθεωρήσει από την αρχή ό,τι έχει ζήσει και θα υποδεχτεί το θαυμάσιο πεπρωμένο που την περιμένει.

 

ROTH J. – Ο Τσίπερ και ο πατέρας του

Ο Άρνολντ Τσίπερ, ο φορτωμένος με ελπίδες γιος, επιστρέφει στην πατρίδα μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, νιώθει ωστόσο άπατρις. Κάθεται σε καφενεία, ψάχνει ματαίως να βρει κάποιο νόημα σε μια μόνιμη δουλειά γραφείου ή ένα νέο ξεκίνημα…  Είναι ο «νεαρός άντρας της γενιάς τού [Α΄ Παγκοσμίου] πολέμου», η παραδειγματική μορφή μιας απογοητευμένης και αποδεκατισμένης γενιάς.

Και ο πατέρας του, ο γερο-Τσίπερ, είναι χαρακτηριστικό δείγμα της προηγούμενης γενιάς, που ξόδεψε μεγάλο μέρος της ενέργειάς της για να αναρριχηθεί από τη θέση του προλετάριου σε εκείνη του (μικρο)αστού.

Ως προάγγελος των μεγάλων μυθιστορημάτων του Ροτ, όπως το Εμβατήριο Ραντέτσκυ, με το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ότι εντάσσεται στην ίδια ενότητα, το έργο αυτό προϊδεάζει τον αναγνώστη για την εξέχουσα τέχνη του συγγραφέα να πλάθει χαρακτήρες που εκφράζουν μια ολόκληρη εποχή, η οποία τοποθετείται χρονικά πριν και μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

 

… πορτρέτο μιας εποχής ιδωμένης με βλέμμα οξυδερκές, που την έχει ψηλαφίσει χέρι νευρικό, πορτρέτο πλούσιο σε πραγματικότητα…

Stefan Zweig

 

Eliot T.S. – Ποιήματα (μτφ. Παυλίνα Παμπούδη / δίγλωσση έκδοση)

«Η ποίηση» είπε ο Τ. Σ. Έλιοτ «είναι κάτι που κατορθώνεται με τη σύγκλιση και τη συνεργία όλων των ψυχικών δυνάμεων του ποιητή, από τις πλέον ασυνείδητες έως –και κυρίως– τις πλέον συνειδητές, οι οποίες συνθέτουν το λόγο μέσω μιας διαδικασίας αποπροσωποποίησης, μετασχηματίζοντας το προσωπικό σε πανανθρώπινο και υποτάσσοντας το επικαιρικό στο διαχρονικό».

Ο Τ. Σ. Έλιοτ, κατά πολλούς ο μεγαλύτερος Ευρωπαίος ποιητής της εποχής μας, διαμόρφωσε μια καινούργια ποιητική γλώσσα, πολυδύναμη και πολυεπίπεδη, επηρέασε, όσο λίγοι, τους συγχρόνους του και θα επηρεάζει πάντα τους μεταγενέστερους.

Στη δίγλωσση αυτή έκδοση περιλαμβάνονται τα κυριότερα ποιητικά έργα του Eliot: Το ερωτικό τραγούδι του Τζ. Άλφρεντ Προύφροκ, Γερόντιο, Η Έρημη Χώρα, Η Τετάρτη της Σποδού,  Τέσσερα Κουαρτέτα – έργα που υπήρξαν και σταθμοί στην παγκόσμια ποιητική παραγωγή.

 

Οι ράγες του τρένου είναι παράλληλες

Τούτο το βιβλίο μιλά για…
…τη μοιραία συνάντηση μερικών ανθρώπων που, σαν μετωπική σύγκρουση, καθορίζει να ζήσουν αλλιώς ή να πεθάνουν ή να σακατευτούν για πάντα.
…τον έρωτα που έρχεται απρόσμενα και μας χτυπά κατακούτελα, για να αδειάσει το μέσα μας και να αφήσει ένα καύκαλο άδειο από λογική, ενοχές, αναστολές.
…τη μοίρα δύο γυναικών που αγάπησαν λάθος άντρες για να φτάσουν στο ίδιο τέρμα.
…την κατάρριψη της θεωρίας πως η ζωή κάνει κύκλους. Μερικών ανθρώπων οι ζωές είναι παράλληλες, είτε έζησαν στη Ρωσική Επανάσταση είτε ζουν στην Αμερική.
…την ερωτική απογοήτευση, αυτό το ασετόν που διαλύει τη ζωή σου από τον χάρτη των ζωντανών.
…το ταλέντο που έχουν μερικοί άνθρωποι να «ψυχανεμίζονται» αντιδράσεις και συμπεριφορές.
…την τύχη που έχουν λίγοι άνθρωποι να φτάσουν στον έβδομο και ελάχιστοι να αγγίξουν τον όγδοο ουρανό για μια στιγμούλα.

Ο δολοφόνος στις σελίδες

Μια σειρά φρικτών δολοφονιών συνταράσσει την Αθήνα. Ο τρόπος, ο τόπος και η σκηνοθεσία των εγκλημάτων είναι εμπνευσμένα από τους μεγαλύτερους συγγραφείς αστυνομικής και νουάρ λογοτεχνίας: Άγκαθα Κρίστι, Έντγκαρ Άλαν Πόε, Φρεντ Βαργκάς, Πέτρο Μάρκαρη.

Η αλληλουχία των δολοφονιών δεν είναι τυχαία. Ακολουθεί τη σειρά με την οποία είναι τοποθετημένα τα βιβλία στη βιβλιοθήκη του επιφορτισμένου με τις υποθέσεις αστυνόμου Χριστόφορου Μάρκου.

Κινούμενος ανάμεσα στα μέλη μιας αναγνωστικής λέσχης, έναν νέο συνάδελφο που μοιάζει πολύ καλός για να είναι αληθινός και μια αποτυχημένη σύντομη σχέση του που ψάχνει για εκδίκηση, ο Μάρκου αναζητά τον αόρατο δολοφόνο μεταξύ της πραγματικότητας και των σελίδων αγαπημένων του βιβλίων.

Και με κάθε μυθιστόρημα οι νεκροί πολλαπλασιάζονται…

 

To άλλο κορίτσι

H Χαρά είχε τα πάντα. Η Μία δεν είχε τίποτα.

Δύο εντελώς διαφορετικές γυναίκες θα εμπιστευτούν το λάθος άτομο. Και θα βιώσουν τον ίδιο εφιάλτη.

Το μοναδικό όπλο που μπορεί να τις σώσει βρίσκεται… στα χέρια τους. Με έναν και μόνο όρο.
Να μην το στρέψουν στον εαυτό τους. Ένα σεξουαλικό έγκλημα ζητά απαντήσεις σε ένα άκρως ανατρεπτικό
και ευφυέστατο παιχνίδι αντικατοπτρισμών.

Σε μια τόσο σκοτεινή ιστορία διάλεξε προσεκτικά την πλευρά που θα φωτίσεις.

 

Το παρελθόν σου μου ανήκει

Το παρελθόν σου μου ανήκει

ΠΕΤΡΑ – ΧΛΟΗ – ΡΑΝΙΑ

Τρεις αγαπημένες φίλες ή τρεις γυναίκες που μοιράζονται ένα  σκληρό παρελθόν;

Το  αυτοκινητιστικό δυστύχημα στερεί την ευτυχία της Πέτρας μέσα σε λίγες στιγμές.

Το  σημείωμα κάτω από την πόρτα του δωματίου της Χλόης τη  φέρνει αντιμέτωπη με τον χειρότερο εφιάλτη της.

Το  ιατρικό έγγραφο  κλονίζει τα θεμέλια του γάμου της Ράνιας.

Μερικά μυστικά πρέπει να μένουν θαμμένα.

 Κάποιος όμως απειλεί να τα αποκαλύψει.

Και τότε το παρελθόν θα γίνει η φυλακή τους.

 

Εγχειρίδιο μυθικών πλασμάτων

 

Ο φυλακισμένος Αστερίων στον σκοτεινό λαβύρινθο της Κρήτης. Τα «ρομπότ» του Ηφαίστου και η Σφίγγα που δεν άντεξε την ντροπή. Η αδικημένη Μέδουσα που έσπερνε τον τρόμο. Οι γιγαντιαίοι Κύκλωπες που κάποτε λατρεύονταν σαν θεοί και η διαβόητη «μητέρα των τεράτων» που ερωτεύτηκε τον Ηρακλή. Ο αιώνιος φύλακας του Κάτω Κόσμου, η Λάμια που έψαχνε να τραφεί από τους ζωντανούς και οι θανατηφόρες Σειρήνες που ποτέ δεν έμοιαζαν με τις γοργόνες των παραμυθιών…

Το Εγχειρίδιο μυθικών πλασμάτων σάς μεταφέρει στον απέραντο κόσμο των αρχαίων ελληνικών μύθων και σας συστήνει τα διάσημα ή και λιγότερο διάσημα πλάσματα που φαντάστηκε ο ανθρώπινος νους. Πώς; Ταξιδεύοντας στα λημέρια τους, θαυμάζοντας τη μορφή, τις δυνάμεις και τις αδυναμίες τους, αποκαλύπτοντας τα καλά κρυμμένα μυστικά τους και ακολουθώντας τους θεούς ή τους ήρωες που βρέθηκαν στον δρόμο τους για να τα σταματήσουν.

Μέσα από τις αρχαίες πηγές, την τέχνη των αρχαίων Ελλήνων και τη ματιά ενός αρχαιολόγου, που αποφάσισε να μοιραστεί τις ιστορίες των αρχαίων στο διαδίκτυο, το Εγχειρίδιο μυθικών πλασμάτων επαναφέρει τα πλάσματα των μύθων στο προσκήνιο για να δείξει ότι πίσω από το καθένα κρύβεται ο ίδιος ο άνθρωπος που τα «γέννησε», σε μια προσπάθεια να μιλήσει για τις πιο σκοτεινές και επικίνδυνες πλευρές της ίδιας του της ύπαρξης.

 

Η κόρη του διοικητή

Βερολίνο, 1933: Η δεκάχρονη Χάνι Φος στέκεται δίπλα στον πατέρα της Ράινερ, παρακολουθώντας τους εορτασμούς που σηματοδοτούν την άνοδο του Αδόλφου Χίτλερ στην εξουσία. Καθώς οι αναμμένοι πυρσοί χάνονται στο βάθος του δρόμου, τα ευτυχισμένα παιδικά της χρόνια αλλάζουν για πάντα. Ο πολυαγαπημένος της πατέρας διαφθείρεται μέσα από τη νέα του θέση ως διοικητής ενός διαβόητου στρατοπέδου συγκέντρωσης.

1945: Η Χάνι, με νέα ταυτότητα πλέον, κρύβεται από τον πατέρα της στα προάστια του Βερολίνου. Μυστικά εμφανίζει τις φωτογραφίες που είχε τραβήξει για να δημοσιοποιήσει τα εγκλήματά του και τη φρίκη που επικρατούσε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Όμως, το σχέδιό της απειλείται όταν ανακαλύπτει ένα πτώμα κρυμμένο σε κάποιο βομβαρδισμένο κτίριο και γνωρίζει τον Φρέντι, τον νεαρό ντετέκτιβ που έχει αναλάβει την υπόθεση.

Θα μπορέσει η ένταση στα μάτια του να αποσπάσει τη Χάνι από τον αγώνα της για εξιλέωση; Ή θα τη σταματήσει ο πατέρας της την ημέρα που σχεδιάζει να παραδώσει τις ενοχοποιητικές φωτογρα­φίες στους Συμμάχους;

Ο Ράινερ Φος έχει υιοθετήσει πλέον μια καινούρια, πανίσχυρη ταυτότητα και την απειλεί πως η ζωή της κινδυνεύει αν αποκαλύψει ποιος στ’ αλήθεια είναι. Η Χάνι βρίσκεται μπροστά σε ένα τρομερό δίλημμα, ανάμεσα στο παρελθόν που την κατατρύχει και σε μια καινούρια ζωή δίπλα στον Φρέντι…

 

Λίγη ζωή

Τέσσερις φίλοι και συμφοιτητές μετακομίζουν, μετά την αποφοίτησή τους, στη Νέα Υόρκη για να φτιάξουν τη ζωή τους – άφραγκοι, χαμένοι, με μόνο τους στήριγμα τη φιλία τους και τις φιλοδοξίες τους:
Ο ευγενής, ωραίος Γουίλεμ, επίδοξος ηθοποιός• ο Τζέι Μπι, ζωγράφος από το Μπρούκλιν, που προσπαθεί να κατακτήσει τον καλλιτεχνικό κόσμο• ο Μάλκολμ, αρχιτέκτονας σε μια σημαντική εταιρεία• και ο Τζουντ – ο ιδιοφυής, αινιγματικός Τζουντ. Όπως περνούν οι δεκαετίες, οι σχέσεις τους βαθαίνουν, αλλά και σκοτεινιάζουν, καθώς τις χρωματίζουν ο εθισμός, η επιτυχία, η περηφάνια. Ωστόσο η σπουδαιότερη πρόκληση, συνειδητοποιούν όλοι, είναι ο ίδιος ο Τζουντ, πλέον ένας απίστευτα χαρισματικός δικηγόρος μα και ένας άνθρωπος ολοένα και πιο διαλυμένος, με το σώμα του και τον νου του σημαδεμένα από τους ανείπωτους τρόμους της παιδικής του ηλικίας – κυνηγημένος από τραύματα που φοβάται ότι όχι μόνο δεν θα ξεπεράσει ποτέ, αλλά και θα τον ορίζουν για πάντα. Με πρόζα πλούσια και λαμπρή, η Γιαναγκιχάρα γράφει έναν τραγικό, υπερβατικό ύμνο στην αγάπη, μια αριστοτεχνική απεικόνιση του σπαραγμού, της τυραννίας της μνήμης και των ορίων της ανθρώπινης αντοχής.

Πίνοντας καφέ με τον Πλάτωνα

Πίνοντας καφέ με τον Πλάτωνα

Πίνοντας καφέ με τον Πλάτωνα

  • Μπορεί να υπάρξει μια ιδανική πολιτεία, ένα σύγχρονο κράτος δικαίου;
  • Έχει αξία να μελετήσει κανείς την πολιτική σκέψη του Πλάτωνος σήμερα;
  • Μπορούμε διαβάζοντας τον Πλάτωνα να γίνουμε δικαιότεροι σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο;

Στο βιβλίο αυτό –το δεύτερο της σειράς μετά τον Σωκράτη– συναντούμε τον Πλάτωνα στην Ακαδημία του, το πρώτο Πανεπιστήμιο στην ιστορία. Συζητούμε μαζί του και με τρόπο απλό, ζωντανό και κατανοητό μας εξηγεί το όραμά του για την ίδρυση μιας ιδανικής πολιτείας, μιας πολιτείας δικαίου, όπου μέριμνα όλων θα είναι το κοινό καλό και η συλλογική ευημερία με απόλυτη αξιοκρατία.

  • Ποιο εκπαιδευτικό σύστημα οδηγεί σε μια τέτοια πολιτεία;
  • Τί ρόλο παίζουν οι νόμοι;
  • Ποιο πολίτευμα είναι κατάλληλο για την κοινωνική πρόοδο;

Μια συζήτηση επίκαιρη, όσο ποτέ άλλοτε, που θα μας κάνει να επαναπροσδιορίσουμε την σχέση μας με την αληθινή πολιτική και να γίνουμε καλύτεροι πολίτες.

Πίνοντας καφέ με τον Πλάτωνα. Από τους Θανάση Λάλα και Σταμάτη Κωνσταντινίδη.

 

Έρωτας με γεύση γλυκό πορτοκαλιού image 0

 

Έρωτας με γεύση γλυκό πορτοκαλιού

Ένα βιβλίο αφιερωμένο σε δυο γενεσιουργές αιτίες… την Αγάπη και το Θάνατο. Που άλλοτε αντιμάχονται και άλλοτε βρίσκονται στην ίδια πλευρά. Ο Στέφανος και η Άννα εναλλάσσουν τους ρόλους θύτη-θύματος σε έναν έρωτα που βαπτίστηκε αγάπη ή σε μια αγάπη που άργησαν να αισθανθούν; Το σεργιάνι στον έρωτά τους χάθηκε σε «θέλω» και «πρέπει» χωρίς να έχει προλάβει να καεί στην εξιλέωση μιας υποσχετικής φλόγας και έμεινε ένας ατελείωτος καημός αγάπης. Η τερματική αλήθεια τους είναι ότι οι δυσκολίες βρίσκονται στις παραδοχές τους. Ο Στέφανος έρχεται αντιμέτωπος με τους φόβους του και τις δειλίες με τις οποίες τους ντύνει. Έρχεται αντιμέτωπος με το vertigo ενός έρωτα και τη γαλήνη μιας αγάπης. Και όλα αυτά μέσα από θανάτους. Βιολογικούς, συμβολικούς, μεταφορικούς. Ένας Έρωτας με γεύση γλυκό πορτοκαλιού. Γλυκόπικρος. Που ταρακουνά τις ανασφαλείς βεβαιότητες και προσπαθεί να σμιλεύσει τους φόβους. Και μια Αγάπη που προσπαθεί να τα μετατρέψει σε γενναιόδωρες αλήθειες. Αλήθειες που μόνο η Αγάπη γεννοβολά και προστατεύει… απελευθερωτικά αναγκαίο για όποιον προσπαθεί να ζήσει με ταπεινότητα. Η ζωή δίνει τη σκυτάλη στο θάνατο και την απώλεια και ο θάνατος τη σκυτάλη στην αγάπη… σε έναν αγώνα που δεν υπάρχει νικητής ή ηττημένος.

Το αλφάβητο της σιωπής

Ο Γκιοκτάι είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου στην Κωνσταντινούπολη. Ιδεαλιστής, με τους φοιτητές του να τον λατρεύουν, σαγήνευσε την Αϊλά, καθηγήτρια γαλλικών, με ένα ποίημα. Η ζωή είναι γλυκιά όταν είναι κανείς νέος, ερωτευμένος και ευτυχισμένος γονέας ενός μικρού κοριτσιού. Αλλά ο Γκιοκτάι αρνείται να ζήσει σε έναν γυάλινο πύργο. Έχοντας υπογράψει ένα κείμενο διαμαρτυρίας παραπάνω, τον συνέλαβαν και τον έριξαν στη φυλακή. Η καταστολή που επιβάλλει ο πρόεδρος Ερντογάν είναι ανελέητη και βίαιη. Χιλιάδες ακτιβιστές, δημοσιογράφοι, δημόσιοι υπάλληλοι και πανεπιστημια­κοί φιμώνονται από μια κυνική εξουσία, επιδέξια στο να χειραγωγεί την κοινή γνώμη.

Η Αϊλά ήταν πάντα επιφυλακτική ως προς τη στράτευση: η άνεση στην καθημερινότητα και η οικογένειά της μετρούσαν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Τώρα όμως πρέπει να φροντίζει μόνη της την κόρη τους, η οποία έχει όλες τις επιθυμίες ενός μικρού κοριτσιού και μια ερώτηση: «Πότε θα γυρίσει ο μπαμπάς;». Συγκλονισμένη που βλέπει τον Γκιοκτάι να βουλιάζει στην απελπισία, τη ζωή της να διαλύεται και εξοργισμένη από την αδικία, η Αϊλά αποφασίζει να πάρει τη σκυτάλη.

Το αλφάβητο της σιωπής της Delphine Minoui, της συγγρα­φέως του μπεστ σέλερ Δέκα ετών, διαζευγμένη είναι ένας ύμνος στην ελευθερία που θεωρούμε δεδομένη και ένας φόρος τιμής στην αξία της ανθρώπινης ζωής.

Οι απόψεις του εκάστοτε άρθρου, αντικατοπτρίζουν την προσωπική άποψη του συντάκτη. Προτείνουμε, ο εν δυνάμει αναγνώστης, αφενός να προβαίνει σε έλεγχο αγοράς, για την εύρεση της πιο συμφέρουσας τιμής, αφετέρου κατά  την αγορά, να επισκέπτεται  οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο, ώστε να ελέγξει από μόνος του, κατά πόσο το συγκεκριμένο ανάγνωσμα, καλύπτει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του.

Share With:
Rate This Article

jimbouzaras@gmail.com

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.