HomeΓύρω από ένα βιβλίοΝέες ΚυκλοφορίεςΗ Ζωή του Νου. Τόμος ΙΙ: Βούληση – Χά­να Άρεντ.

Η Ζωή του Νου. Τόμος ΙΙ: Βούληση – Χά­να Άρεντ.

Η Ζωή του Νου. Τόμος ΙΙ: Βούληση – Χά­να Άρεντ.

 

 

Η Ζωή του Νου. Τόμος ΙΙ: Βούληση

 

Η Ζωή του Νου, απο­τε­λού­με­νη από δύο τό­μους που εξε­τά­ζουν τη Σκέ­ψη και τη Βού­λη­ση, είναι το τε­λευ­ταίο και ίσως το κο­ρυ­φαίο έρ­γο της Χά­να Άρεντ. Με­τα­το­πί­ζο­ντας το εν­δι­α­φέ­ρον της από τον κό­σμο της πο­λι­τι­κής πρά­ξης, τη Vita Activa, με τον oποίο είχε ασχο­λη­θεί δη­μι­ουρ­γι­κό­τα­τα, δι­εισ­δύει βα­θιά στις νο­η­τι­κές δι­α­δι­κα­σί­ες, στη Vita Contemplativa. Πρό­κει­ται για εμπε­ρι­στα­τω­μέ­νη και προ­κλη­τι­κή ανά­λυ­ση του αν­θρώ­πι­νου νου μέ­σω της κρι­τι­κής προ­σέγ­γι­σης του έρ­γου των με­γά­λων φι­λο­σό­φων, από τους Προ­σω­κρα­τι­κούς ως τους σύγ­χρο­νους. Κύ­κνειο άσμα της Χά­να Άρεντ, γεν­ναι­ό­δω­ρη φι­λο­σο­φι­κή πα­ρα­κα­τα­θή­κη για τη ση­με­ρι­νή και τις επό­με­νες γε­νι­ές.

 

 

 

Η   (1906-1975) ήταν από τους στο­χα­στές που με τη βα­θύ­τη­τα και την πρω­το­τυ­πία του έρ­γου τους ση­μά­δε­ψαν τον 20ό αιώ­να. Γεν­νή­θη­κε Γερ­μα­νο­ε­βραία, σπού­δα­σε στα πα­νε­πι­στή­μια Μαρ­βούρ­γου, Φρά­ι­μπουργκ και Χα­ϊ­δελ­βέρ­γης με τους Μάρ­τιν Χά­ι­ντε­γκερ, Έντμουντ Χού­σερλ και Καρλ Γι­ά­σπερς. Σώ­θη­κε από τους χιτ­λε­ρι­κούς δι­ωγ­μούς δρα­πε­τεύ­ο­ντας στη Γαλ­λία και από εκεί στις ΗΠΑ, όπου έζη­σε ως τον θά­να­τό της δι­α­τη­ρώ­ντας πά­ντα στε­νούς δε­σμούς με τη Γερ­μα­νία και την Ευρώ­πη. Δί­δα­ξε πο­λι­τι­κή φι­λο­σο­φία στο Πα­νε­πι­στή­μιο του Σι­κά­γου και στη New School of Social Research της Νέ­ας Υόρ­κης. Τα έρ­γα της έχουν με­τα­φρα­στεί σε δε­κά­δες γλώσ­σες, ανε­ξά­ντλη­τα είναι τα βι­βλία, τα συ­νέ­δρια, τα άρ­θρα, οι συ­ζη­τή­σεις και ανα­φο­ρές στις αίθου­σες δι­δα­σκα­λί­ας και στα μέ­σα κοι­νω­νι­κής δι­κτύ­ω­σης για τη ζωή και το έρ­γο της.

 

 

Ο Δη­μή­τρης Κ. Ψυ­χο­γι­ός γεν­νή­θη­κε το 1948 στα Λε­χαι­νά Ηλεί­ας. Γνω­ρί­ζει ανά­γνω­ση και γρα­φή, θυ­μά­ται λί­γη από την αριθ­μη­τι­κή που έμα­θε όταν σπού­δα­ζε Φυ­σι­κή και Πλη­ρο­φο­ρι­κή και αρ­κε­τή από την ιστο­ρία και εθνο­λο­γία της Ελ­λά­δας με την οποία ασχο­λή­θη­κε στο δι­δα­κτο­ρι­κό του στις κοι­νω­νι­κές επι­στή­μες. Υπήρ­ξε ερευ­νη­τής στο ΕΚ­ΚΕ (1975-1995), Κα­θη­γη­τής στο Πά­ντειο Πα­νε­πι­στή­μιο (Τμή­μα Επι­κοι­νω­νί­ας, Μέ­σων και Πο­λι­τι­σμού, 1992-2009), όπου δί­δα­σκε μα­θή­μα­τα για τα μέ­σα μα­ζι­κής επι­κοι­νω­νί­ας και τη γρα­φή, μέ­λος του Εθνι­κού Συμ­βου­λίου Ρα­δι­ο­τη­λε­ό­ρα­σης (ΕΣΡ) (1999-2001). Ασχο­λή­θη­κε κα­τά και­ρούς με την πο­λι­τι­κή, ερ­γα­ζό­ταν πά­ντα ως συ­ντά­κτης σε εφη­με­ρί­δες και πε­ρι­ο­δι­κά, στην Ελευ­θε­ρο­τυ­πία (1976), στις Αντι­θέ­σεις (1980-85), στο Αντί (1985-1990) και ως δι­ευ­θυ­ντής της Αυγής (1988), για να κα­τα­λή­ξει να αρ­θρο­γρα­φεί στο Βή­μα από το 1990, επω­νύ­μως και με ψευ­δώ­νυ­μα (Βοκ­κά­κι­ος), στο οποίο συ­νε­χί­ζει να γρά­φει κά­θε Κυ­ρι­α­κή με το ψευ­δώ­νυ­μο Δι­ό­δω­ρος Κυ­ψε­λι­ώ­της. Επί δι­κτα­το­ρί­ας, στη Δη­μο­κρα­τι­κή Άμυ­να και στο Κί­νη­μα 20ής Οκτώ­βρη, στη συ­νέ­χεια Σο­σι­α­λι­στι­κή Πο­ρεία και ΕΑΡ. Το μυ­θι­στό­ρη­μα Χι­ο­νί­ζει ήσυ­χα στις Αγρι­ό­λευ­κες (Γα­βρι­η­λί­δης, 2011) είναι το πρώ­το που εξέ­δω­σε. Έχει γρά­ψει αρ­κε­τά βι­βλία – πλέ­ον πρό­σφα­τα είναι τα Γευ­στι­κές Ανα­μνή­σειςΣτιγ­μές της Με­τα­πο­λί­τευ­σηςΗ Πο­λι­τι­κή Βία στην Ελ­λη­νι­κή Κοι­νω­νία, – και με­τα­φρά­ζει Χά­να Άρεντ στις εκ­δό­σεις Επί­κε­ντρο: Κρί­σεις της Δη­μο­κρα­τί­αςΠε­ρί Βί­αςΆν­θρω­ποι σε Χρό­νους Ζο­φε­ρούς. Είναι πα­ντρε­μέ­νος και πα­τέ­ρας πολ­λών παι­δι­ών.

 

 

 

Οι απόψεις του εκάστοτε άρθρου, αντικατοπτρίζουν την προσωπική άποψη του συντάκτη. Προτείνουμε, ο εν δυνάμει αναγνώστης, αφενός να προβαίνει σε έλεγχο αγοράς, για την εύρεση της πιο συμφέρουσας τιμής, αφετέρου κατά  την αγορά, να επισκέπτεται  οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο, ώστε να ελέγξει από μόνος του, κατά πόσο το συγκεκριμένο ανάγνωσμα, καλύπτει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του.

Share With:
Rate This Article

jimbouzaras@gmail.com

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.