HomeΓύρω από ένα βιβλίοΝέες ΚυκλοφορίεςΗ Παγκοσμιοποίηση της Διεθνούς Πολιτικής Μια εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις.

Η Παγκοσμιοποίηση της Διεθνούς Πολιτικής Μια εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις.

Η Παγκοσμιοποίηση της Διεθνούς Πολιτικής Μια εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις.

 

Η Παγκοσμιοποίηση της Διεθνούς Πολιτικής Μια εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις.

 

Σε αυτή τη νέα έκ­δο­ση του βι­βλίου Η Πα­γκο­σμι­ο­ποί­η­ση της Δι­ε­θνούς Πο­λι­τι­κής ακο­λου­θή­σα­με μια πα­ρό­μοια μορ­φή και δο­μή με τις προ­η­γού­με­νες εκ­δό­σεις, αλ­λά έχου­με προ­σθέ­σει αρ­κε­τά νέα και συ­ναρ­πα­στι­κά κε­φά­λαια που πι­στεύ­ου­με ότι κά­νουν αυτό το ήδη δη­μο­φι­λές και επι­τυ­χη­μέ­νο βι­βλίο ακό­μη κα­λύ­τε­ρο. Οι αλ­λα­γές αυτές βα­σί­ζο­νται στην άπο­ψη των επι­με­λη­τών για τις αλ­λα­γές που συμ­βαί­νουν στον το­μέα των Δι­ε­θνών Σχέ­σε­ων, αλ­λά επί­σης αντα­πο­κρί­νο­νται στις πα­ρα­τη­ρή­σεις των σπου­δα­στών/ρι­ών και στα σχό­λια κα­θη­γη­τών/ρι­ών και σπου­δα­στών/ρι­ών των Δι­ε­θνών Σχέ­σε­ων, κα­θώς και στις εξαι­ρε­τι­κά λε­πτο­με­ρείς αξι­ο­λο­γή­σεις της έβδο­μης έκ­δο­σης που ανέ­θε­σε η Oxford University Press. Μα­ζί, όλα αυτά τα σχό­λια μας βο­ή­θη­σαν να εντο­πί­σου­με έναν αριθ­μό πρό­σθε­των το­μέ­ων που πρέ­πει να κα­λυ­φθούν. Συ­μπε­ρι­λά­βα­με ένα δι­ε­ξο­δι­κά επα­να­δι­α­τυ­πω­μέ­νο κε­φά­λαιο για την πα­γκο­σμι­ο­ποί­η­ση και την πα­γκό­σμια πο­λι­τι­κή που δι­ε­ρευ­νά τις επι­πτώ­σεις της ση­με­ρι­νής κρί­σης της πα­γκο­σμι­ο­ποί­η­σης στην πα­γκό­σμια πο­λι­τι­κή και την πα­γκό­σμια τά­ξη. Κά­να­με το εξαι­ρε­τι­κό τμή­μα για την ποι­κι­λο­μορ­φία των θε­ω­ρη­τι­κών οπτι­κών ακό­μη κα­λύ­τε­ρο ενι­σχύ­ο­ντας την ιστο­ρι­κή πλαι­σί­ω­ση των θε­ω­ρι­ών που έχουν δι­α­μορ­φώ­σει το πε­δίο και συ­μπε­ρι­λαμ­βά­νο­ντας ένα νέο κε­φά­λαιο για τις με­τα-αποι­κι­α­κές και απο-αποι­κι­α­κές προ­σεγ­γί­σεις. Βελ­τι­ώ­σα­με την ενό­τη­τα για τα δι­ε­θνή ζη­τή­μα­τα ανα­θέ­το­ντας νέα κε­φά­λαια για τα αν­θρώ­πι­να δι­και­ώ­μα­τα και για τους πρό­σφυ­γες και την ανα­γκα­στι­κή με­τα­νά­στευ­ση. Έχου­με επί­σης επι­και­ρο­ποι­ή­σει τα μα­θη­σι­α­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά, πε­ρι­λαμ­βά­νο­ντας σχε­δόν πολ­λές ολο­καί­νουρ­γι­ες με­λέ­τες πε­ρί­πτω­σης και πολ­λές νέ­ες προ­τά­σεις βι­βλι­ο­γρα­φί­ας για πε­ραι­τέ­ρω δι­ε­ρεύ­νη­ση.

 

Baylis John
Ο John Baylis είναι ομό­τι­μος κα­θη­γη­τής Πο­λι­τι­κής και Δι­ε­θνών Σχέ­σε­ων και ανα­πλη­ρω­τής αντι­πρύ­τα­νης στο Πα­νε­πι­στή­μιο Swansea.


Smith Steve
Ο Sir Steve Smith είναι αντι­πρύ­τα­νης και κα­θη­γη­τής Δι­ε­θνούς Πο­λι­τι­κής στο Πα­νε­πι­στή­μιο του Exeter.


Owens Patricia
Η Patricia Owens είναι κα­θη­γή­τρια Δι­ε­θνών Σχέ­σε­ων στο Πα­νε­πι­στή­μιο του Sussex.

Δήλωσαν για το βιβλίο

«Το νέο κε­φά­λαιο για τους πρό­σφυ­γες και την ανα­γκα­στι­κή με­τα­νά­στευ­ση κα­λύ­πτει ένα θέ­μα με­γά­λης ση­μα­σί­ας και εν­δι­α­φέ­ρο­ντος για τους σπου­δα­στές/ρι­ες, πε­ρι­λαμ­βά­νο­ντας μια συ­ζή­τη­ση της θε­ω­ρη­τι­κής και νο­μι­κής αντι­πα­ρά­θε­σης για τις δι­ά­φο­ρες κα­τη­γο­ρί­ες προ­σφύ­γων και απο­τε­λε­σμα­τι­κά πα­ρα­δείγ­μα­τα και με­λέ­τες πε­ρί­πτω­σης για την απει­κό­νι­ση της πο­λυ­πλο­κό­τη­τας ενός τό­σο δύ­σκο­λου πο­λι­τι­κού ζη­τή­μα­τος». — Craig Mark, Κα­θη­γη­τής στη Σχο­λή Δι­ε­θνών Σπου­δών, Kyoritsu Πα­νε­πι­στή­μιο Γυ­ναι­κών

«Το κε­φά­λαιο για τις με­τα-αποι­κι­α­κές και απο-αποι­κι­α­κές προ­σεγ­γί­σεις προ­σφέ­ρει πολ­λές νέ­ες ιδέ­ες και εξαι­ρε­τι­κά πα­ρα­δείγ­μα­τα και συ­ζη­τή­σεις. Το πλαί­σιο Αντί­θε­τες Από­ψεις’ θα πυ­ρο­δο­τή­σει έντο­νες και ανα­στο­χα­στι­κές συ­ζη­τή­σεις με­τα­ξύ των σπου­δα­στών/ρι­ών». — Birsen Erdogan, Λέ­κτο­ρας Δι­ε­θνών Σχέ­σε­ων, Τμή­μα Δι­ε­θνούς και Ευρω­πα­ϊ­κού Δι­καίου, Πα­νε­πι­στή­μιο του Μά­α­στριχτ

«Το επι­και­ρο­ποι­η­μέ­νο κε­φά­λαιο για τα αν­θρώ­πι­να δι­και­ώ­μα­τα ωθεί τον ανα­γνώ­στη να αμ­φι­σβη­τή­σει και να επα­νε­ξε­τά­σει τις κοι­νές πα­ρα­δο­χές – η κρι­τι­κή και στο­χα­στι­κή εστί­α­ση απο­τε­λεί μια πο­λύ ευπρόσ­δε­κτη προ­σθή­κη στην τρέ­χου­σα αγο­ρά εγ­χει­ρι­δί­ων των Δι­ε­θνών Σχέ­σε­ων». — Samuel Jarvis, Δι­δά­κτωρ στις Δι­ε­θνείς Σχέ­σεις,Πα­νε­πι­στή­μιο του Σα­ου­θά­μπτον

 

Οι απόψεις του εκάστοτε άρθρου, αντικατοπτρίζουν την προσωπική άποψη του συντάκτη. Προτείνουμε, ο εν δυνάμει αναγνώστης, αφενός να προβαίνει σε έλεγχο αγοράς, για την εύρεση της πιο συμφέρουσας τιμής, αφετέρου κατά  την αγορά, να επισκέπτεται  οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο, ώστε να ελέγξει από μόνος του, κατά πόσο το συγκεκριμένο ανάγνωσμα, καλύπτει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του.

Share With:
Rate This Article

jimbouzaras@gmail.com

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.