HomeΓύρω από ένα βιβλίοΝέες ΚυκλοφορίεςProrex – Μια σύντομη ιστορία της ελληνικής πολιτικής.

Prorex – Μια σύντομη ιστορία της ελληνικής πολιτικής.

Prorex – Μια σύντομη ιστορία της ελληνικής πολιτικής.

Prorex είναι ο αντι­βα­σι­λέ­ας, ο ανα­πλη­ρω­τής του άνα­κτα, ο «αντ’αυτού».

Με­ρι­κές φο­ρές αθέ­α­τος από τους πολ­λούς αλ­λά πο­λύ επι­δρα­στι­κός στις πο­λι­τι­κές εξε­λί­ξεις. Πολ­λά κρί­νο­νται από το χα­ρα­κτή­ρα του, τις γνώ­σεις του, τις ιδέ­ες του και τις ικα­νό­τη­τές του.

Στο Prorex, το τρί­το μέ­ρος της τρι­λο­γί­ας για τη Με­τα­πο­λί­τευ­ση του Δημ. Κα­τσα­ντώ­νη, με­τά την έκρη­ξη προσ­δο­κι­ών του 1974 και του ρι­ζο­σπα­στι­σμού του 1979, ανα­δει­κνύ­ο­νται οι πα­θο­γέ­νει­ες που αρ­χί­ζουν και απο­ξε­νώ­νουν τους πο­λί­τες από τους πο­λι­τι­κούς θε­σμούς, στα τέ­λη του 20ού αιώ­να και στις αρ­χές του 21ου.

Μέ­σα από μια πραγ­μα­τι­κή ιστο­ρία της ελ­λη­νι­κής πο­λι­τι­κής ζω­ής, που έχει τυ­λι­χτεί σε μια φόρ­μα μυ­θο­πλα­σί­ας και προ­σμι­χθεί με πρό­σω­πα όχι υπαρ­κτά, προ­κει­μέ­νου να δι­ευ­κο­λυν­θεί η κα­τα­γρα­φή της ιστο­ρι­κής «στιγ­μής», απο­κα­λύ­πτο­νται μη­χα­νι­σμοί και φι­λο­δο­ξί­ες πο­λι­τι­κών και οικο­νο­μι­κών πα­ρα­γό­ντων, σε έναν ανη­λεή αντα­γω­νι­σμό για επι­κρά­τη­ση.

Το «Prorex» δεν είναι η απο­κά­λυ­ψη μι­ας συ­νω­μο­σί­ας. Είναι η ιχνη­λά­τη­ση των μη ορα­τών δυ­νά­με­ων που επι­δρούν στην πο­λι­τι­κή και άρα στις ζω­ές των αν­θρώ­πων. Δυ­νά­με­ων που ορι­σμέ­νες φο­ρές οφεί­λο­νται μό­νο στο χα­ρα­κτή­ρα των αν­θρώ­πων.

Ο Δη­μή­τρης Κα­τσα­ντώ­νης γεν­νή­θη­κε και με­γά­λω­σε στην Αθή­να αλ­λά ζει στη Θεσ­σα­λο­νί­κη πά­νω από τέσ­σε­ρις δε­κα­ε­τί­ες. Σπού­δα­σε Φυ­σι­κή στο Αρι­στο­τέ­λειο Πα­νε­πι­στή­μιο, δεν έμει­νε αμέ­το­χος στους και­ρούς του, ιδι­αί­τε­ρα στα νε­α­νι­κά του χρό­νια. Είναι οπα­δός του «έν­δον σκά­πτε». 14 χρό­νια ασχο­λή­θη­κε με τη δι­δα­σκα­λία της Φυ­σι­κής ενώ πα­ράλ­λη­λα δη­μο­σι­ο­γρα­φού­σε, 3 χρό­νια ήταν Γε­νι­κός Δι­ευ­θυ­ντής της ΕΡΤ3, από το 2004 ασχο­λεί­ται με τον το­μέα των ερευ­νών και της επι­κοι­νω­νί­ας.

Έχει γρά­ψει τέσ­σε­ρα θε­α­τρι­κά έρ­γα («Μί­λαν – Κού­ντε­ρα, 1-0», «Η γρί­πη της Μον­ρόε» κ.ά.) που ανέ­βη­καν σε Θεσ­σα­λο­νί­κη και Αθή­να και το μυ­θι­στό­ρη­μα «Το κα­λο­καί­ρι που όλα άλ­λα­ξαν» (εκ­δό­σεις Επί­κε­ντρο). Η Με­τα­πο­λί­τευ­ση, η ατμό­σφαι­ρα και η δυ­να­μι­κή της, με τα θε­τι­κά και αρ­νη­τι­κά απο­τυ­πώ­μα­τά της στην Ιστο­ρία του τό­που απο­τε­λούν το στα­θε­ρό πλαί­σιο ανα­φο­ράς στα γρα­πτά του.

Οι απόψεις του εκάστοτε άρθρου, αντικατοπτρίζουν την προσωπική άποψη του συντάκτη. Προτείνουμε, ο εν δυνάμει αναγνώστης, αφενός να προβαίνει σε έλεγχο αγοράς, για την εύρεση της πιο συμφέρουσας τιμής, αφετέρου κατά  την αγορά, να επισκέπτεται  οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο, ώστε να ελέγξει από μόνος του, κατά πόσο το συγκεκριμένο ανάγνωσμα, καλύπτει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του.

Share With:
Rate This Article

jimbouzaras@gmail.com

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.