HomeΓύρω από ένα βιβλίοΑνακοινώσεις«Έτσι τα γνώρισα, έτσι τα αγάπησα»: Παρουσίαση βιβλίου του Νίκου Γκροσδάνη στο Επίκεντρο Θεσσαλονίκης – 5 Απριλίου 2024.

«Έτσι τα γνώρισα, έτσι τα αγάπησα»: Παρουσίαση βιβλίου του Νίκου Γκροσδάνη στο Επίκεντρο Θεσσαλονίκης – 5 Απριλίου 2024.

«Έτσι τα γνώρισα, έτσι τα αγάπησα»: Παρουσίαση βιβλίου του Νίκου Γκροσδάνη στο Επίκεντρο Θεσσαλονίκης – 5 Απριλίου 2024.

Έτσι τα γνώρισα, έτσι τα αγάπησα

 

 

Από παι­δί ακό­μα ζού­σε σε μι­αν «άλ­λη πραγ­μα­τι­κό­τη­τα». Τα γε­γο­νό­τα που βί­ω­νε στο χω­ριό του, τον έκα­ναν να θέ­λει να δρα­πε­τεύει και να ζει σε έναν δι­κό του κό­σμο. Οδη­γός σε όλα αυτά η τέ­χνη, σε όλες τις μορ­φές της, και τα «μυ­θι­κά» πρό­σω­πα που συ­νε­χώς συ­να­ντού­σε στις ανα­κα­λύ­ψεις του. Ονει­ρευ­ό­ταν πως ίσως κά­πο­τε συ­να­ντού­σε κά­ποια από αυτά τα «μυ­θι­κά» πρό­σω­πα, μι­ας και ήθε­λε πά­ντα να μά­θει κά­τι πε­ρισ­σό­τε­ρο γι’ αυτά και κυ­ρί­ως για το έρ­γο τους.

Πα­ράλ­λη­λα, συ­νέ­βη­σαν κά­ποια γε­γο­νό­τα που τον ση­μά­δε­ψαν και τα κου­βα­λού­σε εντός του. Ορι­σμέ­να από αυτά τα δι­η­γού­νταν σε κά­ποι­ους φί­λους ή πα­ρέ­ες, και η πα­ρό­τρυν­σή τους ήταν πως θα έπρε­πε να μην μεί­νουν ως ανά­μνη­ση αλ­λά να πε­ρά­σουν στο χαρ­τί, μι­ας και τα πρό­σω­πα που αφο­ρού­σαν έγρα­ψαν την ιστο­ρία του πο­λι­τι­σμού αυτής της χώ­ρας. Αρ­κε­τά από αυτά τα κεί­με­να φι­λο­ξε­νή­θη­καν σε κά­ποια έντυ­πα ή δι­α­βά­στη­καν στο ρα­δι­ό­φω­νο.

Και ήρ­θε το πλή­ρω­μα του χρό­νου εκεί­να που δεν τα πέ­ρα­σε σκου­ριά ο χρό­νος και πα­ρα­μέ­νουν επί­και­ρα να συ­γκε­ντρω­θούν σε αυτόν τον τό­μο για να θυ­μί­ζουν, μα­ζί με όσα μας χά­ρι­σαν τα πρό­σω­πα αυτά με το έρ­γο τους, την ομορ­φιά αυτού του τό­που…

 

Ο Νί­κος Γκροσ­δά­νης γεν­νή­θη­κε στο Πρά­βι Παγ­γαίου, όπου έζη­σε έως τα 14 του χρό­νια. Το 1964 με­τα­κό­μι­σε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, όπου ζει έως σή­με­ρα. Πέ­ρα­σε από αρ­κε­τά επαγ­γέλ­μα­τα και με­τά τη Σχο­λή Του­ρι­στι­κών Επαγ­γελ­μά­των βρέ­θη­κε ερ­γα­ζό­με­νος στο πο­λυ­τε­λές «Με­ντι­τε­ρα­νέ Παλ­λάς». Εκεί είχε την τύ­χη να γνω­ρί­σει σπου­δαί­ους αν­θρώ­πους. Ο χώ­ρος λει­τούρ­γη­σε σαν ένα με­γά­λο πα­νε­πι­στή­μιο και αυτό κρά­τη­σε μέ­χρι την κα­τε­δά­φι­ση του ξε­νο­δο­χείου εξαι­τί­ας του με­γά­λου σει­σμού της Θεσ­σα­λο­νί­κης το 1978. Ερ­γά­στη­κε στον πο­λι­τι­σμό σε δι­ά­φο­ρους χώ­ρους. Συ­νερ­γά­στη­κε με τις εφη­με­ρί­δες Μα­κε­δο­νία, Θεσ­σα­λο­νί­κη και με τα πε­ρι­ο­δι­κά Παν­σέ­λη­νος, Οδός Πα­νός, Με­τρο­νό­μος, Πε­ρι­ο­δι­κό της πό­λης. Για πολ­λά χρό­νια ερ­γά­στη­κε στο ρα­δι­ό­φω­νο. Έγρα­ψε τα βι­βλία: Οδός Με­ντι­τε­ρα­νέ Παλ­λάς και Συ­νέ­βη στο Πρά­βι, εκ­δό­σεις Κα­στα­νι­ώ­της, Η μυ­θο­λο­γία των ειδώ­λων, εκ­δό­σεις Πα­ρα­τη­ρη­τής, Μά­νος Χα­τζι­δά­κις, αφι­έ­ρω­μα από τις εκ­δό­σεις Οδός Πα­νός, Θυ­μά­μαι: 32 χρό­νια Φε­στι­βάλ Ελ­λη­νι­κού Κι­νη­μα­το­γρά­φου Θεσ­σα­λο­νί­κης, εκ­δό­σεις Επί­κε­ντρο και Έτσι τα γνώ­ρι­σα, έτσι τα αγά­πη­σα, εκ­δό­σεις Επί­κε­ντρο.

 

 

Οι απόψεις του εκάστοτε άρθρου, αντικατοπτρίζουν την προσωπική άποψη του συντάκτη. Προτείνουμε, ο εν δυνάμει αναγνώστης, αφενός να προβαίνει σε έλεγχο αγοράς, για την εύρεση της πιο συμφέρουσας τιμής, αφετέρου κατά  την αγορά, να επισκέπτεται  οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο, ώστε να ελέγξει από μόνος του, κατά πόσο το συγκεκριμένο ανάγνωσμα, καλύπτει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του.

 

Share With:
Rate This Article

jimbouzaras@gmail.com

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.