HomeΓύρω από ένα βιβλίοΝέες Κυκλοφορίες«Μεσεγγυούχοι και Δοσίλογοι»: Παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Καρατζόγλου στην ΕΣΗΕΑ.

«Μεσεγγυούχοι και Δοσίλογοι»: Παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Καρατζόγλου στην ΕΣΗΕΑ.

«Μεσεγγυούχοι και Δοσίλογοι»: Παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Καρατζόγλου στην ΕΣΗΕΑ.

 

Μεσεγγυούχοι και Δοσίλογοι και το τέλος της εβραϊκής επιχειρηματικότητας στην κατοχική Θεσσαλονίκη

Ιστορικό Δοκίμιο

Η Θεσ­σα­λο­νί­κη των τε­λευ­ταί­ων ετών πριν από τον Β’ΠΠ προ­σπα­θού­σε να απορ­ρο­φή­σει τις ανα­τα­ρά­ξεις της πε­ρα­σμέ­νης 15ετί­ας: την έλευ­ση των προ­σφύ­γων σε μια κα­τε­στραμ­μέ­νη από πυρ­κα­γιά πό­λη, την οικο­νο­μι­κή κρί­ση, τον δι­ά­χυ­το αντι­ση­μι­τι­σμό, τα συ­νε­χή πρα­ξι­κο­πή­μα­τα κ.ο.κ.

Η 5ετία της Δι­κτα­το­ρί­ας του Ι.Με­τα­ξά έφε­ρε την δι­ά­λυ­ση της ΕΕΕ και των χα­λυ­βδό­κρα­νων, των προ­σκό­πων και πα­ρεμ­φε­ρών ορ­γα­νώ­σε­ων, μια οικο­νο­μι­κή στα­θε­ρό­τη­τα και μια επι­βαλ­λό­με­νη κοι­νω­νι­κή γα­λή­νη που βα­σί­ζο­νταν στην εκτό­πι­ση-εξο­ρία των αρι­στε­ρών «τα­ρα­ξι­ών» του με­σο­πο­λέ­μου, πα­ράλ­λη­λα με μυ­στι­κή προ­ε­τοι­μα­σία της χώ­ρας εν όψει ενός προ­βλε­πό­με­νου πο­λέ­μου.

Πώς ανα­τρά­πη­καν όλα με τη Γερ­μα­νι­κή Κα­το­χή 1941-1944; Πώς αντέ­δρα­σε η κοι­νω­νία και οι πο­λι­τι­κές δυ­νά­μεις της πό­λης στον αφα­νι­σμό των Εβραί­ων κα­τοί­κων της; Πού βρέ­θη­καν τό­σες ύαι­νες να πέ­σουν πά­νω στην εβρα­ϊ­κή πε­ρι­ου­σία; Ποιοι ήταν οι δο­σί­λο­γοι που συ­νερ­γά­στη­καν με κά­θε τρό­πο με τον κα­τα­κτη­τή, πώς έδρα­σαν και τι απε­κό­μι­σαν; Πώς συ­μπε­ρι­φερ­θή­καν τα θε­σμι­κά όρ­γα­να της πό­λης σε όλη αυτή την κρί­σι­μη πε­ρί­ο­δο; Πώς αντι­με­τώ­πι­σε τον δο­σι­λο­γι­σμό η Δι­και­ο­σύ­νη με­τά την Απε­λευ­θέ­ρω­ση; Τι απέ­γι­νε με τους «κα­τά την Κα­το­χήν πλου­τί­σα­ντας»; Ποιοι ήταν οι νέοι «εύπο­ροι» στο τέ­λος της δε­κα­ε­τί­ας 1941-1949; Έγι­νε μια ανα­δι­α­νο­μή του πλού­του στην πό­λη; Λει­τούρ­γη­σαν πά­λι οι πα­λι­ές Ισ­ρα­η­λι­τι­κές επι­χει­ρή­σεις; Ιδρύ­θη­καν νέ­ες;

Τις απα­ντή­σεις επι­δι­ώ­κει να δώ­σει το ιστο­ρι­κό αυτό δο­κί­μιο, το οποίο βα­σί­ζε­ται στη Δι­δα­κτο­ρι­κή Δι­α­τρι­βή του συγ­γρα­φέα που εγκρί­θη­κε από το Τμή­μα Πο­λι­τι­κών Επι­στη­μών του ΑΠΘ τον Ιού­λιο 2022.

 

Ο Γι­άν­νης Κα­ρα­τζό­γλου γεν­νή­θη­κε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη το 1946. Σπού­δα­σε Οικο­νο­μι­κά και Δι­οί­κη­ση Επι­χει­ρή­σε­ων (ΜΒΑ) και είναι κά­το­χος Masters από το Brunel University και Δι­δα­κτο­ρι­κού στις Πο­λι­τι­κές Επι­στή­μες από το ΑΠΘ. Μέ­λος της Εται­ρεί­ας Λο­γο­τε­χνών Θεσ­σα­λο­νί­κης, έχει δη­μο­σι­εύ­σει 7 ποι­η­τι­κές συλ­λο­γές, όπως και δο­κί­μια κρι­τι­κής. Eίναι τα­κτι­κός συ­νερ­γά­της του πε­ρι­ο­δι­κού Θεσ­σα­λο­νι­κέ­ων πό­λις με ιστο­ρι­κές με­λέ­τες και άρ­θρα. Από το Επί­κε­ντρο κυ­κλο­φο­ρούν τα ακό­λου­θα βι­βλία, που έγρα­ψε ή επι­με­λή­θη­κε: 1) Ο Αφα­νι­σμός των Θεσ­σα­λο­νι­κέ­ων Εβραί­ων της Γαλ­λί­ας, ένα kadish για τους «δι­κούς μας» Γάλ­λους, 2014. 2) Το Ημε­ρο­λό­γιο Κα­το­χής του Βε­νι­α­μίν Κα­πόν, 1446 μέ­ρες αγω­νί­ας, 2018. 3) Εκλο­γι­κή γε­ω­γρα­φία και εθνο­τι­κές-κοι­νω­νι­κές με­τα­βο­λές της Θεσ­σα­λο­νί­κης 1915-2019, 2019. 4) Οι Ντον­μέ της Θεσ­σα­λο­νί­κης, 2020 5) Με­σεγ­γυ­ού­χοι και Δο­σί­λο­γοι και το τέ­λος της εβρα­ϊ­κής επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας στην κα­το­χι­κή Θεσ­σα­λο­νί­κη, 2023.

 

 

                                                                                                                                                                                               

 

Οι απόψεις του εκάστοτε άρθρου, αντικατοπτρίζουν την προσωπική άποψη του συντάκτη. Προτείνουμε, ο εν δυνάμει αναγνώστης, αφενός να προβαίνει σε έλεγχο αγοράς, για την εύρεση της πιο συμφέρουσας τιμής, αφετέρου κατά  την αγορά, να επισκέπτεται  οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο, ώστε να ελέγξει από μόνος του, κατά πόσο το συγκεκριμένο ανάγνωσμα, καλύπτει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του.

Share With:
Rate This Article

jimbouzaras@gmail.com

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.