HomeΓύρω από ένα βιβλίοΝέες ΚυκλοφορίεςΤο Ισλάμ του μέλλοντος μας – Αν­δρέ­ας Αν­δρι­α­νό­που­λος.

Το Ισλάμ του μέλλοντος μας – Αν­δρέ­ας Αν­δρι­α­νό­που­λος.

Το Ισλάμ του μέλλοντος μας – Αν­δρέ­ας Αν­δρι­α­νό­που­λος.

  

 

Προ ημε­ρών στη Σου­η­δία έχα­σε τη δου­λειά του γι­α­τρός γι­α­τί εξέ­φρα­σε υπο­ψί­ες για την πραγ­μα­τι­κή ηλι­κία “ασυ­νό­δευ­των παι­δι­ών” που ήταν ασθε­νείς του. Στην Ελ­λά­δα ‘ανή­λι­κος’ με­τα­νά­στης συμ­με­τεί­χε στη δο­λο­φο­νία νε­α­ρού φοι­τη­τή στου Φι­λο­πάπ­που. Η Ευρώ­πη εθε­λο­τυ­φλεί μπρο­στά στο πρό­βλη­μα ενω γε­μι­ζει απο γει­το­νι­ές που είναι απρο­σπέ­λα­στες στους ντό­πι­ους κα­τοί­κους. Στη Γαλ­λία τα ΜΜΕ και οι Αρ­χές επι­μέ­νουν να ομι­λούν απλά για ‘νε­α­ρούς’, όταν γί­νο­νται άγρια επει­σό­δια μου­σουλ­μά­νων με­τα­να­στών. Αυτή η απί­στευ­τη “πο­λι­τι­κή ορ­θό­τη­τα” σε σχέ­ση με μου­σουλ­μά­νους με­τα­νά­στες οδη­γεί σε αρ­νη­τι­κή λαι­κή στά­ση απέ­να­ντί τους. Ο κό­σμος δεν θέ­λει να κρύ­βε­ται η αλή­θεια.

Μιά νέα πραγ­μα­τι­κό­τη­τα σι­γά σι­γά δι­α­μορ­φώ­νε­ται. Και­νούρ­γι­ες ‘ευρω­παι­κές’ κοι­νω­νί­ες χτί­ζο­νται. Ο Αν­δρέ­ας Αν­δρι­α­νό­που­λος κρούει τον κώ­δω­να του κιν­δύ­νου. Κι εξη­γεί τα αδι­έ­ξο­δα που δι­α­μορ­φώ­νο­νται. Δί­χως υστε­ρί­ες και κραυ­γές. Με γνώ­ση αλ­λά και με αίσθη­ση του επεί­γο­ντος. Οφεί­λου­με όλοι να αφου­γκρα­σθού­με το πρό­βλη­μα. Και να κι­νη­θού­με για την αντι­με­τώ­πι­σή του…

O Αν­δρέ­ας Αν­δρι­α­νό­που­λος είναι Δι­ευ­θυ­ντής του Ιν­στι­τού­του Δι­πλω­μα­τί­ας και Δι­ε­θνών Εξε­λί­ξε­ων του Ιν­στι­τού­του Δι­πλω­μα­τί­ας του Αμε­ρι­κα­νι­κού Κολ­λε­γίου της Ελ­λά­δας (Deree College).

 

 

 

Ο Αν­δρέ­ας Αν­δρι­α­νό­που­λος γεν­νή­θη­κε το 1946 στον Πει­ραιά. Σπού­δα­σε Πο­λι­τι­κές Επι­στή­μες στην Αθή­να και Συ­γκρι­τι­κή Πο­λι­τει­ο­λο­γία, Ανά­πτυ­ξη και Δι­ε­θνείς Σχέ­σεις στα Πα­νε­πι­στή­μια Κέντ και Κέ­ι­μπριτζ της Αγ­γλί­ας και Όσ­λο της Νορ­βη­γί­ας. Είναι δι­πλω­μα­τού­χος του ειδι­κού τμή­μα­τος Ηγε­σί­ας και Δι­οί­κη­σης της Σχο­λής Κέν­νε­ντυ του Πα­νε­πι­στη­μίου του Χάρ­βαρντ ενώ είναι και κά­το­χος δύο επί­τι­μων δι­δα­κτο­ρι­κών δι­πλω­μά­των. Εξε­λέ­γη επτά συ­νο­λι­κά φο­ρές βου­λευ­τής Πει­ραιά και Νή­σων και με­τεί­χε σαν Υπουρ­γός και Υφυ­πουρ­γός σε έξη κυ­βερ­νή­σεις της Νέ­ας Δη­μο­κρα­τί­ας ενώ το 1986 εξε­λέ­γη και Δή­μαρ­χος του Πει­ραιά. Με­τα­ξύ άλ­λων δι­ε­τέ­λε­σε Υφυ­πουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών, Υπουρ­γός Πο­λι­τι­σμού κι Επι­στη­μών και Υπουρ­γός Βι­ο­μη­χα­νί­ας, Ενέρ­γει­ας, Τε­χνο­λο­γί­ας και Εμπο­ρίου. Στις 17 Νο­εμ­βρίου του 1994 πα­ραι­τή­θη­κε από το βου­λευ­τι­κό του αξί­ω­μα, απο­χω­ρώ­ντας πα­ράλ­λη­λα κι από την ενερ­γό πο­λι­τι­κή. Στις εθνι­κές εκλο­γές του Μαρ­τίου 2004 εξε­λέ­γη για 8η φο­ρά στο Ελ­λη­νι­κό Κοι­νο­βού­λιο (Επι­κρα­τεί­ας), συ­νερ­γα­ζό­με­νος με το ΠΑ­ΣΟΚ. Κεί­με­νά του δη­μο­σι­εύ­ο­νται σε ελ­λη­νι­κές εφη­με­ρί­δες και πε­ρι­ο­δι­κά, ανα­λύ­σεις του έχουν πα­ρου­σι­α­σθεί σε δι­ε­θνούς κύ­ρους έντυ­πα όπως η «Wall Street Journal», οι «Financial Times», το «Transition», το «Links» κα. ενώ έχει γρά­ψει βι­βλία που έχουν εκ­δο­θεί στην Ελ­λά­δα και το εξω­τε­ρι­κό. Έχει πα­ρου­σι­ά­σει κι ενη­με­ρω­τι­κές εκ­πο­μπές στη τη­λε­ό­ρα­ση. Υπήρ­ξε επι­σκέ­πτης – ειδι­κός εμπει­ρο­γνώ­μων (Visiting Scholar) του Κο­λε­γίου Σαίντ Έντμου­ντς του Πα­νε­πι­στη­μίου του Κέ­ι­μπριτζ (1995-6) και συ­νερ­γά­της της Μο­νά­δας Εσω­τε­ρι­κής Ασί­ας και Μογ­γο­λί­ας της Σχο­λής Ανα­το­λι­κών Σπου­δών του ιδίου Πα­νε­πι­στη­μίου. Είναι Εταί­ρος (Public Policy Fellow) του Ερευ­νη­τι­κού Ιδρύ­μα­τος Woodrow Wilson Center στην Ουά­σι­γκτον (1998-9) και ιδι­αί­τε­ρα του Ιν­στι­τού­του Κέν­ναν για τις χώ­ρες της πρώ­ην Σο­βι­ε­τι­κής Ένω­σης. Είναι μέ­λος του Δι­οι­κη­τι­κού Συμ­βου­λίου της Ομο­σπον­δί­ας Απο­φοί­των του Woodrow Wilson Center στην Ευρώ­πη. Έχει δι­ευ­θύ­νει σε­μι­νά­ρια κι έχει δώ­σει δι­α­λέ­ξεις για ζη­τή­μα­τα Ισ­λα­μι­κής ανα­βί­ω­σης και πε­τρε­λαι­α­γω­γών στα Πα­νε­πι­στή­μια Χάρ­βαρντ, Στάν­φορντ, Μπέρ­κλευ, Ουι­σκόν­σιν, Τζώρτζ Ουά­σι­γκτον, Βιρ­τζί­νια και Κο­λού­μπια, στο αμε­ρι­κα­νι­κό Department of State κα­θώς και σε κέ­ντρα με­λε­τών της Ουά­σι­γκτον. Έχει τα­ξι­δέ­ψει εκτε­νώς σε χώ­ρες της Κε­ντρι­κής και της Νό­τι­ας Ασί­ας κι ερ­γά­ζε­ται σαν σύμ­βου­λος ανά­λυ­σης πο­λι­τι­κού ρί­σκου για δι­ε­θνείς εται­ρί­ες που δρα­στη­ρι­ο­ποι­ού­νται στον το­μέα της ενέρ­γει­ας στις πε­ρι­ο­χές αυτές. Τον Νο­έμ­βριο του 2003 ονο­μά­σθη­κε Κα­θη­γη­τής της έδρας Δη­μό­σι­ας Πο­λι­τι­κής «Ελευ­θέ­ρι­ος Βε­νι­ζέ­λος», στο Αμε­ρι­κα­νι­κό Κο­λέ­γιο της Ελ­λά­δος. Τε­λευ­ταία ερ­γά­σθη­κε σαν επι­κε­φα­λής ομά­δας δι­ε­θνών ειδι­κών συμ­βου­λεύ­ο­ντας την κυ­βέρ­νη­ση της Ρω­σι­κής Ομο­σπον­δί­ας σε θέ­μα­τα αντα­γω­νι­σμού και απε­λευ­θέ­ρω­σης των αγο­ρών. Επί­σης ονο­μά­σθη­κε για δεύ­τε­ρη φο­ρά εταί­ρος του Woodrow Wislon Center της Washington με αντι­κεί­με­νο την Ενερ­γει­α­κή Δι­πλω­μα­τία της Ρω­σι­κής Ομο­σπον­δί­ας. Είναι τώ­ρα Δ/ντής του Ιν­στι­τού­του Δι­πλω­μα­τί­ας και Δι­ε­θνών Εξε­λί­ξε­ων του Αμε­ρι­κα­νι­κού Κολ­λε­γίου της Ελ­λά­δας (Deree College) που εδρεύει στην Πλά­κα και είναι συ­ντο­νι­στής του με­τα­πτυ­χι­α­κού προ­γράμ­μα­τος Ηγε­σί­ας του ιδίου Κολ­λε­γίου. Πα­ράλ­λη­λα δι­δά­σκει Effective Communication Campaigns και Ανά­λυ­ση Ρί­σκου στο Πα­νε­πι­στή­μιο του Κα­λί­νι­γκραντ (πρώ­ην Koningsberg) της Ρω­σι­κής Ομο­σπον­δί­ας. Ο Αν­δρέ­ας Αν­δρι­α­νό­που­λος έχει δυό γι­ούς και ζει στην Ύδρα και στην Αθή­να.

 

 

Οι απόψεις του εκάστοτε άρθρου, αντικατοπτρίζουν την προσωπική άποψη του συντάκτη. Προτείνουμε, ο εν δυνάμει αναγνώστης, αφενός να προβαίνει σε έλεγχο αγοράς, για την εύρεση της πιο συμφέρουσας τιμής, αφετέρου κατά  την αγορά, να επισκέπτεται  οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο, ώστε να ελέγξει από μόνος του, κατά πόσο το συγκεκριμένο ανάγνωσμα, καλύπτει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του.

Share With:
Rate This Article

jimbouzaras@gmail.com

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.