HomeΓύρω από ένα βιβλίοΑνακοινώσειςΠαρουσίαση βιβλίου – Έθνος «εξ απαλών ονύχων» .

Παρουσίαση βιβλίου – Έθνος «εξ απαλών ονύχων» .

Παρουσίαση βιβλίου – Έθνος «εξ απαλών ονύχων» .

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Έθνος «εξ απαλών ονύχων»

Μια εθνογραφική ματιά στην ελληνική προσχολική εκπαίδευση

της Ευαγγελίας Κιρκινέ

 

Οι εκδόσεις Επίκεντρο και ο κοινωνικός χώρος Οικόπολις – μια παράλληλη πόλη διοργανώνουν την Παρασκευή 29 Μαρτίου, στις 7.30 μ.μ, στον κοινωνικό χώρο
Οικόπολις – μια παράλληλη πόλη (Πτολεμαίων 29α, 5ος όροφος, Θεσσαλονίκη), εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου της Ευαγγελίας Κιρκινέ «Έθνος “εξ απαλών
ονύχων”. Μια εθνογραφική ματιά στην ελληνική προσχολική εκπαίδευση».

Με τη συγγραφέα συζητούν για το βιβλίο οι:
 Γιώργος Μαυρομμάτης, Αναπλ. καθηγητής, Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης στην
Προσχολική Ηλικία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 Σέβη Παΐδα, Δρ Παιδαγωγικής, Διδάσκουσα ΕΑΠ
 Κώστας Μάγος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 Ελένη Χοντολίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλοσοφίας και
Παιδαγωγικής, ΑΠΘ

 

Στη μελέτη αυτή προσεγγίζεται ο χώρος του νηπιαγωγείου ως ένα πεδίο κοινωνικής και πολιτικής δράσης, ως φορέας εθνικοθρησκευτικής αγωγής και τα παιδιά ως κοινωνικά δρώντα υποκείμενα κατά τη διαδικασία της πολιτικής τους κοινωνικοποίησης. Τα ερευνητικά ευρήματα ανατρέπουν την άποψη ότι ο κόσμος του νηπιαγωγείου συνιστά μια ουδέτερη περιοχή έξω από την πολιτική σφαίρα.

Αντίθετα, παρά την έλλειψη ενός λεπτομερούς αναλυτικού προγράμματος, τη μικρή ηλικία των παιδιών και την απουσία σχολικών εγχειριδίων, η πολιτική κοινωνικοποίηση και η εθνικοθρησκευτική διαπαιδαγώγηση των παιδιών λαμβάνει χώρα. Η διαδικασία αυτή μάλιστα, δεν έχει ασυνέχειες περιοριζόμενη στις εθνικές γιορτές αλλά συνιστά ένα χωροχρονικό «συνεχές» το οποίο διαπερνά και διαποτίζει πολλές πτυχές του προγράμματος και των καθημερινών πρακτικών.

Επιπλέον η σφυρηλάτηση της εθνικής ταυτότητας δεν αφορά μόνο στα προφανή στοιχεία που «διδάσκονται» τα παιδιά αλλά και μια σειρά «δευτερευουσών» ιδεών και αξιών που συντείνουν στη βίωση της καθημερινότητας στο νηπιαγωγείο ως μίας ιδιαίτερης εθνοπολιτισμικής εμπειρίας
χωρίς να ονοματίζεται πάντα ως τέτοια.

 

 

Η Ευαγ­γε­λία Κιρ­κι­νέ γεν­νή­θη­κε και με­γά­λω­σε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη όπου και σπού­δα­σε στο Τμή­μα Επι­στη­μών Προ­σχο­λι­κής Αγω­γής και Εκ­παί­δευ­σης του ΑΠΘ. Είναι Δρ. Παι­δα­γω­γι­κής και Με­τα­δι­δα­κτο­ρι­κή ερευ­νή­τρια της Σχο­λής Αν­θρω­πι­στι­κών και Κοι­νω­νι­κών Επι­στη­μών του Πα­νε­πι­στη­μίου Θεσ­σα­λί­ας ενώ τα τε­λευ­ταία 3 χρό­νια ερ­γά­ζε­ται ως Συ­ντο­νί­στρια Εκ­παί­δευ­σης Προ­σφύ­γων. Τα ερευ­νη­τι­κά της εν­δι­α­φέ­ρο­ντα αφο­ρούν στον εθνο­κε­ντρι­σμό του ελ­λη­νι­κού σχο­λείου, τη δι­α­πο­λι­τι­σμι­κή εκ­παί­δευ­ση, τα αν­θρώ­πι­να δι­και­ώ­μα­τα και την έμ­φυ­λη ισό­τη­τα.

 

 

Δήλωσαν για το βιβλίο

Το βι­βλίο «Έθνος ’εξ απα­λών ονύ­χων’» είναι ένα βι­βλίο, χρή­σι­μο να δι­α­βα­στεί από όλους/ες, είναι όμως απα­ραί­τη­το να δι­α­βα­στεί από τις/τους εκ­παι­δευ­τι­κούς, τό­σο της προ­σχο­λι­κής εκ­παί­δευ­σης όσο και των άλ­λων βαθ­μί­δων. Είναι ένα βι­βλίο που κά­θε σε­λί­δα προ­κα­λεί τον ανα­στο­χα­σμό­της/του εκ­παι­δευ­τι­κού για τον ρό­λο του στην ανα­πα­ρα­γω­γή της κυ­ρί­αρ­χης εθνι­κής ιδε­ο­λο­γί­ας, αλ­λά και για τις συ­νή­θεις δι­δα­κτι­κές προ­σεγ­γί­σεις του ιστο­ρι­κού μα­θή­μα­τος και του εορ­τα­σμού των εθνι­κών γι­ορ­τών. Είναι ένα βι­βλίο-κί­νη­τρο για την ανα­ζή­τη­ση δι­δα­κτι­κών με­θό­δων, πη­γών και υλι­κών που υπο­στη­ρί­ζουν την ανά­πτυ­ξη της κρι­τι­κής σκέ­ψης των παι­δι­ών, την πολ­λα­πλή ανά­γνω­ση των ιστο­ρι­κών γε­γο­νό­των, την απο­δό­μη­ση των στε­ρε­ο­τύ­πων για τον εθνι­κό εαυ­τό και τον εθνι­κό ’άλ­λο’. Είναι ένα βι­βλίο που μπο­ρεί να βο­η­θή­σει στην υπέρ­βα­ση εκ μέ­ρους των εκ­παι­δευ­τι­κών των προ­βλη­μα­τι­κών προ­σεγ­γί­σε­ων του τύ­που ’πού ζει ο Εσκι­μώ­ος’ και ’πού ζει ο τσο­λι­άς’ και κυ­ρί­ως στη υπέρ­βα­σης της συ­στη­μα­τι­κής ανά­γκης εστί­α­σης στην εθνι­κή και πο­λι­τι­σμι­κή ανω­τε­ρό­τη­τα του τε­λευ­ταίου ένα­ντι όλων των υπο­λοί­πων. — Κώ­στας Μά­γος, Ανα­πλη­ρω­τής Κα­θη­γη­τής Παι­δα­γω­γι­κού Τμή­μα­τος Προ­σχο­λι­κής Εκ­παί­δευ­σης Πα­νε­πι­στη­μίου Θεσ­σα­λί­ας

 

 

Οι απόψεις του εκάστοτε άρθρου, αντικατοπτρίζουν την προσωπική άποψη του συντάκτη. Προτείνουμε, ο εν δυνάμει αναγνώστης, αφενός να προβαίνει σε έλεγχο αγοράς, για την εύρεση της πιο συμφέρουσας τιμής, αφετέρου κατά  την αγορά, να επισκέπτεται  οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο, ώστε να ελέγξει από μόνος του, κατά πόσο το συγκεκριμένο ανάγνωσμα, καλύπτει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του.

Share With:
Rate This Article

jimbouzaras@gmail.com

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.