HomeΓύρω από ένα βιβλίοΝέες ΚυκλοφορίεςΈχει αποτύχει η Δημοκρατία; Ένας βασικός οδηγός για τον 21ο αιώνα.

Έχει αποτύχει η Δημοκρατία; Ένας βασικός οδηγός για τον 21ο αιώνα.

Έχει αποτύχει η Δημοκρατία; Ένας βασικός οδηγός για τον 21ο αιώνα.

Ένα βι­βλίο που ερευ­νά ένα από τα πιο ση­μα­ντι­κά ερω­τή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζει ο κό­σμος σή­με­ρα το αν η δη­μο­κρα­τία εξα­κο­λου­θεί να είναι λει­τουρ­γι­κή. Η απά­ντη­ση έχει ση­μα­ντι­κές συ­νέ­πει­ες για όλους, κα­θώς κα­νέ­να σύ­στη­μα δι­α­κυ­βέρ­νη­σης στην ιστο­ρία δεν μας έχει προ­σφέ­ρει πε­ρισ­σό­τε­ρη ελευ­θε­ρία, ευη­με­ρία, ειρή­νη και στα­θε­ρό­τη­τα.

Αυτή τη στιγ­μή μό­νο τέσ­σε­ρις χώ­ρες στον κό­σμο δεν αυτό-προσ­δι­ο­ρί­ζο­νται ως δη­μο­κρα­τί­ες. Όμως, πο­λύ πε­ρισ­σό­τε­ρες δεν πλη­ρούν τις τέσ­σε­ρις βα­σι­κές προ­ϋ­πο­θέ­σεις της δη­μο­κρα­τί­ας: ελεύ­θε­ρες και δί­και­ες εκλο­γές, ενερ­γή συμ­με­το­χή των πο­λι­τών στην πο­λι­τι­κή, προ­στα­σία των αν­θρώ­πι­νων δι­και­ω­μά­των και κρά­τος δι­καίου.

Από το 2015, είναι ολο­έ­να και πιο έντο­νη η πα­ρου­σία ακρο­δε­ξι­ών και λα­ϊ­κι­στών πο­λι­τι­κών στη Δύ­ση. Είναι ο λα­ϊ­κι­σμός το νέο πρό­σω­πο της δη­μο­κρα­τί­ας; Είναι η δη­μο­κρα­τία απλώς η βού­λη­ση του λαού; Μπο­ρεί μια κυ­βέρ­νη­ση σή­με­ρα να ισχυ­ρι­στεί ότι είναι αλη­θι­νά δη­μο­κρα­τι­κή;

Αυτό το ελ­κυ­στι­κό, κα­τα­νο­η­τά γραμ­μέ­νο βι­βλίο δι­ε­ρευ­νά σε βά­θος τις σύγ­χρο­νες μορ­φές δη­μο­κρα­τί­ας και θέ­τει το ερώ­τη­μα κα­τά πό­σο λει­τουρ­γούν ως πραγ­μα­τι­κές δη­μο­κρα­τί­ες σή­με­ρα.

Το βι­βλίο αυτό πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται στη σει­ρά The Big Idea μία και­νο­τό­μα, ενη­με­ρω­τι­κή και προ­κλη­τι­κή πρω­το­βου­λία που ρί­χνει μια και­νού­ρια μα­τιά σε θε­με­λι­ώ­δεις ιδέ­ες που έχουν με­γά­λο αντί­κτυ­πο στη ζωή και στον κό­σμο μας σή­με­ρα. Η μο­να­δι­κή εικο­νο­γρα­φι­κή προ­σέγ­γι­ση και η έξυ­πνη πα­ρου­σί­α­ση του κει­μέ­νου βο­η­θούν στην εύκο­λη κα­τα­νό­η­ση σύν­θε­των εν­νοι­ών και προ­σφέ­ρουν ερ­γα­λεία απα­ραί­τη­τα για συμ­με­το­χή στο δη­μό­σιο δι­ά­λο­γο.

 

O Dasandi Niheer είναι Επί­κου­ρος Κα­θη­γη­τής Πο­λι­τι­κής και Ανά­πτυ­ξης στο Πα­νε­πι­στή­μιο του Μπέρ­μιγ­χαμ στο Τμή­μα Δι­ε­θνούς Ανά­πτυ­ξης. Είναι επί­σης ερευ­νη­τι­κός συ­νερ­γά­τη­ςτου Προ­γράμ­μα­τος Ανα­πτυ­ξι­α­κής Ηγε­σί­ας (Developmental Leadership Program – DLP). Έχει δι­δα­κτο­ρι­κό στις Πο­λι­τι­κές Επι­στή­μες από το University College London (UCL). Η έρευ­νά του εξε­τά­ζει γε­νι­κά την πο­λι­τι­κή της δι­ε­θνούς ανά­πτυ­ξης, εστι­ά­ζο­ντας ιδι­αί­τε­ρα στη σχέ­ση με­τα­ξύ ανά­πτυ­ξης και αν­θρω­πί­νων δι­και­ω­μά­των, την επί­δρα­ση της κλι­μα­τι­κής αλ­λα­γής στην υγεία και τη μέ­τρη­ση και τους κα­θο­ρι­στι­κούς πα­ρά­γο­ντες της εξω­τε­ρι­κής πο­λι­τι­κής.

Οι απόψεις του εκάστοτε άρθρου, αντικατοπτρίζουν την προσωπική άποψη του συντάκτη. Προτείνουμε, ο εν δυνάμει αναγνώστης, αφενός να προβαίνει σε έλεγχο αγοράς, για την εύρεση της πιο συμφέρουσας τιμής, αφετέρου κατά  την αγορά, να επισκέπτεται  οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο, ώστε να ελέγξει από μόνος του, κατά πόσο το συγκεκριμένο ανάγνωσμα, καλύπτει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του.

Share With:
Rate This Article

jimbouzaras@gmail.com

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.