HomeΓύρω από ένα βιβλίοΝέες ΚυκλοφορίεςΛογοτεχνία και Τραύμα – Το 1974 στην κυπριακή και ελλαδική λογοτεχνία.

Λογοτεχνία και Τραύμα – Το 1974 στην κυπριακή και ελλαδική λογοτεχνία.

Λογοτεχνία και Τραύμα – Το 1974 στην κυπριακή και ελλαδική λογοτεχνία.

Λογοτεχνία και Τραύμα

Το 1974 στην κυπριακή και ελλαδική λογοτεχνία

 

Προ­νο­μι­α­κά αφη­γη­μα­τι­κό πε­δίο η λο­γο­τε­χνία όχι μό­νο λει­τουρ­γεί ως ένα ανα­κου­φι­στι­κό απο­θε­τή­ριο της εμπει­ρί­ας εκεί­νων που επι­βί­ω­σαν από με­γά­λα συλ­λο­γι­κά τραύ­μα­τα, αλ­λά, ταυ­τό­χρο­να, με­τα­τρέ­πει τα τραύ­μα­τα αυτά σε κε­φά­λαιο λό­γου με δι­αρ­κή πα­ρου­σία στη δη­μό­σια ζωή.

Το βι­βλίο ασχο­λεί­ται ακρι­βώς με ένα τέ­τοιο συλ­λο­γι­κό τραύ­μα και τη λο­γο­τε­χνι­κή αντα­πό­κρι­ση σ’ αυτό. Πρό­κει­ται για τα γε­γο­νό­τα του 1974 στην Κύ­προ, το πρα­ξι­κό­πη­μα και την τουρ­κι­κή στρα­τι­ω­τι­κή εισβο­λή που το ακο­λού­θη­σε.

Κα­τα­θέ­τει, επο­μέ­νως, στη με­λέ­τη της λο­γο­τε­χνί­ας του τραύ­μα­τος την πε­ρί­πτω­ση του κυ­πρι­α­κού ’74, δι­ε­ρευ­νώ­ντας το πώς αυτό εγ­γρά­φε­ται στην ελ­λη­νι­κή –ελ­λα­δι­κή και ελ­λη­νο­κυ­πρι­α­κή– λο­γο­τε­χνία: την απο­τύ­πω­ση θυ­μα­τι­κών ταυ­το­τή­των οι οποί­ες συ­χνά επι­κα­λύ­πτο­νται με εκεί­νες των θυ­τών, την ασύμ­με­τρη πρόσ­λη­ψη του κοι­νού κα­τά τα άλ­λα πλήγ­μα­τος από την ελ­λα­δι­κή και ελ­λη­νο­κυ­πρι­α­κή πλευ­ρά, ζη­τή­μα­τα ταυ­τό­τη­τας, λει­τουρ­γί­ας της μνή­μης, του χρό­νου και του χώ­ρου, αλ­λά και τη βί­ω­ση του τραύ­μα­τος αυτού με έμ­φυ­λους όρους, κα­θώς και την αντί­στοι­χη ανα­κα­τα­σκευή του στη λο­γο­τε­χνι­κή πα­ρα­γω­γή.

Το βι­βλίο τι­μή­θη­κε με το «Κρα­τι­κό Βρα­βείο Με­λέ­της (Μο­νο­γρα­φί­ας)/Δο­κι­μίου για τη Λο­γο­τε­χνία 2021» από το Υφυ­πουρ­γείο Πο­λι­τι­σμού της Κυ­πρι­α­κής Δη­μο­κρα­τί­ας.

 

 

 

 

 

Η Βα­σι­λι­κή Σε­λι­ώ­τη κα­τά­γε­ται από τον Άγιο Βα­σί­λειο Κο­ριν­θί­ας. Σπού­δα­σε Φι­λο­λο­γία στο Πα­νε­πι­στή­μιο Ιω­αν­νί­νων και είναι αρι­στού­χος δι­δά­κτο­ρας του Αρι­στο­τέ­λειου Πα­νε­πι­στή­μιου Θεσ­σα­λο­νί­κης. Ζει στην Κύ­προ όπου ερ­γά­ζε­ται στη Μέ­ση Εκ­παί­δευ­ση. Εκ­πό­νη­σε σει­ρά βι­βλί­ων για τον εκ­παι­δευ­τι­κό σχε­τι­κά με τη λο­γο­τε­χνία και ερ­γά­στη­κε για τη δη­μι­ουρ­γία των νέ­ων Ανα­λυ­τι­κών Προ­γραμ­μά­των, ιδι­αί­τε­ρα για το Ανα­λυ­τι­κό Πρό­γραμ­μα Λο­γο­τε­χνί­ας. Υπήρ­ξε μέ­λος της Συ­ντα­κτι­κής Επι­τρο­πής των σχο­λι­κών αν­θο­λο­γί­ων λο­γο­τε­χνί­ας για τις τρεις τά­ξεις του Γυ­μνα­σίου Ο λό­γος ανά­γκη της ψυ­χής. Τα κύ­ρια ερευ­νη­τι­κά της εν­δι­α­φέ­ρο­ντα αφο­ρούν ζη­τή­μα­τα που απορ­ρέ­ουν από τις σχέ­σεις της Λο­γο­τε­χνί­ας με την Ιστο­ρία κα­θώς και τη Δι­δα­κτι­κή της Λο­γο­τε­χνί­ας. Έχει λά­βει μέ­ρος με ανα­κοι­νώ­σεις σε επι­στη­μο­νι­κά συ­νέ­δρια και ημε­ρί­δες και έχει δη­μο­σι­εύ­σεις σε συλ­λο­γι­κούς τό­μους, πρα­κτι­κά συ­νε­δρί­ων και πε­ρι­ο­δι­κά για ζη­τή­μα­τα της νε­ο­ελ­λη­νι­κής φι­λο­λο­γί­ας και της σύγ­χρο­νης ιστο­ρί­ας. Το 2016 εκ­δό­θη­κε το πρώ­το της βι­βλίο με τίτ­λο Βρε­τα­νι­κά στρα­τό­πε­δα Εβραί­ων προ­σφύ­γων στην Κύ­προ (1946-1949) από τις εκ­δό­σεις Επί­κε­ντρο.

 

 

Οι απόψεις του εκάστοτε άρθρου, αντικατοπτρίζουν την προσωπική άποψη του συντάκτη. Προτείνουμε, ο εν δυνάμει αναγνώστης, αφενός να προβαίνει σε έλεγχο αγοράς, για την εύρεση της πιο συμφέρουσας τιμής, αφετέρου κατά  την αγορά, να επισκέπτεται  οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο, ώστε να ελέγξει από μόνος του, κατά πόσο το συγκεκριμένο ανάγνωσμα, καλύπτει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του.

 

 

 

                                                                                                                                                                        

Share With:
Rate This Article

jimbouzaras@gmail.com

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.