HomeΓύρω από ένα βιβλίοΝέες ΚυκλοφορίεςΙστορία της δυτικής πολιτικής σκέψης – John Morrow.

Ιστορία της δυτικής πολιτικής σκέψης – John Morrow.

Ιστορία της δυτικής πολιτικής σκέψης – John Morrow.

 

 

Ιστορία της δυτικής πολιτικής σκέψης   

 

 

 

Αυτό το βι­βλίο έχει στό­χο να πα­ρά­σχει μια συ­νο­πτι­κή αλ­λά ολο­κλη­ρω­μέ­νη με­λέ­τη των στο­χα­στών, των ζη­τη­μά­των και των δη­μό­σι­ων συ­ζη­τή­σε­ων που έχουν κε­ντρι­κή ση­μα­σία στη δυ­τι­κή πα­ρά­δο­ση της πο­λι­τι­κής σκέ­ψης. Πολ­λές εισα­γω­γές πά­νω σε αυτό το θέ­μα ερευ­νούν τις ιδέ­ες ενός με­γά­λου αριθ­μού «με­γά­λων στο­χα­στών» οι οποίοι θε­ω­ρού­νται ότι αντι­προ­σω­πεύ­ουν τον κο­λο­φώ­να μι­ας πα­ρά­δο­σης που πε­ρι­παι­κτι­κά ανα­φέ­ρε­ται ότι εκτεί­νε­ται «από τον Πλά­τω­να μέ­χρι το ΝΑ­ΤΟ». Αυτή η προ­σέγ­γι­ση πα­ρέ­χει έναν χρο­νο­λο­γι­κά συ­νε­κτι­κό τρό­πο σκι­α­γρά­φη­σης των ιδε­ών συ­γκε­κρι­μέ­νων στο­χα­στών και επι­τρέ­πει την εξέ­τα­ση του βι­ο­γρα­φι­κού και ιστο­ρι­κού υπο­βά­θρου στο οποίο πα­ρή­χθη­σαν τα έρ­γα τους. Ταυ­τό­χρο­να, ωστό­σο, κα­θι­στά δύ­σκο­λο να συ­μπε­ρι­λη­φθούν οι εκτι­μή­σεις μι­ας σει­ράς από λι­γό­τε­ρο ευρέ­ως γνω­στούς αλ­λά ιστο­ρι­κά ση­μα­ντι­κούς πο­λι­τι­κούς στο­χα­στές και εμπο­δί­ζει τον εντο­πι­σμό θε­μα­τι­κών μο­τί­βων στην ιστο­ρία της πο­λι­τι­κής σκέ­ψης.

Για να ξε­πε­ρα­στούν αυτές οι δυ­σκο­λί­ες, το βι­βλίο αυτό είναι ορ­γα­νω­μέ­νο πά­νω σε θε­μα­τι­κές που εκτεί­νο­νται σε ένα ευρύ φά­σμα της ευρω­πα­ϊ­κής ιστο­ρί­ας. Αυτές οι θε­μα­τι­κές δί­νουν έμ­φα­ση σε ερω­τή­μα­τα σχε­τι­κά με την πο­λι­τι­κή που έχουν δι­α­δρα­μα­τί­σει ση­μα­ντι­κό και αδι­ά­λει­πτο ρό­λο στη δυ­τι­κή πο­λι­τι­κή σκέ­ψη και προσ­δι­ο­ρί­ζουν τη συ­νέ­χεια και τις με­τα­βο­λές στον τρό­πο με τον οποίο έχουν τε­θεί και απα­ντη­θεί κα­τά τη δι­άρ­κεια με­γά­λων χρο­νι­κών δι­α­στη­μά­των.

 

 

Ο John Morrow είναι κα­θη­γη­τής Πο­λι­τι­κών Σπου­δών και Ανα­πλη­ρω­τής Αντι­πρύ­τα­νης στο Πα­νε­πι­στή­μιο του Όκλαντ της Νέ­ας Ζη­λαν­δί­ας.

 

 

«Αυτή η νέα έκ­δο­ση είναι μια ευπρόσ­δε­κτη προ­σθή­κη στην αγο­ρά των εισα­γω­γι­κών βι­βλί­ων πά­νω στη δυ­τι­κή πο­λι­τι­κή σκέ­ψη. Είναι σα­φές, πε­ρι­ε­κτι­κό και ευρύ – το εί-δος του βι­βλίου που κα­λύ­πτει όλα τα υπό­βα­θρα. Είναι ένα αξι­ό­πι­στο one-stop shop δυ­τι­κών πο­λι­τι­κών ιδε­ών στο οποίο θα μπο­ρεί να έχει πρό­σβα­ση κά­θε μα­θη­τής του αντι­κει­μέ­νου.» — Graeme Garrard, Πα­νε­πι­στή­μιο του Κάρ­ντιφ, Ηνω­μέ­νο Βα­σί­λειο

«Αυτό το εγ­χει­ρί­διο πα­ρέ­χει στους μα­θη­τές μια ολο­κλη­ρω­μέ­νη εισα­γω­γή σε ένα ευρύ φά­σμα προ­σπα­θει­ών επί­λυ­σης των πο­λυ­ε­τών προ­βλη­μά­των που χα­ρα­κτη­ρί-ζουν τη δυ­τι­κή πο­λι­τι­κή σκέ­ψη. Συν­θέ­το­ντας τις απα­ντή­σεις ενός πλή­θους προ­σω-πι­κο­τή­των, από την Αρ­χαία Ελ­λά­δα έως τη στρο­φή στο με­τα­μο­ντερ­νι­σμό, απο­τε­λεί μια εξαι­ρε­τι­κή εισα­γω­γή στο πώς ο κα­νό­νας της πο­λι­τι­κής θε­ω­ρί­ας μπο­ρεί να δώ­σει απα­ντή­σεις στα ερω­τή­μα­τα του πού βρί­σκε­ται η εξου­σία, πώς πρέ­πει να ασκη­θεί, και πό­τε μπο­ρεί κά­ποι­ος να της αντι­στα­θεί. Η αξία του για τους μα­θη­τές έγκει­ται όχι μό­νο στη σα­φή πα­ρου­σί­α­ση εδραι­ω­μέ­νων προ­σω­πι­κο­τή­των στην επι­στή­μη αλ­λά και στην επι­σή­μαν­ση των δι­α­κρι­τών συ­νει­σφο­ρών σε αυτήν την πα­ρά­δο­ση που γί-νο­νται από πα­ρα­με­λη­μέ­νες προ­σω­πι­κό­τη­τες όπως οι Ντι­μπουά, Ντά­γκλας, Φα­νόν και Γκόλ­ντμαν.» — Ben Turner, Πα­νε­πι­στή­μιο του Κεντ, Ηνω­μέ­νο Βα­σί­λειο

«Η Ιστο­ρία της Δυ­τι­κής Πο­λι­τι­κής Σκέ­ψης του John Morrow είναι εκ­πλη­κτι­κή ως προς το εύρος της και αξι­ο­θαύ­μα­στη ως προς την προ­σβα­σι­μό­τη­τα της. Ο Morrow είναι ένας τα­λα­ντού­χος συγ­γρα­φέ­ας και στο­χα­στής που δι­ευ­κο­λύ­νει την κα­τα­νό­η­ση πε­ρί­πλο­κων επι­χει­ρη­μά­των, ενώ ταυ­τό­χρο­να τι­μά την πο­λυ­πλο­κό­τη­τα και την πολ-λα­πλό­τη­τα αυτού που απο­κα­λού­με δυ­τι­κή πο­λι­τι­κή σκέ­ψη» — Susan McWilliams, Pomona College, ΗΠΑ

«Σε αυτήν την κα­λο­γραμ­μέ­νη και εξει­δι­κευ­μέ­νη ιστο­ρία της δυ­τι­κής πο­λι­τι­κής σκέ-ψης, ο John Morrow απο­μα­κρύ­νε­ται από την τυ­πι­κή χρο­νο­λο­γι­κή εξέ­τα­ση των «με-γά­λων στο­χα­στών» και αντ’ αυτού το­νί­ζει βα­σι­κές θε­μα­τι­κές. Ο τό­μος κά­νει επί­σης μια προ­σπά­θεια να ανα­λύ­σει το πώς ορι­σμέ­νες ιδέ­ες εφαρ­μό­στη­καν με τρό­πους που απέ­κλει­αν με­γά­λα τμή­μα­τα της κοι­νω­νί­ας και ο Morrow πε­ρι­λαμ­βά­νει την εξέ-τα­ση αρ­κε­τών στο­χα­στών – που συ­χνά πα­ρα­βλέ­πο­νται – που έπαι­ξαν ση­μα­ντι­κό ρό-λο στην αμ­φι­σβή­τη­ση των κλη­ρο­νο­μι­κών ιδε­ών σχε­τι­κά με τη γυ­ναι­κεία ή τη φυ­λε-τι­κή κα­τω­τε­ρό­τη­τα. Το βι­βλίο πα­ρου­σι­ά­ζει επί­σης μια εν­δι­α­φέ­ρου­σα εξέ­τα­ση των θε­ω­ρι­ών της επα­νά­στα­σης, της αντί­στα­σης και της πο­λι­τι­κής ανυ­πα­κο­ής» — Miriam Bankovsky, Πα­νε­πι­στή­μιο La Trobe, Αυστρα­λία

«Επι­τέ­λους, ένα βι­βλίο για την πο­λι­τι­κή σκέ­ψη που είναι προ­σε­κτι­κό ως προς την ιστο­ρία της πο­λι­τι­κής σκέ­ψης, εκ­θέ­τει τις βα­σι­κές ιδέ­ες και τα επι­χει­ρή­μα­τα της δυ-τι­κής πο­λι­τι­κής σκέ­ψης με τρο­με­ρή φι­λο­σο­φι­κή σα­φή­νεια και είναι απαλ­λαγ­μέ­νο από την ορο­λο­γία μι­ας πο­λύ σύγ­χρο­νης πο­λι­τι­κής φι­λο­σο­φί­ας. Οι μα­θη­τές μου α-γα­πούν τις εξη­γή­σεις σε απλή γλώσ­σα για τις πο­λι­τι­κές ιδέ­ες και τα επι­χει­ρή­μα­τα που τις πε­ρι­βάλ­λουν στο δη­μό­σιο λό­γο» — Lindsey MacDonald, Πα­νε­πι­στή­μιο του Κα­ντέρ­μπε­ρι, Νέα Ζη­λαν­δία.

 

 

 

 

 

 

                   

Οι απόψεις του εκάστοτε άρθρου, αντικατοπτρίζουν την προσωπική άποψη του συντάκτη. Προτείνουμε, ο εν δυνάμει αναγνώστης, αφενός να προβαίνει σε έλεγχο αγοράς, για την εύρεση της πιο συμφέρουσας τιμής, αφετέρου κατά  την αγορά, να επισκέπτεται  οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο, ώστε να ελέγξει από μόνος του, κατά πόσο το συγκεκριμένο ανάγνωσμα, καλύπτει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του.

Share With:
Rate This Article

jimbouzaras@gmail.com

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.