HomeΓύρω από ένα βιβλίοΝέες ΚυκλοφορίεςΗ Διαρκής Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων – Πα­να­γι­ώ­της Πα­σχα­λί­δης.

Η Διαρκής Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων – Πα­να­γι­ώ­της Πα­σχα­λί­δης.

Η Διαρκής Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων – Πα­να­γι­ώ­της Πα­σχα­λί­δης.

Η Διαρκής Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων

Αναπαραστάσεις Πολιτικής και Επικοινωνίας (1999-2004)

 

Ο τρό­πος με τον οποίο ερ­μη­νεύ­τη­καν οι πό­λε­μοι που ση­μά­δε­ψαν τη δι­ά­λυ­ση της πρώ­ην Γι­ου­γκοσ­λα­βί­ας (1991-1999), επι­μή­κυ­ναν και δυ­νά­μω­σαν το συμ­βο­λι­κό τεί­χος που χω­ρί­ζει τα Βαλ­κά­νια από την Ευρώ­πη. Έδω­σαν νέα πνοή και εφαρ­μο­γή σε στε­ρε­ό­τυ­πα και αντι­λή­ψεις δι­α­φο­ρε­τι­κό­τη­τας και χά­σμα­τος, πολ­λές από τις οποί­ες επι­βι­ώ­νουν μέ­χρι σή­με­ρα, αν και με λι­γό­τε­ρη έντα­ση. Οι προ­σπά­θει­ες της δι­ε­θνούς κοι­νό­τη­τας και ιδι­αί­τε­ρα της Ε.Ε. να ανα­συ­γκρο­τή­σουν την πε­ρι­ο­χή με­τά την επέμ­βα­ση του ΝΑ­ΤΟ στο Κό­σο­βο το 1999, δη­μι­ούρ­γη­σαν αρ­χι­κά ένα κλί­μα αισι­ο­δο­ξί­ας, ευφο­ρί­ας και ανα­νέ­ω­σης. Εν­δει­κτι­κή έκ­φρα­ση αυτού υπήρ­ξε η εντα­τι­κή χρή­ση των όρων Δυ­τι­κά Βαλ­κά­νια και Νο­τι­ο­α­να­το­λι­κή Ευρώ­πη που συ­νυ­πάρ­χουν μέ­χρι και σή­με­ρα με τον όρο Βαλ­κά­νια.

Η ανα­συ­γκρό­τη­ση των Βαλ­κα­νί­ων απο­δεί­χτη­κε μια δύ­σκο­λη υπό­θε­ση. Πα­ρά την έντα­ξη της Σλο­βε­νί­ας, της Βουλ­γα­ρί­ας, της Ρου­μα­νί­ας και της Κρο­α­τί­ας στην Ε.Ε. υπάρ­χει ακό­μα με­γά­λη αβε­βαι­ό­τη­τα για τον χρο­νι­κό ορί­ζο­ντα μι­ας με­γα­λύ­τε­ρης δι­εύ­ρυν­σης της Ε.Ε. στην πε­ρι­ο­χή. Υπ αυτή την έν­νοια, η πε­ρι­ο­χή μοι­ά­ζει να βρί­σκε­ται σε μια δι­αρ­κή ανα­συ­γκρό­τη­ση. Το βι­βλίο αυτό φω­τί­ζει τις συμ­βο­λι­κές πτυ­χές αυτής της δι­α­δι­κα­σί­ας. Αναμ­φί­βο­λα, ο κα­θρέ­φτης της πρώ­ην Γι­ου­γκοσ­λα­βί­ας απο­τέ­λε­σε ίσως το πιο κα­θο­ρι­στι­κό στοι­χείο για την ανα­κύ­κλω­ση αρ­νη­τι­κών ιδε­ών σε δι­ε­θνή ΜΜΕ. Δεν ήταν όμως το μό­νο. Η συ­σχέ­τι­ση της ελ­λη­νι­κής οικο­νο­μι­κής κρί­σης με τα Βαλ­κά­νια ήταν ακό­μα ένας κα­θρέ­φτης. Αντί­θε­τα με προ­σεγ­γί­σεις που μυ­θο­ποι­ούν την έν­νοια των Βαλ­κα­νί­ων (γε­ω­γρα­φία, ιστο­ρία, πο­λι­τι­σμός), η με­λέ­τη αυτή απο­τυ­πώ­νει τη δυ­σκο­λία της δι­α­μόρ­φω­σης συ­νο­λι­κών αφη­γη­μά­των που να πε­ρι­λαμ­βά­νουν όλους τους με­τα­σχη­μα­τι­σμούς από το τέ­λος του Ψυ­χρού Πο­λέ­μου μέ­χρι σή­με­ρα.

 

 

 

 

Ο   Πα­να­γι­ώ­της Πα­σχα­λί­δης (1979) είναι δι­δά­κτωρ Επι­κοι­νω­νί­ας και ΜΜΕ του Πα­νε­πι­στη­μίου της Σορ­βόν­νης (Paris III- Sorbonne Nouvelle). Aπό το 2015 μέ­χρι σή­με­ρα, είναι ερευ­νη­τής στο ΕΛΙ­Α­ΜΕΠ (Αθή­να) και, από το 2018 μέ­χρι σή­με­ρα, ερευ­νη­τής στη Μο­νά­δα Ερευ­νών Κοι­νής Γνώ­μης και Αγο­ράς (Πα­νε­πι­στή­μιο Μα­κε­δο­νί­ας, Θεσ­σα­λο­νί­κη). Δι­δά­σκει από το 2020 στο Τμή­μα Επι­κοι­νω­νί­ας και Ψη­φι­α­κών Μέ­σων του Πα­νε­πι­στη­μίου Δυ­τι­κής Μα­κε­δο­νί­ας. Έχει, επί­σης, δι­δά­ξει στο τμή­μα Δη­μο­σι­ο­γρα­φί­ας και Μέ­σων Μα­ζι­κής Επι­κοι­νω­νί­ας του Αρι­στο­τε­λείου Πα­νε­πι­στη­μίου Θεσ­σα­λο­νί­κης κα­θώς και στο Τμή­μα Βαλ­κα­νι­κών Σπου­δών του Πα­νε­πι­στη­μίου Μα­κε­δο­νί­ας. Οι επι­στη­μο­νι­κές του δη­μο­σι­εύ­σεις αφο­ρούν ζη­τή­μα­τα όπως οι στά­σεις των ελ­λη­νι­κών ΜΜΕ και της κοι­νής γνώ­μης ως προς τη δι­ε­θνή πο­λι­τι­κή, τις σχέ­σεις της Ελ­λά­δας με τις γει­το­νι­κές χώ­ρες, το με­τα­να­στευ­τι­κό και την οικο­νο­μι­κή κρί­ση της δε­κα­ε­τί­ας του 2010. Άρ­θρα του δη­μο­σι­εύ­ο­νται συ­χνά στον ελ­λη­νι­κό τύ­πο.

 

 

 

 

Οι απόψεις του εκάστοτε άρθρου, αντικατοπτρίζουν την προσωπική άποψη του συντάκτη. Προτείνουμε, ο εν δυνάμει αναγνώστης, αφενός να προβαίνει σε έλεγχο αγοράς, για την εύρεση της πιο συμφέρουσας τιμής, αφετέρου κατά  την αγορά, να επισκέπτεται  οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο, ώστε να ελέγξει από μόνος του, κατά πόσο το συγκεκριμένο ανάγνωσμα, καλύπτει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του.

 

Share With:
Rate This Article

jimbouzaras@gmail.com

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.