HomeΓύρω από ένα βιβλίοΝέες ΚυκλοφορίεςΦΙΝΛΑΝΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – Τι μπορεί να μάθει ο κόσμος από την εκπαιδευτική αλλαγή στη Φινλανδία.

ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – Τι μπορεί να μάθει ο κόσμος από την εκπαιδευτική αλλαγή στη Φινλανδία.

ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – Τι μπορεί να μάθει ο κόσμος από την εκπαιδευτική αλλαγή στη Φινλανδία.

 ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τι μπορεί να μάθει ο κόσμος από την εκπαιδευτική αλλαγή στη Φινλανδία

 

Το Φι­λαν­δι­κά Μα­θή­μα­τα είναι μια βι­ω­μα­τι­κή, ανα­λυ­τι­κή πε­ρι­γρα­φή του τρό­που με τον οποίο η Φι­λαν­δία οικο­δό­μη­σε το πα­γκό­σμι­ως κο­ρυ­φαίο εκ­παι­δευ­τι­κό της σύ­στη­μα τις τε­λευ­ταί­ες τρεις δε­κα­ε­τί­ες. Ο συγ­γρα­φέ­ας πε­ρι­γρά­φει την εξέ­λι­ξη των εκ­παι­δευ­τι­κών πο­λι­τι­κών στη Φι­λαν­δία και δί­νει έμ­φα­ση στις με­γά­λες δι­α­φο­ρές τους από τις πο­λι­τι­κές των Ηνω­μέ­νων Πο­λι­τει­ών και άλ­λων εκ­βι­ο­μη­χα­νι­σμέ­νων χω­ρών. Δεί­χνει πώς οι εκ­παι­δευ­τι­κές με­ταρ­ρυθ­μί­σεις στη Φι­λαν­δία, αντί να βα­σί­ζο­νται στον αντα­γω­νι­σμό, στην επι­λο­γή και στην εξω­τε­ρι­κή εξέ­τα­ση των μα­θη­τών, εστι­ά­ζουν στον επαγ­γελ­μα­τι­σμό, στην ανά­πτυ­ξη εκ­παι­δευ­τι­κής ηγε­σί­ας στα σχο­λεία και στην ενί­σχυ­ση της εμπι­στο­σύ­νης στους εκ­παι­δευ­τι­κούς και στα σχο­λεία. Αυτό το βι­βλίο πα­ρου­σι­ά­ζει με λε­πτο­μέ­ρει­ες την πο­λυ­πλο­κό­τη­τα της εκ­παι­δευ­τι­κής αλ­λα­γής και εν­θαρ­ρύ­νει τους παι­δα­γω­γούς και τους χα­ρά­κτες πο­λι­τι­κής να ανα­πτύ­ξουν απο­τε­λε­σμα­τι­κές λύ­σεις για τις δι­κές τους πε­ρι­ο­χές και τα δι­κά τους σχο­λεία.

Για πε­ρισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες και ενη­μέ­ρω­ση σχε­τι­κά με το βι­βλίο, επι­σκε­φτεί­τε την ιστο­σε­λί­δα www.pasisahlberg.com.

«Ήρ­θε η ώρα να δι­α­λύ­σου­με την ιδε­ο­λο­γία της μο­να­δι­κό­τη­τας στις Ηνω­μέ­νες Πο­λι­τεί­ες και άλ­λα αγ­γλο-αμε­ρι­κα­νι­κά έθνη, αν πρό­κει­ται να ανα­πτύ­ξου­με με­ταρ­ρυθ­μί­σεις που πραγ­μα­τι­κά θα απο­τε­λέ­σουν έμπνευ­ση για τους εκ­παι­δευ­τι­κούς μας, προ­κει­μέ­νου να βελ­τι­ώ­σουν τη μά­θη­ση για όλους τους μα­θη­τές ιδι­αί­τε­ρα εκεί­νους οι οποίοι δυ­σκο­λεύ­ο­νται πε­ρισ­σό­τε­ρο. Σε αυτήν την ουσι­α­στι­κή ανα­ζή­τη­ση, ο Pasi Sahlberg απο­τε­λεί αδι­αμ­φι­σβή­τη­τα έναν από τους κα­λύ­τε­ρους δα­σκά­λους.»

 

 

 

Από τον Πρό­λο­γο του Andy Hargreaves, Lynch School of Education, Boston College

«Κα­νέ­νας δεν μπο­ρεί να πει την ιστο­ρία με πε­ρισ­σό­τε­ρη σα­φή­νεια και εν­δι­α­φέ­ρον από ό,τι ο Pasi Sahlberg. Αυτό το βι­βλίο πρέ­πει να το δι­α­βά­σε­τε.»

Linda Darling-Hammond, Stanford University

«Ο Pasi Sahlberg μάς δι­δά­σκει πολ­λά σχε­τι­κά με όσα χρει­ά­ζε­ται να γνω­ρί­ζου­με πριν προ­χω­ρή­σου­με σε εθνι­κές εκ­παι­δευ­τι­κές με­ταρ­ρυθ­μί­σεις.»

David Berliner, Arizona State University

«Αυτό το βι­βλίο είναι το αντί­δο­το στην πα­ρά­λυ­ση που προ­κά­λε­σε η πο­λι­τι­κή Κα­νέ­να Παι­δί Δεν Μέ­νει Πί­σω.»

Henry M. Levin, Teachers College, Columbia University

«Ο Pasi Sahlberg είναι ο ειδι­κός στην εκ­παι­δευ­τι­κή πο­λι­τι­κή που μπο­ρεί με τον κα­λύ­τε­ρο τρό­πο να μοι­ρα­στεί τη φι­λαν­δι­κή εμπει­ρία με τη δι­ε­θνή κοι­νό­τη­τα.»

Erkki Aho, Director General (1973-1991), Finnish National Board of Education

«Το βι­βλίο του Pasi Sahlberg και ενη­με­ρώ­νει και έμπνεει.»

Ben Levin, university of Toronto

«Μια ισορ­ρο­πη­μέ­νη ανά­λυ­ση του τι συ­ντέ­λε­σε στην επι­τυ­χία του φι­λαν­δι­κού εκ­παι­δευ­τι­κού συ­στή­μα­τος.»

Olli-Pekka Heinonen, Director, Finnish Broadcasting Company

 

Ο Pasi Sahlberg, PhD, είναι γε­νι­κός δι­ευ­θυ­ντής του CIMO (Κέ­ντρο για τη Δι­ε­θνή Κι­νη­τι­κό­τη­τα και Συ­νερ­γα­σία) στο φι­λαν­δι­κό υπουρ­γείο Παι­δεί­ας και Πο­λι­τι­σμού και μέ­λος του δι­οι­κη­τι­κού συμ­βου­λίου της ASCD (Ένω­ση για την Επι­τή­ρη­ση και την Ανά­πτυ­ξη του Ανα­λυ­τι­κού Προ­γράμ­μα­τος) στις Ηνω­μέ­νες Πο­λι­τεί­ες. Έχει ερ­γα­στεί ως εκ­παι­δευ­τι­κός, επι­μορ­φω­τής εκ­παι­δευ­τι­κών, και χα­ρά­κτης πο­λι­τι­κής στη Φι­λαν­δία και ως ειδι­κός σε δι­ά­φο­ρους δι­ε­θνείς ορ­γα­νι­σμούς και εται­ρεί­ες συμ­βού­λων. Τις τε­λευ­ταί­ες 2 δε­κα­ε­τί­ες ανα­λύει τις εκ­παι­δευ­τι­κές με­ταρ­ρυθ­μί­σεις σε όλο τoν κό­σμο και ερ­γά­στη­κε με ηγέ­τες στην εκ­παί­δευ­ση στις Ηνω­μέ­νες Πο­λι­τεί­ες, τον Κα­να­δά, την Ευρώ­πη, τη Μέ­ση Ανα­το­λή, την Αφρι­κή και την Ασία. Ερ­γά­στη­κε στην Πα­γκό­σμια Τρά­πε­ζα στην Ουά­σι­γκτον, και την Ευρω­πα­ϊ­κή Επι­τρο­πή στο Το­ρί­νο της Ιτα­λί­ας. Εξα­κο­λου­θεί να εκ­παι­δεύει εκ­παι­δευ­τι­κούς και ηγέ­τες και να έχει συμ­βου­λευ­τι­κό και κα­θο­δη­γη­τι­κό ρό­λο σε σχο­λεία στη Φι­λαν­δία και στο εξω­τε­ρι­κό. Είναι επί­κου­ρος κα­θη­γη­τής στο Πα­νε­πι­στή­μιο του Ελ­σίν­κι και το Πα­νε­πι­στή­μιο του Ούλου.

 

 

 

 

Οι απόψεις του εκάστοτε άρθρου, αντικατοπτρίζουν την προσωπική άποψη του συντάκτη. Προτείνουμε, ο εν δυνάμει αναγνώστης, αφενός να προβαίνει σε έλεγχο αγοράς, για την εύρεση της πιο συμφέρουσας τιμής, αφετέρου κατά  την αγορά, να επισκέπτεται  οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο, ώστε να ελέγξει από μόνος του, κατά πόσο το συγκεκριμένο ανάγνωσμα, καλύπτει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του.

 

Share With:
Rate This Article

jimbouzaras@gmail.com

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.