HomeΓύρω από ένα βιβλίοΝέες ΚυκλοφορίεςΡωσία. Pro et Contra – Έκδόσεις Έπίκεντρο.

Ρωσία. Pro et Contra – Έκδόσεις Έπίκεντρο.

Ρωσία. Pro et Contra – Έκδόσεις Έπίκεντρο.

 

 

 

 

..Ο ιμπε­ρι­α­λι­στι­κός πό­λε­μος της Ρω­σί­ας κα­τά της Ουκρα­νί­ας, κά­πο­τε θα τε­λει­ώ­σει. Με ήτ­τα της Ρω­σί­ας, αυτό είναι προ­δι­α­γε­γραμ­μέ­νο. Τό­τε, όμως, θα χρει­α­στεί να συ­νο­μι­λή­σου­με ξα­νά με τους πο­λί­τες της, να βρού­με κοι­νούς τό­πους συ­νεν­νό­η­σης, συ­νύ­παρ­ξης και αλ­λη­λο­κα­τα­νό­η­σης. Ίσως, στις σε­λί­δες που ακο­λου­θούν, οι δυ­τι­κοί ανα­γνώ­στες απο­κτή­σουν εκεί­να τα ερ­γα­λεία για έναν ουσι­α­στι­κό δι­ά­λο­γο των δύο πλευ­ρών…

…Είναι η εικό­να αυτή που βλέ­που­με η πραγ­μα­τι­κή Ρω­σία ή μή­πως υπάρ­χει και μία άλ­λη, η οποία επι­δι­ώ­κει τη συ­νεν­νό­η­ση και τη συ­νύ­παρ­ξη με τη Δύ­ση και την υπό­λοι­πη αν­θρω­πό­τη­τα, μα­κριά από την αυτο­κρα­το­ρι­κή φε­νά­κη; Είναι ένα ερώ­τη­μα που βρί­σκε­ται στο μυ­α­λό και στη σκέ­ψη πολ­λών. Η απά­ντη­ση είναι θε­τι­κή, με την επι­σή­μαν­ση πως οι κύ­κλοι αυτοί ήταν και πα­ρα­μέ­νουν μει­ο­ψη­φι­κοί τό­σο στους κόλ­πους της ρω­σι­κής ηγε­σί­ας όσο και στη ρω­σι­κή κοι­νω­νία.

Ωστό­σο, αξί­ζει τον κό­πο να τους γνω­ρί­σει κα­νείς, να δει πώς σκέ­φτο­νται, πώς αντι­με­τω­πί­ζουν τη θέ­ση και το ρό­λο στη ζωή της αν­θρω­πό­τη­τας. Πα­ράλ­λη­λα, είναι ίσως κα­τάλ­λη­λη η ευκαι­ρία για μια ρε­α­λι­στι­κή προ­σέγ­γι­ση της ρω­σι­κής πραγ­μα­τι­κό­τη­τας, των αντι­φά­σε­ων και αντι­θέ­σε­ών της, των επι­δι­ώ­ξε­ων και των δι­α­ψεύ­σε­ών της, του τρό­που με τον οποίο οι ίδιοι οι Ρώ­σοι βλέ­πουν τα πράγ­μα­τα…

 

 

Ο Δη­μή­τρης Β. Τρι­α­ντα­φυλ­λί­δης, γεν­νή­θη­κε το 1959 στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Ολο­κλή­ρω­σε τις προ­πτυ­χι­α­κές και με­τα­πτυ­χι­α­κές του σπου­δές στο Κρα­τι­κό Πα­νε­πι­στή­μιο «Τα­ράς Σεβ­τσέν­κο» στο Κί­ε­βο και στη συ­νέ­χεια σπού­δα­σε Θε­ο­λο­γία στο ΑΠΘ.

Από πο­λύ νω­ρίς, γο­η­τεύ­τη­κε από την ρω­σι­κή γραμ­μα­τεία κι έτσι άρ­χι­σε να με­τα­φρά­ζει εμ­βλη­μα­τι­κές προ­σω­πι­κό­τη­τες και κεί­με­να. Μέ­χρι σή­με­ρα, έχει με­τα­φρά­σει πε­ρισ­σό­τε­ρα από 130 βι­βλία, τα οποία αφο­ρούν όλο το εύρος των ρω­σι­κών γραμ­μά­των: φι­λο­σο­φία, θε­ο­λο­γία, ιστο­ρία, πο­λι­τι­κή, πε­ζο­γρα­φία, ποί­η­ση, θέ­α­τρο, κρι­τι­κή της λο­γο­τε­χνί­ας κ.ά.

Το 2014 ίδρυ­σε και έκτο­τε δι­ευ­θύ­νει το πε­ρι­ο­δι­κό «Στέ­πα», μία τε­τρα­μη­νι­αία επι­θε­ώ­ρη­ση του ρω­σι­κού πο­λι­τι­σμού, στο οποίο δη­μο­σι­εύει με­τα­φρά­σεις ση­μα­ντι­κών στο­χα­στών και λο­γο­τε­χνών, τό­σο του πα­ρελ­θό­ντος, όσο και του πα­ρό­ντος, σε μία προ­σπά­θεια να δι­ευ­κο­λύ­νει τον Έλ­λη­να ανα­γνώ­στη να προ­σεγ­γί­σει το πε­ρί­πλο­κο μα και γο­η­τευ­τι­κό φαι­νό­με­νο που ακούει στο όνο­μα «ρω­σι­κός πο­λι­τι­σμός».

Πα­ράλ­λη­λα, δη­μο­σι­εύει άρ­θρα και με­λέ­τες σε σύγ­χρο­να ελ­λη­νι­κά πε­ρι­ο­δι­κά όπως το The Book’s Journal, Πα­ρέμ­βα­ση, Κο­ράλ­λι, Εντευ­κτή­ριο, Φρέ­αρ, Αν­θί­βο­λα κ.ά.

 

 

 

 

Οι απόψεις του εκάστοτε άρθρου, αντικατοπτρίζουν την προσωπική άποψη του συντάκτη. Προτείνουμε, ο εν δυνάμει αναγνώστης, αφενός να προβαίνει σε έλεγχο αγοράς, για την εύρεση της πιο συμφέρουσας τιμής, αφετέρου κατά  την αγορά, να επισκέπτεται  οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο, ώστε να ελέγξει από μόνος του, κατά πόσο το συγκεκριμένο ανάγνωσμα, καλύπτει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του.

Share With:
Rate This Article

jimbouzaras@gmail.com

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.