HomeΚέντρο ΔημιουργίαςΔημιουργική ΓραφήΜπες στο Θέμα – Γράφει ο Μπουζάρας Δημήτρης.

Μπες στο Θέμα – Γράφει ο Μπουζάρας Δημήτρης.

Μπες στο Θέμα – Γράφει ο Μπουζάρας Δημήτρης.

 

 

 

 

Μπες στο Θέμα.

 

Αν η πλοκή αφορά τις λεπτομέρειες του «τι συμβαίνει», τι κάνει ο ήρωας, τότε το θέμα αναφέρεται στο «σχετικά με τι» έχει να κάνει το κείμενο και το τι πραγματεύεται.

Θέμα είναι μια ιδέα η οποία κυριαρχεί στο κείμενο μας και  η οποία θα πρέπει να το κατευθύνει   από την αρχή. Είναι επίσης η ιδέα που προκύπτει από τον τρόπο που θα χειριστούμε λογοτεχνικά   ένα ζήτημα (π.χ. Φιλία, αγάπη, πόλεμος, ειρήνη, εκδίκηση).

Στην αρχή τουλάχιστον, θα παρατηρήσετε πως το θέμα σας θα προκύψει αφού ξεκινήσετε το κείμενο. Αυτό έχει να κάνει με την απειρία και δε θα πρέπει να σας ανησυχεί, συνήθως δυσκολευόμαστε αρχικά να ορίσουμε το θέμα και να ξεκινήσουμε να γράφουμε για αυτό.

Θα προκύψει όμως αυτή η ικανότητα με την τριβή και τη δουλειά, με την πάλη και το σβήσιμο, όσο περισσότερο επιμένετε και προσπαθείτε, η νίκη της λευκής σελίδας, έρχεται πιο κοντά.

Το θέμα άλλοτε δηλώνεται με πιο προφανή  τρόπο και άλλοτε, συχνότερα, προκύπτει έμμεσα μέσα από την επανάληψη των μοτίβων.

Μοτίβο είναι ένα μικρότερο θέμα, ένα υποθέμα θα μπορούσαμε να πούμε. Μια μικρή αφηγηματική μονάδα. Ένα πλάσμα, ένα αντικείμενο, μια ασυνήθιστη γη.

Το μοτίβο του πουλιού μαντατοφόρου σε δημοτικά τραγούδια, για παράδειγμα. Η μήνις (ο θυμός) του Αχιλλέα, πάνω στην οποία στήνεται ολόκληρη η πλοκή.

Είναι επίσης ένα εργαλείο για τον εντοπισμό προσώπων, αντικειμένων, εθίμων για λαογραφική χρήση.

Μια σκέψη, μια ιδέα, ένα περιστατικό που είδατε, ένας στίχος τραγουδιού, μια είδηση στην εφημερίδα, μια προσωπική εμπειρία, μια ανάμνηση, όλα μπορούν να σας κινητοποιήσουν για να γράψετε μια ιστορία.

Ενδιαφέροντα θέματα μπορείτε να βρείτε εύκολα, άλλωστε θα πρέπει να θυμάστε πως δεν ψάχνετε για κάτι εξεζητημένο, εντυπωσιακό ή περίπλοκο. Αυτό που θα πρέπει να σας ενδιαφέρει περισσότερο είναι να ολοκληρώσετε το κείμενό σας.

Άρα η προσπάθειά σας αρχίζει με έναν διπλό στόχο: να βρείτε θέμα και να διαμορφώσετε από αυτό μια ιστορία. Να θυμάστε ότι η εύρεση θέματος μπορεί να βασανίσει και τους πιο έμπειρους συγγραφείς, που αισθάνονται ότι έχασαν την έμπνευσή τους και στέκονται ανίκανοι να ξεπεράσουν το πρόβλημα μπροστά σε μια λευκή σελίδα.

Πολύ καλή άσκηση είναι να πάρετε ένα πραγματικό περιστατικό και να το εμπλουτίσετε με διαλόγους, πρόλογο, επίλογο, να δώσετε ένα ψυχολογικό υπόβαθρο στα πρόσωπα (να αιτιολογήσετε δηλαδή τις πράξεις τους) ή να αλλάξετε το τέλος.

Μια παλιά ομαδική φωτογραφία σε μια γιορτή ή εκδρομή μπορεί να γίνει η αφορμή για να δώσετε μικρές αφηγήσεις για τα πρόσωπα, συνδέοντάς τις με ένα επεισόδιο, όπως αυτό της φωτογραφίας, π.χ. μια συνάντηση.

Ακόμη, ένα βιβλίο, ένα θεατρικό ή κινηματογραφικό έργο μπορεί να σας εμπνεύσει να διηθηθείτε με διαφορετικό τρόπο την ιστορία, να αλλάξετε το τέλος, να επικεντρωθείτε σε έναν από τους ήρωες που προσέξατε ιδιαίτερα και να γράψετε για ένα επεισόδιο της δικής του ζωής.

Μήπως σας αρέσει να χρησιμοποιείτε το facebook ή το twitter; Γράψτε, για παράδειγμα, μια σύντομη ιστορία που θα σας άρεσε να μοιραστείτε με τους φίλους σας στο facebook ή μια σειρά από tweets πάνω στο ίδιο θέμα.

Αυτό θα είναι μια καλή αρχή να στήσετε, να δημιουργήσετε, να οργανώσετε και να φανταστείτε τον κορμό έστω και αρχικά της ιστορίας ή καλύτερα της πλοκής που θέλετε να χτίσετε.

Κατόπιν ακολουθεί η επεξεργασία ώστε να αποτυπωθεί στο χαρτί αυτό που πραγματικά επιθυμείτε.

Αυτό είναι το πρώτο στάδιο της δουλειάς σας, το να διαμορφώσετε δηλαδή τον αρχικό κορμό της ιστορίας σας. Στο επόμενο στάδιο χρειάζεται να επεξεργαστείτε συστηματικά την ιστορία σας ώστε να την αποτυπώσετε στο χαρτί με τρόπο ενδιαφέροντα για τον αναγνώστη.

 

 

 

 

 

 

Μέ­σα από μια δι­ε­πι­στη­μο­νι­κή «συ­νά­ντη­ση» τρι­ών «δα­σκά­λων» και ερευ­νη­τών δι­α­φο­ρε­τι­κών εκ­παι­δευ­τι­κών βαθ­μί­δων γεν­νή­θη­κε η ιδέα για τη συγ­γρα­φή του συ­γκε­κρι­μέ­νου εγ­χει­ρί­διου. Κά­τι που συμ­βαί­νει για πρώ­τη φο­ρά στην ελ­λη­νι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Κοι­νή μας αρ­χή και πε­ποί­θη­ση πως κά­θε μι­κρό παι­δί, κά­θε νή­πιο, είναι ένας καλ­λι­τέ­χνης. Ένας καλ­λι­τέ­χνης που μορ­φώ­νε­ται και ωρι­μά­ζει θη­τεύ­ο­ντας σε ειδι­κά εκ­παι­δευ­μέ­νους δα­σκά­λους, τους οποί­ους, αν κα­θο­δη­γη­θεί σω­στά, σύ­ντο­μα θα εκ­πλή­ξει και θα κά­νει ιδι­αί­τε­ρα και πο­λύ υπε­ρή­φα­νους. Το βι­βλίο επι­χει­ρεί να γνω­ρί­σει στους εκ­παι­δευ­τι­κούς της Προ­σχο­λι­κής Εκ­παί­δευ­σης συ­γκε­κρι­μέ­νες δι­δα­κτι­κές πο­ρεί­ες, εφαρ­μο­γές και τε­χνι­κές που ασπά­ζο­νται τη λο­γι­κή της Δη­μι­ουρ­γι­κής Γρα­φής και να συ­γκρο­τή­σει μία ολο­κλη­ρω­μέ­νη πρό­τα­ση δι­δα­σκα­λί­ας της, πά­ντο­τε προς όφε­λος του μι­κρού καλ­λι­τέ­χνη.

 

Οι απόψεις του εκάστοτε άρθρου, αντικατοπτρίζουν την προσωπική άποψη του συντάκτη. Προτείνουμε, ο εν δυνάμει αναγνώστης, αφενός να προβαίνει σε έλεγχο αγοράς, για την εύρεση της πιο συμφέρουσας τιμής, αφετέρου κατά  την αγορά, να επισκέπτεται  οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο, ώστε να ελέγξει από μόνος του, κατά πόσο το συγκεκριμένο ανάγνωσμα, καλύπτει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του.

 

Share With:
Rate This Article
Tags

jimbouzaras@gmail.com

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.