HomeΓύρω από ένα βιβλίοΝέες ΚυκλοφορίεςΠέρα απο το ροζ και το γαλάζιο – Δή­μη­τρα Κο­γκί­δου.

Πέρα απο το ροζ και το γαλάζιο – Δή­μη­τρα Κο­γκί­δου.

Πέρα απο το ροζ και το γαλάζιο – Δή­μη­τρα Κο­γκί­δου.

 

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΡΟΖ ΚΑΙ ΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟ

 

Όλα τα παιχνίδια για όλα τα παιδιά

 

Τα τε­λευ­ταία χρό­νια υπάρ­χει μια αυξα­νό­με­νη ανη­συ­χία δι­ε­θνώς για τον έμ­φυ­λο δι­α­χω­ρι­σμό των παι­χνι­δι­ών κα­θώς ανα­πα­ρά­γει την εσφαλ­μέ­νη αντί­λη­ψη ότι τα αγό­ρια και τα κο­ρί­τσια είναι τε­λεί­ως δι­α­φο­ρε­τι­κά και την ενι­σχύει προ­δι­α­γρά­φο­ντας δι­α­φο­ρε­τι­κά εν­δι­α­φέ­ρο­ντα, δε­ξι­ό­τη­τες και κλί­σεις σε αγό­ρια και κο­ρί­τσια. Αυτή η πρώ­ι­μη δι­χο­τό­μη­ση των εν­δι­α­φε­ρό­ντων και των δρα­στη­ρι­ο­τή­των των αγο­ρι­ών και των κο­ρι­τσι­ών που γί­νε­ται συ­χνά και μέ­σα από το παι­χνί­δι έχει ως απο­τέ­λε­σμα να απο­κτούν δι­α­φο­ρε­τι­κές εμπει­ρί­ες και δε­ξι­ό­τη­τες, γε­γο­νός που επη­ρε­ά­ζει τη συ­γκρό­τη­ση της έμ­φυ­λης ταυ­τό­τη­τάς τους, πε­ρι­ο­ρί­ζει τις δυ­να­τό­τη­τες ολό­πλευ­ρης ανά­πτυ­ξής τους, τη μελ­λο­ντι­κή επι­τυ­χία των παι­δι­ών στη μά­θη­ση σε πολ­λούς το­μείς του ανα­λυ­τι­κού προ­γράμ­μα­τος και στη συ­νέ­χεια τις επαγ­γελ­μα­τι­κές τους επι­λο­γές.

Η ευαι­σθη­το­ποί­η­ση γο­νι­ών, εκ­παι­δευ­τι­κών και κα­τα­να­λω­τών/τρι­ών στο ζή­τη­μα της έμ­φυ­λης δι­χο­τό­μη­σης των παι­χνι­δι­ών και των επι­πτώ­σε­ών τους, η ελα­χι­στο­ποί­η­ση της αγο­ράς έμ­φυ­λων παι­χνι­δι­ών στα παι­διά, η κα­τάρ­γη­ση των δι­α­φο­ρε­τι­κών ζω­νών «για κο­ρί­τσια» και «για αγό­ρια» στα κα­τα­στή­μα­τα πώ­λη­σης, είναι ένα ση­μα­ντι­κό πρώ­το βή­μα.

Ταυ­τό­χρο­να, θα πρέ­πει να επι­δι­ω­χθούν αλ­λα­γές στην κα­τα­σκευή/ανα­κα­τα­σκευή των παι­χνι­δι­ών και στο μάρ­κε­τινγκ έτσι ώστε να υπάρ­χει η δυ­να­τό­τη­τα για πε­ρισ­σό­τε­ρες επι­λο­γές «ουδέ­τε­ρων ως προς το φύ­λο» και και­νο­τό­μων παι­χνι­δι­ών κα­τάλ­λη­λων για όλα τα παι­διά, σε ένα ευρύ φά­σμα χρω­μά­των και με ποι­κι­λο­μορ­φία θε­μά­των. Αυτό δεν ση­μαί­νει απλά την κα­τάρ­γη­ση του ροζ και του γα­λά­ζιου, ή τη στρο­φή των παι­δι­ών και σε παι­χνί­δια που πα­ρα­δο­σι­α­κά δεν συν­δέ­ο­νται με το φύ­λο τους, αλ­λά ότι δί­νε­ται το μή­νυ­μα στα παι­διά ότι όλες οι δυ­να­τό­τη­τες για παι­χνί­δι είναι ανοι­κτές και δι­α­θέ­σι­μες ανε­ξάρ­τη­τα από το φύ­λο τους και χω­ρίς τον κίν­δυ­νο του στιγ­μα­τι­σμού.

 

 

Η Δή­μη­τρα Κο­γκί­δου είναι κα­θη­γή­τρια της Ψυ­χο­λο­γί­ας στο Παι­δα­γω­γι­κό Τμή­μα Δη­μο­τι­κής Εκ­παί­δευ­σης (ΠΤΔΕ) του Αρι­στο­τέ­λειου Πα­νε­πι­στή­μιου Θεσ­σα­λο­νί­κης (ΑΠΘ). Τα εν­δι­α­φέ­ρο­ντά της επι­κε­ντρώ­νο­νται σε θέ­μα­τα: φτώ­χει­ας και κοι­νω­νι­κού απο­κλει­σμού, οικο­γε­νει­ών και πο­λι­τι­κών για τις οικο­γέ­νει­ες (με έμ­φα­ση στις μο­νο­γο­νε­ϊ­κές και ομο­γο­νε­ϊ­κές οικο­γέ­νει­ες), κα­θώς και στις σπου­δές φύ­λου (με έμ­φα­ση σε θέ­μα­τα αντι­σε­ξι­στι­κής εκ­παί­δευ­σης, ταυ­το­τή­των φύ­λου και δι­α­κρί­σε­ων, έμ­φυ­λης βί­ας, ομο­φο­βί­ας στην εκ­παί­δευ­ση και έμ­φυ­λου δι­α­χω­ρι­σμού των παι­χνι­δι­ών). Είχε δι­οι­κη­τι­κές θέ­σεις στην Παι­δα­γω­γι­κή Σχο­λή και στο ΑΠΘ, όπως, Κο­σμη­τό­ρισ­σα της Παι­δα­γω­γι­κής Σχο­λής στο ΑΠΘ, Δι­ευ­θύ­ντρια του Με­τα­πτυ­χι­α­κού Προ­γράμ­μα­τος Σπου­δών στο ΠΤΔΕ, μέ­λος της Επι­τρο­πής Κοι­νω­νι­κής Πο­λι­τι­κής και Υγεί­ας και της Επι­τρο­πής Φύ­λου και Ισό­τη­τας του ΑΠΘ, πρό­ε­δρος της Συ­νό­δου των Προ­έ­δρων και Κο­σμη­τό­ρων των Παι­δα­γω­γι­κών Τμη­μά­των στην Ελ­λά­δα κ.ά. Σή­με­ρα είναι πρό­ε­δρος της Επι­τρο­πής Φύ­λου και Ισό­τη­τας στο ΑΠΘ.

 

 

Οι απόψεις του εκάστοτε άρθρου, αντικατοπτρίζουν την προσωπική άποψη του συντάκτη. Προτείνουμε, ο εν δυνάμει αναγνώστης, αφενός να προβαίνει σε έλεγχο αγοράς, για την εύρεση της πιο συμφέρουσας τιμής, αφετέρου κατά  την αγορά, να επισκέπτεται  οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο, ώστε να ελέγξει από μόνος του, κατά πόσο το συγκεκριμένο ανάγνωσμα, καλύπτει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του.

 

 

Share With:
Rate This Article

jimbouzaras@gmail.com

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.