HomeΓύρω από ένα βιβλίοΝέες ΚυκλοφορίεςΙβάν Ίλ­τσεφ – Έχει δίκιο η πατρίδα μου; – ‘Εκδόσεις Επίκεντρο.

Ιβάν Ίλ­τσεφ – Έχει δίκιο η πατρίδα μου; – ‘Εκδόσεις Επίκεντρο.

Ιβάν Ίλ­τσεφ – Έχει δίκιο η πατρίδα μου; – ‘Εκδόσεις Επίκεντρο.

 

 

 

 

Η πα­ρού­σα με­λέ­τη του Βούλ­γα­ρου ιστο­ρι­κού Ιβάν Ίλ­τσεφ πε­ρι­γρά­φει τους προ­πα­γαν­δι­στι­κούς μη­χα­νι­σμούς που δη­μι­ούρ­γη­σαν τα βαλ­κα­νι­κά κρά­τη, από τη σύ­στα­ση τους έως-και το τέ­λος του Πρώ­του Πα­γκο­σμίου Πο­λέ­μου, προ­κει­μέ­νου να επη­ρε­ά­σουν την πα­γκό­σμια κοι­νή γνώ­μη – και ιδι­αί­τε­ρα την ευρω­πα­ϊ­κή- για το δί­καιο των επι­χει­ρη­μά­των και των αγώ­νων τους.  Ο Ίλ­τσεφ χρη­σι­μο­ποιεί ποι­κί­λο αρ­χει­α­κό υλι­κό και μια ογκώ­δη βι­βλι­ο­γρα­φία, προ­κει­μέ­νου να ανα­συν­θέ­σει και να ανα­λύ­σει τους μη­χα­νι­σμούς της προ­πα­γαν­δι­στι­κής τα­κτι­κής. Είναι εν­δι­α­φέ­ρον να πα­ρα­τη­ρή­σει κα­νείς τους πα­κτω­λούς χρη­μά­των που δι­έ­θε­σαν οι εν­δι­α­φε­ρό­με­νοι, τό­σο προς το εσω­τε­ρι­κό όσο και προς το εξω­τε­ρι­κό, προ­κει­μέ­νου να συ­γκρο­τή­σουν ομά­δες που θα δι­ά­κει­ντο φι­λι­κά προς τις από­ψεις τους, απο­τε­λού­με­νες από πο­λι­τι­κούς, δι­πλω­μά­τες, ιστο­ρι­κούς, γε­ω­γρά­φους, δη­μο­σι­ο­γρά­φους. Μυ­στι­κά κον­δύ­λια από τα εκά­στο­τε Υπουρ­γεία Εξω­τε­ρι­κών χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν προ­κει­μέ­νου να επι­τευ­χθεί ο προ­σε­ται­ρι­σμός ση­μα­ντι­κών προ­σώ­πων που επη­ρέ­α­ζαν την πο­λι­τι­κή των Με­γά­λων Δυ­νά­με­ων, αλ­λά και δι­α­μόρ­φω­ναν την κοι­νή γνώ­μη στις ξέ­νες πρω­τεύ­ου­σες, κα­θώς και ο συ­ντο­νι­σμός της δρά­σης ορ­γα­νώ­σε­ων φοι­τη­τών και σω­μα­τεί­ων απο­δή­μων και προ­σφύ­γων. Ιδι­αί­τε­ρα με­τά τον Κρι­μα­ϊ­κό Πό­λε­μο και κα­τά τη δι­άρ­κεια της Ανα­το­λι­κής Κρί­σης ο αγώ­νας εντά­θη­κε.

 

 

Όπως χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά ανα­φέ­ρει ο συγ­γρα­φέ­ας: «Θλι­βε­ρό ήταν το απο­τέ­λε­σμα της προ­πα­γάν­δας στα Βαλ­κά­νια. Οι προ­πα­γαν­δι­στές, στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, βά­θαι­ναν το χά­σμα ανά­με­σα στους λα­ούς. Υπε­ρέ­βα­λαν και κα­θι­έ­ρω­ναν τα ήδη υπάρ­χο­ντα αρ­νη­τι­κά στε­ρε­ό­τυ­πα.

Εν ονό­μα­τι των εθνι­κών συμ­φε­ρό­ντων των χω­ρών τους, έτσι όπως τα κα­τα­νο­ού­σαν οι ίδιοι, επί­μο­να, ακού­ρα­στα, δου­λεύ­ο­ντας ατέ­λει­ω­τες ώρες, μα­κριά από το βλέμ­μα της κοι­νω­νί­ας, έκο­βαν και το πιο αδύ­να­μο και ευαί­σθη­το γε­φυ­ρά­κι προς την αμοι­βαία συ­νεν­νό­η­ση. Αυτός συ­νι­στά έναν από τους με­γα­λύ­τε­ρους κιν­δύ­νους της προ­πα­γάν­δας στην εξω­τε­ρι­κή πο­λι­τι­κή. Γι­α­τί οι σπό­ροι, σπαρ­μέ­νοι πριν δε­κα­ε­τί­ες, δί­νουν δη­λη­τη­ρι­ώ­δεις καρ­πούς και τώ­ρα, ενώ η βία ρί­χνει τη βα­ριά σκιά της.»

 

Ilchev Ivan
Ο Ivan Ilchev γεν­νή­θη­κε στις 25 Ιου­νίου 1953 στη Σό­φια., κα­τέ­χει Ph.D. στην ιστο­ρία και δι­ε­τέ­λε­σε πρύ­τα­νης του Πα­νε­πι­στη­μίου της Σό­φι­ας, το πα­λαι­ό­τε­ρο και με­γα­λύ­τε­ρο κέ­ντρο τρι­το­βάθ­μι­ας εκ­παί­δευ­σης στη Βουλ­γα­ρία, με­τα­ξύ 2007 και 2015. Ειδι­κεύ­τη­κε στη σύγ­χρο­νη ιστο­ρία των λα­ών των Βαλ­κα­νί­ων. Έχει δη­μο­σι­εύ­σει συ­νο­λι­κά 13 βι­βλία.

 

 

Οι απόψεις του εκάστοτε άρθρου, αντικατοπτρίζουν την προσωπική άποψη του συντάκτη. Όσον αφορά τις εκδόσεις, προτείνουμε, ο εν δυνάμει αναγνώστης, αφενός να προβαίνει σε έλεγχο αγοράς, για την εύρεση της πιο συμφέρουσας τιμής, αφετέρου κατά  την αγορά, να επισκέπτεται  οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο, ώστε να ελέγξει από μόνος του, κατά πόσο το συγκεκριμένο ανάγνωσμα, καλύπτει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του.

Share With:
Rate This Article

jimbouzaras@gmail.com

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.